Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Kate Beckinsale

Kate Beckinsale

normal 02
normal 02

Kate Beckinsale se naro­di­la 26. čer­ven­ce 1973 v Anglii, po vět­ši­nu živo­ta byd­le­la v Londýně. Její mat­ka Judy Loe pra­co­va­la jako hereč­ka a obje­vi­la se v mno­ha fil­mech a dra­ma­tech v pře­váž­ně Britské pro­duk­ci. Otec Richard Beckinsale naro­ze­ný v Nottinghamu v Británii byl veli­ce oblí­be­ným her­cem v sedm­de­sá­tých letech. Hrál ve fil­mech „Rising Damp“ (1974), „Porridge“ (1973) a dal­ších. Bohužel v 32 letech tra­gic­ky zemřel.

Kate stu­do­va­la sou­kro­mou ško­lu U.S. rea­ders Godolphin a Latymerskou ško­lu v Londýně. Když stu­do­va­la vyhrá­la dva­krát cenu knih­kup­ce W. H. Smithe - cena mla­dé­ho spisovatele.Po bouř­li­vém dospívání(Anorexie...) a zvyk kou­řit se dosta­la k herec­tví.

Před film. kame­rou debu­to­va­la úlo­hou dce­ry mes­sin­ské­ho vla­da­ře Hero, jejíž srd­ce zís­ká flo­rent­ský šlech­tic (Robert Sean Leonard), v adap­ta­ci Shakespearovy kome­die Mnoho povy­ku pro nic (r. K. Branagh). Prosadila se rov­něž na dru­hé stra­ně Atlantiku díky posta­vě uváž­li­vé stu­dent­ky Darlene Davisové, kte­rá se během uta­je­né­ho výle­tu do exo­tic­ké země dosta­ne s kama­rád­kou (Claire Danesová) do tam­ní­ho věze­ní pro udaj­né pašo­vá­ní drog, v dra­ma­tu Téměř bez šan­ce (r. J. Kaplan).

Výrazné kre­a­ce vytvo­ři­la na TV obra­zov­ce: titul­ní hrdin­ka Emma Woohouseová v pře­pi­su romá­nu Jane Austenové Emma a náh­le osi­ře­lá Flora Posteová, kte­rá zre­for­mu­je život svých melan­cho­lic­kých a hlu­bo­ce cito­vě zalo­že­ných ven­kov­ských pří­buz­ných, v adap­ta­ci paro­dic­ké­ho romá­nu Stelly Gibbonsové Farma Cold Comford.

V roce 1995 se zúčast­ni­la s diva­del­ním sou­bo­rem Thelmy Holtsové brit­ské­ho tur­né s insce­na­cí Čechovova Racka. Ze vzta­hu s brit­ským her­cem Michaelem Sheenem má dce­ru Lilly. Její star­ší nevlast­ní sest­ra Samantha Beckinsaleová se rov­něž věnu­je herec­tví.

V posled­ní době zazá­ři­la rolí upí­ra ve vel­ko­fil­mu Underworld a krás­né Vannesy v kasov­ním trhá­ku Van Helsing, kde si zahrá­la po boku Hugha Jackmana. Momentálně jde do kin film Aviator, kde ztvár­ni­la posta­vu Avu Gardner. Dalším fil­mem, kde naše Kate zazá­ří je film Underworld 2.

Filmografie:

Underworld: Evolution (2005) .... Selene
The Aviator (2004) .... Ava Gardner
Van Helsing (2004) .... Anna Valerious
Tiptoes (2003) .... Carol
Underworld (2003/I) .... Selene
Laurel Canyon (2002) .... Alex
Serendipity (2001) .... Sara Thomas
Pearl Harbor (2001) .... Nurse Lt. Evelyn Johnson
The Golden Bowl (2000) .... Maggie Verver
Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael (1999) (V) .... Girl („Waltz Away Dreaming“ video)
Brokedown Palace (1999) .... Darlene Davis
Alice Through the Looking Glass (1998) (TV) .... Alice
The Last Days of Disco (1998) .... Charlotte Pingress
Shooting Fish (1997) .... Georgie
Emma (1997) (TV) .... Emma Woodhouse
Haunted (1995) .... Christina Mariell
Marie-Louise ou la per­mis­si­on (1995) .... Marie-Louise
Cold Comfort Farm (1995) (TV) .... Flora Poste
Uncovered (1994) .... Julia
Prince of Jutland (1994) .... Ethel
Much Ado About Nothing (1993) .... Hero
Rachel’s Dream (1992) (TV) .... Rachel
One Against the Wind (1991) (TV) .... Barbe Lindell
„Devices and Desires“ (1991) (mini) TV Series (voice) .... Young Alice Mair


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83919 s | počet dotazů: 213 | paměť: 55752 KB. | 24.05.2022 - 13:29:30