Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí

Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí

IMG 20190509 110524 e1559654137542

Krásný citát na začát­ku kni­hy je o tom, že život pro­hrá­vá­te ve chví­li, kdy uvě­ří­te, že v něm nic nemů­že­te udě­lat, že jste jen obět­mi okol­nos­tí vněj­ších, dra­ma­tic­kých a zlo­vol­ně své­vol­ných. Tak to ale není, Anna Stark sama pro­šla nároč­ným život­ním obdo­bím plným stra­chu, úzkos­tí a panic­kých atak, což je zdra­vot­ní pro­blém, kte­rý sku­teč­ně dělá ze živo­ta peklo a o síle dušev­ních i fyzic­kých boles­tí může mlu­vit jen ten, kdo je zažil. A tak měla spous­tu důvo­dů se tomu posta­vit a nevzdat se své síly, pro­to­že prá­vě tako­vá­to nemoc vás o sílu věřit, že něco máte ve své moci, vel­mi rafi­no­va­ně a důsled­ně při­pra­vu­je.

Lidé se nej­čas­tě­ji vzdá­va­jí své síly tak, že uvě­ří, že žád­nou nema­jí….

                                                                                                              Alice Walker

Anna Stark vytvo­ři­la Karty posvát­né síly s cílem poskyt­nout rady a pona­u­če­ní, kte­ré pod­po­ří pro­ces sebe­u­vě­do­mo­vá­ní a uzdra­vo­vá­ní vaší ces­ty živo­tem. Můžeme s nimi nejen vyklá­dat na své pro­blémy, radit se s nimi, inspi­ro­vat se jimi kaž­dý den, ale také je vyu­žít k medi­ta­ci, nebo si psát, co nás nad nimi napad­ne, tako­vý dení­ček je prý vel­mi dob­rým pomoc­ní­kem v roz­ho­vo­rech s naší duší.

A kam je ulo­žit? Do hed­váb­né­ho nebo vámi oblí­be­né­ho šát­ku, kous­ku lát­ky, a při­lo­žit k nim kou­sek křiš­ťá­lu. Má to význam a moc? Možná ano, ale roz­hod­ně to při­ne­se celé­mu pro­ce­su výkla­du karet kus úcty, rov­no­váhy a těše­ní se na kaž­dý výklad nebo čas, kte­rý s kar­ta­mi strá­ví­me.

Jsou něčím oprav­du zvlášt­ní, péči si zaslou­ží…

Jsou hlu­bo­ké, tajem­né a umí jít k jádru věci, ač někdy všech­no zao­ba­lí do pěk­ných slov, jin­dy nao­pak – vystře­lí na vás tak jiný úhel pohle­du, kte­rý vás sesa­dí ze židle. A co hůř – stej­ně si nako­nec řek­ne­te, že prá­vě tohle jste moc dob­ře vědě­li, jen si namlou­va­li něco jiné­ho…

A v tu chví­li vzni­ká váš vztah k těm­to kar­tám. Ony váž­ně vědí úpl­ně všech­no.

Jaké jsem z nich měla poci­ty?

Ve výkla­dech pro dru­hé lidi, ve výkla­do­vých dnech, byly neob­lom­né, jas­né a v pod­sta­tě jsem s nimi nemě­la pro­blém, čas­to mi našep­ta­ly jed­nu odpo­věď do jedi­né věty, kte­rá byla jas­ně míře­ná. A pod­le ohla­sů vím, že tre­fi­la na správ­né mís­to.

A já sama? Velký počet karet tu nabá­dá k opa­tr­nos­ti, k tomu, abychom si odpo­či­nu­li, dali si čas, nespě­cha­li, zapra­co­va­li na stre­su – a je prav­dou, že v tu dobu to bylo i moje vel­ké téma. Abychom si roz­vrh­li síly a uvě­do­mi­li si, kam v živo­tě krá­čí­me. A to je obec­ně vel­mi důle­ži­té, přes­to to množ­ství karet, kte­ré zpra­co­vá­vá stres a uvá­dí do kli­du, je tu nepře­hléd­nu­tel­né. A to je dob­ře.

A že umě­ly naser­ví­ro­vat prav­du tak, že mi koli­krát vyra­zi­ly dech? To nebu­du ani popi­so­vat, ale ANO.

