Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kašlu na lásku

Kašlu na lásku

Image128
Image128
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krásná roman­tic­ká kome­die ve sty­lu 60. let s Renée Zellweger a  Ewan McGregorem

Barbara Novak není ani sta­rá pan­na, ani šíle­ná blbá blon­dýn­ka. Je jenom z úspěš­ných auto­rek romá­nů pro ženy, pros­tě kní­žek čer­ve­né knihov­ny, aby ženy vědě­li, jak se správ­ně cho­vat k mužům, aby se zacho­va­ly jejich prá­va. A jak je Barbara úspěš­ná, má vést roz­ho­vor s úspěš­ným časo­pi­sem Know, do kte­ré­ho píše míst­ní play boy Catcher Block, kte­rý má kaž­dý den novou dív­ku, letuš­ku, hereč­ku, pros­tě něja­kou hezkou hol­ku. Bohužel Catcher si mys­lí, že Barbara je šered­ná sta­rá pan­na, a tak se nikdy roz­ho­vor neu­sku­teč­ní.

Ale jakmi­le si náš milý Block zjis­tí, že ta sta­rá pan­na je krás­ná blon­dýn­ka, řek­ne si, že ji pros­tě musí dostat a donu­tit, aby se Novak do něj zami­lo­va­la. Block má i dru­hý důvod, proč ji poráž­ku opla­tit, pro­to­že je autor­kou slav­né pří­ruč­ky, jak ze ženy v 60. letech udě­lat dost vel­kou femi­nist­ku, kte­rá ve všem je úpl­ně stej­ná, jako muži, v nála­dách, v sexu, v cho­vá­ní a pros­tě ve všem, co na mužích sama Novak nená­vi­dí.

To je tako­vý malý úvod do záplet­ky jed­no­ho v loni nato­če­né­ho fil­mu, kte­rý dává hold krás­ným a humor­ným fil­mům z 60. let, kte­rý neby­ly o sexu, o sprostých slo­vech a o akci, ale je o krás­ných vytří­be­ných dia­lo­zích, o dost dob­rých herec­kých výko­nech. A hlav­ně o lás­ce, kte­rá je pou­ze v poci­tech a o sexu se mlu­ví pou­ze v názna­cích.

Nebylo by fil­mu bez herec­kých výko­nů. A tak do hlav­ních rolí byly obsa­ze­ny hvězdy. Jmenovitě Renée Zellweger, drži­tel­ka už dvou Oskarů a Ewan McGregor, slav­ný skot, kte­rý se zase pro­sla­vil tře­ba ve fil­mu Moulin Rouge. Jak správ­ně má být film dob­rý nebo ne, závi­sí prá­vě na her­cích, a Renée s Ewanem se zhos­ti­li svých rolí dosta­teč­ně dob­ře. Ona jako Barbara, je pře­krás­ná, dokon­ce i inte­li­gent­ní blon­dý­na, vrtí­cí nád­her­ným poza­dím. On jako sexy muž, se šmr­cem pra­vé­ho sexu­ál­ní­ho sym­bo­lu, kte­rý pros­tě na něja­kou ženu mrk­ne, a už si ji obvá­že kolem své­ho prs­tu. A Ona a On jsou napros­to doko­na­lá dvoj­ka lidí a her­ců, kte­ří ten­to film doká­žou povznést nad nor­mál­ní ame­ric­kou pro­duk­ci.

Správný film, ze šede­sá­tých let nemů­že být ani bez dob­ré kame­ry a sty­li­za­ce. A tak je celý film zbar­ven barev­ný­mi fil­try. Obleky her­ců jsou znač­ně sty­li­zo­va­né, a kýčo­vi­té, jak se asi v té době 60. let nosi­li.

A co na závěr, je sice tato recen­ze psá­na tro­cha se zpož­dě­ním opro­ti uve­de­ní fil­mu v naší repub­li­ce, ale pokud ho ješ­tě dáva­jí, tak na ten film jdě­te. Pochopíte správ­né roman­ti­ky, a hlav­ně hez­ky se poba­ví­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,45862 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61478 KB. | 28.11.2022 - 05:55:22