Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství...

Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství...

IMG 20180206 133026 kopie

Kartičky Karty vědo­mé duše jsou malé dra­ho­ka­my v ruce. Snad je to těmi něž­ný­mi slo­vy, nebo nád­her­ný­mi obráz­ky, kte­ré oprav­du září na dál­ku a jsou jako foto­gra­fie ze vzdá­le­ných sno­vých svě­tů, nebo kom­bi­na­ce obo­jí­ho. Dokonalá gra­fi­ka, doko­na­lé dílo už od auto­rů, nedá se jim vůbec nic vytknout, snad jen že by si zaslou­ži­ly k sobě ne jen malou pří­ruč­ku s roze­psa­ný­mi význa­my, mimo­cho­dem vel­mi čti­vě, ale něja­kou barev­nou a krás­nou ency­klo­pe­dii. Protože tohle je ces­ta vědo­mé ženy živo­tem…

Karty jsou totiž věno­vá­ny v prv­ní řadě ženám a jejím rolím. Něha, pra­co­vi­tost, zarpu­ti­lost zámě­ru, váš­ni­vost, i zni­ču­jí­cí emo­ce, díky kte­rým doká­že­me roz­bít to, co už nefun­gu­je. A vše zaš­ti­ťu­jí­cí empa­tie a intu­i­ce. Víte, kdy­bychom měly tyto kar­ty brát jen jako ces­tu laby­rin­tem žen­ské duše, zůsta­ly bychom čas­to v úža­su nad ohrom­nou silou. Nad slo­ži­tos­tí, kte­rá je ale jen zdán­li­vá. Ve sku­teč­nos­ti je všech­no tak jed­no­du­ché, či spí­še logic­ké a nava­zu­jí­cí. V rov­no­vá­ze. V sou­la­du.

A tak když mám v ruce tyto kar­ty, mám pocit sou­la­du. Že díky jim budu zaží­vat sou­lad, hle­dat sou­lad a čím víc jsem s nimi pra­co­va­la, tím víc musím říct, že v jed­né jedi­né větě, kte­rou mi čas­to řek­nou už na náhle­du samot­né kar­tič­ky, je víc prav­dy než v celé kni­ze. Že sta­čí je jenom poslou­chat.

Takže jsem si tře­ba tak vytáh­la. Ocitla jsem se na troš­ku jiné život­ní ces­tě než jsem plá­no­va­la, a ejhle… co s tím tedy, jak se pod­po­řit, nebo kudy jít? Zněla má otáz­ka…

Bytost živlu ohně

Zapaluji oheň uvnitř sebe, kte­rý mě spo­ju­je s bož­skou pod­sta­tou.

Vášeň je síla, kte­rá doká­že při­nést změ­ny… měla bych se tedy víc při­lnout k tomu, k čemu hoří moje srd­ce. No a také tu hra­je roli opouš­tě­ní sta­rých vzor­ců a tvo­ře­ní nových.

A to se zrov­na v tako­vé situ­a­ci hodí. Ve chví­li, kdy se vám pod noha­ma pro­pad­ne země, ve chví­li, kdy se věci kolem vás odlou­pa­jí jak slup­ky cibu­le mož­ná zjis­tí­te, že ta cibu­le vás sva­zo­va­la, že ty slup­ky potře­bo­va­ly ode­jít a odum­řít, pro­to­že vnitřek se chce roz­růs­tat. A spo­leč­ně s tou­to kar­tou zaží­vám sku­teč­ně poci­ty, že to je dob­ře, že tu expan­zi smě­rem ven potře­bu­ji a mož­ná na ni celou dobu čekám.

A víte, jak to na jaře bývá? Ta cibu­le díky tomu, že MUSELA něja­kou dobu spát, nasbí­ra­la sílu. Takže otáz­ka zní… bude tam ta síla?

Uvidíme, to uká­že čas.

Ale na tom­to pří­kla­du chci jen uká­zat, jak nesku­teč­ně jsou tyto kar­ty přes­né a v pár slo­vech vystih­nou pod­sta­tu vaše­ho pro­blé­mu a nasmě­ru­jí vás nově. Je tře­ba jen naslou­chat. Nenechat pro­jít tu infor­ma­ci jen tak, zít­ra ji zapo­me­nout, ale sku­teč­ně si nad ni sed­nout a vzít ji plně na vědo­mí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!12. srpna 2017 Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty! Pokud milujete vintage styl, kytičky, buclaté andílky a jemná sdělení vtěsnaná do tarotových významů karet, pak je tohle dílo tím hebce hladivým potěšením právě pro vás. Autoři o něm […]
  • Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!21. října 2018 Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu! Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neopakovatelnou atmosféru klidu, ticha a magických jisker. Drobných záblesků pohlazení a pobídnutí k akci. V tuto chvíli vychází v dalším vydání. Jsou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život13. září 2018 Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život Louise L. Hay inspirovala miliony lidí? K čemu? K nalézání vlastní hodnoty a k žití života v radosti, v nalézání i drobných radostí a hledání souvislostí mezi prožíváním všedních dnů a […]
  • Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.18. ledna 2018 Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky. Co má s člověkem největší trpělivost? Knížka a kus papíru! Knížečku z karet snadno strčíte do kabelky a bude vám milým průvodcem na cestách. Karty si můžete rozložit třeba s klidným […]
  • RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 202011. září 2019 RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 2020 Prolistujme si kalendář, který já sama nazývám "moudrost na stěnu".  Kalendář Miluj svůj život 2020 je protknut hlavními myšlenkami z knižního bestselleru Louisy L. Hay. Silná, moudrá […]