A díky nim jsem došla nako­nec také k tomu, nač autor­ka zací­li­la. Probudit úžas­né tvůr­čí síly, uvě­do­mit si svo­ji hod­no­tu a své výho­dy – a zís­kat sílu a odhod­lá­ní to všech­no v živo­tě pou­žít. Uvěřit, že máme prá­vě tako­vou sílu, jakou potře­bu­je­me k tomu, abychom žili.

O autor­ce: Anna Stark se zamě­řu­je na intu­i­ci a ener­gii. Do taro­tu se zami­lo­va­la v pat­nác­ti letech, vyrost­la na ves­ni­ci v aus­tral­ském stá­tě Nový Jižní Wales a už jako vní­ma­la ener­gie kolem sebe. Když se zača­la zají­mat o duchov­no, obje­vi­la svět para­nor­mál­ních jevů, his­to­rii a soci­o­lo­gii. Své poznatky pře­dá­vá dál, posí­le­na vlast­ním uzdra­ve­ním z úzkos­tí a panic­kých záchva­tů. Ráda by lidem pomá­ha­la pocho­pit, jak je uzpů­so­be­na lid­ská mysl, zdra­ví, duchov­ní vývoj a nachá­ze­ní rov­no­váhy mezi vším, co žije­me.

O ilu­strá­to­ro­vi: Louis Dyer je digi­tál­ní umě­lec z Velké Británie. Jeho dílo je odra­zem inspi­ra­tiv­ní­ho lucid­ní­ho sně­ní, medi­ta­cí a ast­rál­ních cest. Rád pra­cu­je s digi­tál­ní tech­ni­kou, ale je i zruč­ným tra­dič­ním malí­řem. Vodové, akry­lo­vé i ole­jo­vé mal­by jsou jeho váš­ní. Chce inspi­ro­vat lidi svým umě­ním a pomá­hat k uzdra­ve­ní svý­mi obra­zy a před­sta­va­mi, kte­ré v nás evo­ku­jí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Karty posvátné síly: Od úzkosti k sebevědomí
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Světlo ženy1. září 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage20. srpna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge18. srpna 2019 Velká chyba: Švédská krimi s příchutí hygge Nálada na Doggerlandu je naprosto jedinečná a nejspíš si ji zamilujete. Sychrava, deště, vůně slaného větru a mlhy a vřesovišť si užijeme dosytosti, stejně jako pocitu, že se moc těšíte […]
  • Etická coura20. září 2019 Etická coura 22„Jsme přesvědčeny, že erotická energie je všude – v hlubokém nádechu, který nám naplní plíce, když vyjdeme do vlahého jarního jitra, v ledové vodě horské bystřiny valící se přes […]
  • Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"!3. září 2019 Tip pro matky manažerky. I rodina je "firma"! Na knihu primárně určenou pro manažery a vůdce lidských skupin se ráda podívám z jiného úhlu pohledu. Chceme-li v životě dosáhnout harmonie a „tahu na branku“, potřebujeme podobně […]
  • Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech10. září 2019 Hans Rath: Super kniha o druhé míze a zlodějských čertech Jaké to je zachraňovat duši dvacetileté dívčiny... a opičky z výzkumáku. A sebe ze spárů ožralého čerta, Mikuláše a anděla. A slepice z klecí. A kdyby jen slepice... Jen si představte, […]
  • Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři?28. srpna 2019 Jak Škola dřímajícího tygra pomůže páteři? Páteř je pro nás důležitější než si myslíme. Na vlastní kůži pravidelně poznávám, jak právě v ní se odráží nejen fyzické přetěžování, ale i duševní. A jak moc se člověku uleví, pokud má […]
  • Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ?3. srpna 2019 Citové pouto: Jaký je váš vztahový typ? Otevřeme knihu Citové pouto a hned na přebalu máme vlastně to, co nejvíce potřebujeme. A otázka zní. Jdete do toho? Jdete do těch téměř třista stran, ve kterých umírá naděje, že osud vás […]
  • MARIÁN LABUDA - rozhovor k filmu Andělé všedního dne27. září 2014 MARIÁN LABUDA - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Proč jste se rozhodl přijmout roli ve filmu Andělé všedního dne, co Vás na postavě zkušeného a nejstaršího anděla Hachamela fascinovalo? Anděl, takovou nabídku jsem celý život […]