Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství...

Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství...

IMG 20180206 133026 kopie
IMG 20180206 133026 kopie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kartičky Karty vědo­mé duše jsou malé dra­ho­ka­my v ruce. Snad je to těmi něž­ný­mi slo­vy, nebo nád­her­ný­mi obráz­ky, kte­ré oprav­du září na dál­ku a jsou jako foto­gra­fie ze vzdá­le­ných sno­vých svě­tů, nebo kom­bi­na­ce obo­jí­ho. Dokonalá gra­fi­ka, doko­na­lé dílo už od auto­rů, nedá se jim vůbec nic vytknout, snad jen že by si zaslou­ži­ly k sobě ne jen malou pří­ruč­ku s roze­psa­ný­mi význa­my, mimo­cho­dem vel­mi čti­vě, ale něja­kou barev­nou a krás­nou ency­klo­pe­dii. Protože tohle je ces­ta vědo­mé ženy živo­tem…

Karty jsou totiž věno­vá­ny v prv­ní řadě ženám a jejím rolím. Něha, pra­co­vi­tost, zarpu­ti­lost zámě­ru, váš­ni­vost, i zni­ču­jí­cí emo­ce, díky kte­rým doká­že­me roz­bít to, co už nefun­gu­je. A vše zaš­ti­ťu­jí­cí empa­tie a intu­i­ce. Víte, kdy­bychom měly tyto kar­ty brát jen jako ces­tu laby­rin­tem žen­ské duše, zůsta­ly bychom čas­to v úža­su nad ohrom­nou silou. Nad slo­ži­tos­tí, kte­rá je ale jen zdán­li­vá. Ve sku­teč­nos­ti je všech­no tak jed­no­du­ché, či spí­še logic­ké a nava­zu­jí­cí. V rov­no­vá­ze. V sou­la­du.

A tak když mám v ruce tyto kar­ty, mám pocit sou­la­du. Že díky jim budu zaží­vat sou­lad, hle­dat sou­lad a čím víc jsem s nimi pra­co­va­la, tím víc musím říct, že v jed­né jedi­né větě, kte­rou mi čas­to řek­nou už na náhle­du samot­né kar­tič­ky, je víc prav­dy než v celé kni­ze. Že sta­čí je jenom poslou­chat.

Takže jsem si tře­ba tak vytáh­la. Ocitla jsem se na troš­ku jiné život­ní ces­tě než jsem plá­no­va­la, a ejhle… co s tím tedy, jak se pod­po­řit, nebo kudy jít? Zněla má otáz­ka…

Bytost živlu ohně

Zapaluji oheň uvnitř sebe, kte­rý mě spo­ju­je s bož­skou pod­sta­tou.

Vášeň je síla, kte­rá doká­že při­nést změ­ny… měla bych se tedy víc při­lnout k tomu, k čemu hoří moje srd­ce. No a také tu hra­je roli opouš­tě­ní sta­rých vzor­ců a tvo­ře­ní nových.

A to se zrov­na v tako­vé situ­a­ci hodí. Ve chví­li, kdy se vám pod noha­ma pro­pad­ne země, ve chví­li, kdy se věci kolem vás odlou­pa­jí jak slup­ky cibu­le mož­ná zjis­tí­te, že ta cibu­le vás sva­zo­va­la, že ty slup­ky potře­bo­va­ly ode­jít a odum­řít, pro­to­že vnitřek se chce roz­růs­tat. A spo­leč­ně s tou­to kar­tou zaží­vám sku­teč­ně poci­ty, že to je dob­ře, že tu expan­zi smě­rem ven potře­bu­ji a mož­ná na ni celou dobu čekám.

A víte, jak to na jaře bývá? Ta cibu­le díky tomu, že MUSELA něja­kou dobu spát, nasbí­ra­la sílu. Takže otáz­ka zní… bude tam ta síla?

Uvidíme, to uká­že čas.

Ale na tom­to pří­kla­du chci jen uká­zat, jak nesku­teč­ně jsou tyto kar­ty přes­né a v pár slo­vech vystih­nou pod­sta­tu vaše­ho pro­blé­mu a nasmě­ru­jí vás nově. Je tře­ba jen naslou­chat. Nenechat pro­jít tu infor­ma­ci jen tak, zít­ra ji zapo­me­nout, ale sku­teč­ně si nad ni sed­nout a vzít ji plně na vědo­mí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87054 s | počet dotazů: 255 | paměť: 60846 KB. | 03.10.2022 - 13:52:16