Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla

Každá bolest má svou příčinu

Každý urči­tě zažil něja­kou bolest. Často se ptá­me, proč nás něco bolí, i když cvi­čí­me. Proč nás někdy bolí všech­no a někdy jsme napros­to v poho­dě? Může nepo­hod­lí v těle sou­vi­set s naším psy­chic­kým roz­po­lo­že­ním? Ale ano a také sou­vi­sí, jis­tě již kaž­dý ví, že tělo a naše psy­chi­ka jsou spo­lu neod­mys­li­tel­ně spo­je­né a postup­ně si toto uvě­do­mu­jí čím dál více i léka­ři.

Knížka vysvět­lu­je, jak naše vnitř­ní pro­ží­vá­ní, nasta­ve­ní, stra­chy, hněv mají vliv na drže­ní těla, pře­tě­žo­vá­ní urči­tých sku­pin sva­lů, což vede dří­ve či poz­dě­ji k pohy­bo­vým boles­tem a to nejen.

Kniha je roz­dě­le­na na dvě hlav­ní čás­ti – prin­ci­py fun­go­vá­ní těla a prin­ci­py fun­go­vá­ní mys­li. V prv­ní čás­ti autor, fyzi­o­te­ra­peut, vysvět­lu­je, že mno­zí lidé mají tako­vé boles­ti, kte­ré neod­po­ví­da­jí sku­teč­né­mu nále­zu a že pak je tře­ba hle­dat pří­či­nu v psy­chi­ce, v živo­tě kli­en­ta – v jeho spo­ko­je­nos­ti, aktu­ál­ním nasta­ve­ní jeho mys­li apod. Že prá­vě naše pro­ží­vá­ní, emo­ce ovliv­ňu­jí tělo. Špatné emoč­ní nala­dě­ní má za násle­dek sta­že­ní urči­tých sva­lů a pokud ten­to stav trvá dlou­ho, vždy se pak obje­ví něja­ký důsle­dek – od boles­tí k výhře­zům a dal­ším pato­lo­gic­kým sta­vům naše­ho těla. Popisuje i, jak je důle­ži­tý správ­ný moto­ric­ký vývoj od rané­ho dět­ství, aby nám sva­ly správ­ně fun­go­va­ly. Při špat­ném nala­dě­ní se i mění náš dech, kte­rý ovliv­ňu­je správ­né drže­ní a nasta­ve­ní těla.

V dru­hé čás­ti se autor, psy­cho­log, zamě­řu­je na fun­go­vá­ní naší mys­li. Že mno­hé naše emoč­ní pro­blémy, cho­vá­ní sou­vi­sí s naším dět­stvím a že je důle­ži­té dítě správ­ně vycho­vá­vat, dát mu lás­ku, las­ka­vost, ale záro­veň být důsled­ný. Pokud je rodič až moc přís­ný, pak se nelze divit, že z dítě­te vyros­te dospě­lý, kte­rý má pro­blémy ve vzta­zích, trpí úzkost­mi a má i zdra­vot­ní pro­blémy. Podobné je to, pokud je rodič na dítě moc las­ka­vý a nedá­vá mu žád­né hra­ni­ce. Vysvětluje zde, jak by se mělo k dítě­ti při­stu­po­vat, jaké nemít náro­ky, proč ško­la dětem nesvěd­čí, proč muži v dospě­los­ti nevní­ma­jí své ženy. Dále pou­ka­zu­je na to, čeho vše­ho bychom se měli zba­vit – proč nám ško­dí jaké­ko­li lpě­ní, závist, odsu­zo­vá­ní dru­hých, strach, pří­liš­ný tlak na výkon apod.

Více na Kritiky.cz
X - Men - Preview Před třemi lety Bryan Singer přinesl revoluci v žánru comicsových adaptací. X-Meni se totiž ...
Krev teče vždycky červená aneb Když plakátky nekecají „Tvá krev bude vřít…“ The Countess, Diablo II Hanina Veselá není v tuzemských fanta...
Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde h...
Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posad...
#1880: Alisik 2: Zima - 70 % Alisik 2: Zima (Alisik 2: Hiver)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2018. Původně v...

Na kon­ci kni­hy najde­te pár rad a úko­lů, kte­ré člo­vě­ku pomo­hou zhar­mo­ni­zo­vat tělo s duší a obje­vit oblas­ti a pro­blémy, na kte­rých když člo­věk zapra­cu­je, může mu to vel­mi pozi­tiv­ně ovliv­nit život.

Ač jsem již čet­la mno­ho knih, kte­ré se zabý­va­jí pro­po­je­ním těla a mys­li, tato kni­ha se mi vel­mi líbi­la. Je psá­na sro­zu­mi­tel­nou for­mou ilu­stro­va­nou na sku­teč­ných pří­bě­zích paci­en­tů, a že je vždy na člo­vě­ku, zda se s tím roz­hod­ne něco dělat a změ­ní svůj život k lep­ší­mu, nebo setr­vá v boles­tech či nespo­ko­je­nos­ti jako dosud. Zajímavá byla i část, jak výcho­va sou­vi­sí s tím, jaký se z nás sta­ne člo­věk, zda bude­me naši hod­no­tu sta­vět na faleš­ných hod­no­tách nebo niko­li.  A že kaž­dý rodič má obrov­skou zod­po­věd­nost, aby vycho­val vyrov­na­né dítě, ale k tomu asi potře­bu­je mít nej­pr­ve pořá­dek sám v sobě a uvě­do­mit si své pro­blémy a co si v sobě nese. Za mě oprav­du moc krás­ná kni­ha, kte­rá člo­vě­ka donu­tí se zamys­let nad svým živo­tem, nad svo­ji mys­lí, fun­go­vá­ním těla, bolest­mi a že exis­tu­je řeše­ní na zlep­še­ní, pokud člo­věk má ovšem zájem něco změ­nit a že vlast­ně nikdy není poz­dě začít dělat změ­ny, kte­ré nás posu­nou vpřed k živo­tu bez boles­ti a také ke spo­ko­je­něj­ší­mu živo­tu. Důležité je si uvě­do­mit, kde dělá­me chy­bu a na čem je tře­ba zapra­co­vat.


Autor: Tomáš Rychnovský, Milan Studnička

Nakladatelství: Bizbooks

Počet stran: 224

Žánr: zdra­ví

Hodnocení: 99 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […]
  • Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi20. listopadu 2019 Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Pracujete v mateřské škole a vedete kroužek logopedické prevence? Máte doma předškoláka, který má potíže s vyslovováním některých […]
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.5. ledna 2020 Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení. "Příroda nabízí hojnost rostlinných léčiv, která nám mohou přinést úlevu a pomoci při léčbě nemocí a řešení běžných zdravotních problémů. Na právě na stránkách knihy z příznačným názvem […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […]
  • Logopedie pro nejmenší - zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči14. července 2019 Logopedie pro nejmenší - zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj řeči Hrátky se slovy, dechová a artikulační cvičení, práce s rytmem, určování délky slov, počátečních hlásek, básničky s pohybem, písničky, samostatný slovní projev, pojmenování obrázků, to vše […]