Kritiky.cz > Recenze knih > „Karta se obrací,“ říká Jan van Helsing

„Karta se obrací,“ říká Jan van Helsing

IMG 20180807 151740

Co tohle má být? Chce se vám čas­to nad strán­ka­mi této kni­hy říct? Je to tak syro­vá prav­da o svě­tě kolem nás, že ze strá­nek chví­le­mi odka­pá­vá hrůz­ný pot, jež sté­ká čte­ná­řům po čele, nebo krev, pro­to­že bez ser­ví­tek je tady snad úpl­ně všech­no. A pros­tý občan je na posled­ním mís­tě.

Jasně, nejsem z těch, kdož si děla­jí ilu­ze o záři­vém a duho­vém svě­tě a spra­ve­dl­nos­ti, kte­rá musí zví­tě­zit. Ovšem i tohle je sil­ná káva. Víme, jak fun­gu­je eko­no­mi­ka, ban­ky, jak je důle­ži­té mít někte­ré země na hra­ni­cí nebo za hra­ni­cí chu­do­by a i to, že stá­ty nefun­gu­jí pro lidi, ale že se řídí jako vel­ké fir­my. Právě tohle téma auto­ři hod­ně roze­bí­ra­jí, pře­de­vším z hle­dis­ka Německa, kte­ré je také jejich domo­vi­nou. Německo je fir­ma. Ano, toto jsem strá­vi­la.

Ale téma zdra­vot­nic­tví a kšeft se zdra­vím, pře­de­vším pak s nemo­ce­mi a paci­en­ty, je už něčím, co jsem vel­mi těž­ko trá­vi­la i v Jan van Helsingových dří­věj­ších kni­hách. Máme se vůbec v živo­tě nač těšit?

Ale no, závěr kni­hy je věno­ván hle­dá­ní způ­sobů, jak tohle všech­no nechat za sebou, nene­chat se tím ovliv­ňo­vat, nebo se tomu nato­lik vyhnout, že tyto móre­sy dneš­ní­ho svě­ta bude­me igno­ro­vat. Jde to. A jsou to tako­vé stříp­ky vysně­né­ho živo­ta, a čím víc lidí se tak bude sna­žit žít, čím víc nás vystou­pí z kon­zum­ní­ho kolo­to­če zce­la otu­pě­lé­ho davu, tím lépe. Pak se mož­ná začnou dít změ­ny k lep­ší­mu.

Ale hlav­ně – je to o způ­so­bu, jak najít chuť k živo­tu i ve chví­li, kdy víte, že jste uvěz­ně­ni v podiv­ných povin­nos­tech dnes a den­ně.

„Povím vám, proč se vypla­tí bojo­vat. Informoval jsem o tom nejen ve svých dří­věj­ších kni­hách, ale také v této pub­li­ka­ci jste se moh­li dozvě­dět o jis­tém vyná­lez­ci, kte­rý před­lo­žil návrh řeše­ní, jak zkon­stru­o­vat nezá­vis­lý ener­ge­tic­ký gene­rá­tor nebo auto na vod­ní pohon. Jestliže bude­me mít kon­krét­ní řeše­ní – a to pocho­pi­tel­ně nejen ve výše zmí­ně­né zále­ži­tos­ti – může­me všech­ny své zahořk­lé kre­a­tu­ry s jejich taj­ný­mi lóže­mi, ban­kov­ní­mi impé­rii a sata­nis­tic­ký­mi klu­by poslat k čer­tu. Chcete s tím­to zko­rum­po­va­ným sys­té­mem dál bojo­vat a hádat se kvů­li něja­kým para­gra­fům, ane­bo je vaším zámě­rem vyra­zit na plný plyn do budouc­nos­ti s kon­krét­ní­mi myš­len­ka­mi a nápa­dy? Ilumináti nás stov­ky let vodi­li za nos, drže­li nám cuk­rát­ka před nosem, řídi­li nás a ved­li nás. V sou­čas­nos­ti se kar­ta obra­cí. Nyní jsme to my, kdo posou­vá kupře­du nové tech­no­lo­gie a nové spo­le­čen­ské ide­je.“

No, a sta­čil by jeden tako­vý vyná­lez­ce, kte­rý „nedo­pat­ře­ním“ své výzkumy zre­a­li­zu­je smě­rem k vše­o­bec­né zná­mos­ti a… hoto­vo, zázra­ky se můžou dít.

Auta budou jez­dit na vodu. Třeba.

O auto­rech:

Jan van Helsing: autor lite­ra­tu­ry se zamě­ře­ním na odha­lo­vá­ní fak­tů, taj­ných spo­leč­nos­tech, svě­to­vlá­dě, v roce 2007 vstou­pil s vlast­ní tele­viz­ní sta­ni­cí i do fil­mo­vé bran­že fil­mem o Cheopsově pyra­mi­dě. O tři roky svou tele­vi­zi www.secret.tv pro­dal, aby se mohl dál věno­vat novým téma­tům a pro­jek­tům.

Stefan Erdmann: bada­tel s roz­sáh­lým výzku­mem pyra­mid, autor lite­ra­tu­ry fak­tu a knih plných doslo­va třas­ka­vých infor­ma­cí podob­ných jeho revo­luč­ním výzkumům v oblas­ti pyra­mid, his­to­rie, Atlantidy. Spolupracuje s mno­hý­mi tem­plá­ři, svo­bod­ný­mi zed­ná­ři a nebo­jí se pídit po infor­ma­cích.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books.eu, 2018, www.anch-books.eu


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života6. října 2017 Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života Jan van Helsing umí upoutat pozornost. Nejen šokujícími názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za milion…), teď nám třeba radí si tu kulku hlavou neprohánět, ale také se vším klidem […]
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]