Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > „Karta se obrací,“ říká Jan van Helsing

„Karta se obrací,“ říká Jan van Helsing

IMG 20180807 151740
IMG 20180807 151740

Co tohle má být? Chce se vám čas­to nad strán­ka­mi této kni­hy říct? Je to tak syro­vá prav­da o svě­tě kolem nás, že ze strá­nek chví­le­mi odka­pá­vá hrůz­ný pot, jež sté­ká čte­ná­řům po čele, nebo krev, pro­to­že bez ser­ví­tek je tady snad úpl­ně všech­no. A pros­tý občan je na posled­ním mís­tě.

Jasně, nejsem z těch, kdož si děla­jí ilu­ze o záři­vém a duho­vém svě­tě a spra­ve­dl­nos­ti, kte­rá musí zví­tě­zit. Ovšem i tohle je sil­ná káva. Víme, jak fun­gu­je eko­no­mi­ka, ban­ky, jak je důle­ži­té mít někte­ré země na hra­ni­cí nebo za hra­ni­cí chu­do­by a i to, že stá­ty nefun­gu­jí pro lidi, ale že se řídí jako vel­ké fir­my. Právě tohle téma auto­ři hod­ně roze­bí­ra­jí, pře­de­vším z hle­dis­ka Německa, kte­ré je také jejich domo­vi­nou. Německo je fir­ma. Ano, toto jsem strá­vi­la.

Ale téma zdra­vot­nic­tví a kšeft se zdra­vím, pře­de­vším pak s nemo­ce­mi a paci­en­ty, je už něčím, co jsem vel­mi těž­ko trá­vi­la i v Jan van Helsingových dří­věj­ších kni­hách. Máme se vůbec v živo­tě nač těšit?

Ale no, závěr kni­hy je věno­ván hle­dá­ní způ­sobů, jak tohle všech­no nechat za sebou, nene­chat se tím ovliv­ňo­vat, nebo se tomu nato­lik vyhnout, že tyto móre­sy dneš­ní­ho svě­ta bude­me igno­ro­vat. Jde to. A jsou to tako­vé stříp­ky vysně­né­ho živo­ta, a čím víc lidí se tak bude sna­žit žít, čím víc nás vystou­pí z kon­zum­ní­ho kolo­to­če zce­la otu­pě­lé­ho davu, tím lépe. Pak se mož­ná začnou dít změ­ny k lep­ší­mu.

Ale hlav­ně – je to o způ­so­bu, jak najít chuť k živo­tu i ve chví­li, kdy víte, že jste uvěz­ně­ni v podiv­ných povin­nos­tech dnes a den­ně.

„Povím vám, proč se vypla­tí bojo­vat. Informoval jsem o tom nejen ve svých dří­věj­ších kni­hách, ale také v této pub­li­ka­ci jste se moh­li dozvě­dět o jis­tém vyná­lez­ci, kte­rý před­lo­žil návrh řeše­ní, jak zkon­stru­o­vat nezá­vis­lý ener­ge­tic­ký gene­rá­tor nebo auto na vod­ní pohon. Jestliže bude­me mít kon­krét­ní řeše­ní – a to pocho­pi­tel­ně nejen ve výše zmí­ně­né zále­ži­tos­ti – může­me všech­ny své zahořk­lé kre­a­tu­ry s jejich taj­ný­mi lóže­mi, ban­kov­ní­mi impé­rii a sata­nis­tic­ký­mi klu­by poslat k čer­tu. Chcete s tím­to zko­rum­po­va­ným sys­té­mem dál bojo­vat a hádat se kvů­li něja­kým para­gra­fům, ane­bo je vaším zámě­rem vyra­zit na plný plyn do budouc­nos­ti s kon­krét­ní­mi myš­len­ka­mi a nápa­dy? Ilumináti nás stov­ky let vodi­li za nos, drže­li nám cuk­rát­ka před nosem, řídi­li nás a ved­li nás. V sou­čas­nos­ti se kar­ta obra­cí. Nyní jsme to my, kdo posou­vá kupře­du nové tech­no­lo­gie a nové spo­le­čen­ské ide­je.“

No, a sta­čil by jeden tako­vý vyná­lez­ce, kte­rý „nedo­pat­ře­ním“ své výzkumy zre­a­li­zu­je smě­rem k vše­o­bec­né zná­mos­ti a… hoto­vo, zázra­ky se můžou dít.

Auta budou jez­dit na vodu. Třeba.

O auto­rech:

Jan van Helsing: autor lite­ra­tu­ry se zamě­ře­ním na odha­lo­vá­ní fak­tů, taj­ných spo­leč­nos­tech, svě­to­vlá­dě, v roce 2007 vstou­pil s vlast­ní tele­viz­ní sta­ni­cí i do fil­mo­vé bran­že fil­mem o Cheopsově pyra­mi­dě. O tři roky svou tele­vi­zi www.secret.tv pro­dal, aby se mohl dál věno­vat novým téma­tům a pro­jek­tům.

Stefan Erdmann: bada­tel s roz­sáh­lým výzku­mem pyra­mid, autor lite­ra­tu­ry fak­tu a knih plných doslo­va třas­ka­vých infor­ma­cí podob­ných jeho revo­luč­ním výzkumům v oblas­ti pyra­mid, his­to­rie, Atlantidy. Spolupracuje s mno­hý­mi tem­plá­ři, svo­bod­ný­mi zed­ná­ři a nebo­jí se pídit po infor­ma­cích.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books.eu, 2018, www.anch-books.eu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90562 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56710 KB. | 02.07.2022 - 04:50:26