Kritiky.cz > Filmové recenze > Karlík a továrna na čokoládu - recenze

Karlík a továrna na čokoládu - recenze

willy wonka 021

Já, Willy Wonka, jsem se roz­ho­dl, že pěti dětem umož­ním návště­vu své čoko­lá­dov­ny. Těchto pět šťast­ných pro­ve­du osob­ně celou továr­nou a uká­ži jim všech­na tajem­ství a kouz­la výro­by. Nechal jsem vytisk­nout na zla­tý papír pět Zlatých kupó­nů a těch­to pět Zlatých kupó­nů jsem ukryl pod pět doce­la oby­čej­ných oba­lů pěti doce­la oby­čej­ných čoko­lád. Pět šťast­ných nález­ců těch­to pěti Zlatých kupó­nů bude jedi­ný­mi smr­tel­ní­ky, jimž bude dovo­le­no navští­vit moji továr­nu a pro­hléd­nout si, jak to nyní uvnitř vypa­dá!

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Karlík Bucket je chlap­cem z chudé rodi­ny. Nikdy nedo­stá­val k naro­ze­ni­nám pří­liš dár­ků a stej­ně jako otec se vyrov­nal s fak­tem žití ve stí­nu čoko­lá­do­vé­ho impé­ria a boha­tých rodin jeho obklo­pu­jí­cích. Nedaleká továr­na na čoko­lá­du a lasko­mi­ny je jakým­si robo­tic­kým mon­strem, do něhož již přes 15 let nikdo nevešel a také z něj nikdo nevy­šel. Na běží­cích pásech pou­ze vyjíž­dě­jí bed­ny s lízát­ky, čoko­lá­do­vou zmrz­li­nou, čoko­lá­dou, tyčin­ka­mi, bonbó­ny, mar­šme­lá­ky a kdo ví čeho ješ­tě. Dítěti pozo­ru­jí­cí armá­du lízá­tek v podo­bě dud­lí­ků se jen zbí­ha­jí sli­ny, dospě­lý pře­mýš­lí má-li se nechat do měsí­ce objed­nat k zuba­ři a důchod­ci jsou v poku­še­ní zku­sit, jest­li jsou reklam­ní spo­ty o pev­nos­ti zub­ních pro­téz prav­di­vé.
A celé toto přesla­ze­né impé­ri­um je majet­kem Willyho Wonky, jehož vzhled si již nikdo nepa­ma­tu­je, pro­to­že svou rodi­nu opus­til a zabyd­lel se na dlou­há léta v továr­ně. Bez hra­nic vyrá­běl nové a nové slad­kos­ti dětem, kte­ré již neznal a kte­rých se dnes prak­tic­ky bojí či spí­še ští­tí. Avšak i jemu tika­jí léta, a tak se roz­hod­ne uspo­řá­dat sou­těž, jejímž úko­lem je nalézt dědi­ce Wonkova impé­ria. Natiskne pět výher­ních kupo­nů na pro­hlíd­ku továr­ny na čoko­lá­du a ty vlo­ží do pěti čoko­lád. Ten, kdo bude držet zla­tý kupon při vstu­pu do továr­ny, je čle­nem sou­tě­že.
Vraťme se ovšem k malé­mu chudé­mu Karlíkovi. Ten dostá­vá kvů­li finanč­ní situ­a­ci své rodi­ny čoko­lá­dy, i přes lás­ku k ní v podo­bě továr­ny za hum­ny, asi tak jed­nou do roka a to jen malý bonbón k naro­ze­ni­nám. Ovšem toho dne má koneč­ně pení­ze a kou­pí si celou čoko­lá­du Willyho Wonky. Byla jed­nou z posled­ních v regá­lech malé­ho obcho­du, pro­to­že šli čoko­lá­dy díky mož­nos­ti vyhrát na odbyt jako prv­ní. Bucket juni­or je ovšem šťast­li­vec. Hned v obcho­dě se na něj nava­lí něko­lik zákaz­ní­ků, kte­ří mu nabí­ze­jí celé jmě­ní za kou­sek třpy­tí­cí se hmo­ty. Bucket ví ale své - osud mu nahrál za všech­na minu­lá léta do ruky eso, jenž nesmí pus­tit, jinak pro­hra­je. Své jedi­né šan­ce se cho­pí a vydá­vá se do továr­ny na čoko­lá­du báj­né­ho Willyho Wonky.

Pokud jste milov­ní­ky čoko­lá­dy jako já (a věř­te mi, že já jsem v tom doslo­va straš­ný pra­sák a někte­rým sleč­nám nepo­cho­pi­tel­ně stá­le hube­ný), bude­te mít sak­ra vel­ký pro­blém pře­kous­nout pohled na nový nád­her­ně kýči pře­plá­ca­ný Burtonův výtvor. S dvo­ji­cí Burton - Depp se setká­vá­me již poně­ko­li­ká­té a ješ­tě se s nimi něko­li­krát sejde­me. V lis­to­pa­du se setká­me totiž s dal­ším sním­kem, ten­to­krát ovšem pro Burtona i Deppa netra­dič­ním. Jedná se totiž o Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona, což je film ani­mo­va­ný (trai­ler zde). S podi­vín­skou ztřeš­tě­nos­tí reži­sé­ra se potý­ká film již něja­kou dobu, a tak si krát­ce shrň­me jeho fil­mo­gra­fii. Roku 1988 jsme se moh­li setkat s Beetlejuice, jež už teh­dy nesl sty­li­zač­ní prv­ky a ruko­pis Burtonovi vro­ze­né. Roku 1989 nato­čil opět s Michaelem Keatonem (zápor­ná posta­va v Beetlejuicu, kdy­by jste ho pod tou vrst­vou líči­del nepo­zna­li) prv­ní (a do dnes - vlast­ně před nedáv­nem - snad posled­ní dob­ře nato­če­ný) díl Batmana. K Batmanovi se sice vrá­til o tři roky poz­dě­ji, ovšem bohu­žel odstar­to­val Schumacherovskou dobu „Zabijte legen­du neto­pý­ra“, čímž zni­čil veš­ke­rá jeho pokra­čo­vá­ní (je dosti spor­né, jest­li on nebo až Schumacher). Mezi dvě­ma díly Batmana si dal ovšem prá­ci na zvlášt­ním, mír­ně fan­tasma­go­ric­kém, sním­ku Střihoruký Edward. Zde se popr­vé setkal na jed­nom pla­ce s Johnny Deppem. Snímek byl divác­ky při­jat a líbil se i dětem, kte­rým depre­siv­ní myš­len­ky nahá­něl až v poz­děj­ším věku (což pla­tí i pohád­ce jako je tře­ba Alenka v říši divů od Disneye, že ano, mami?). Již teh­dy pod vrst­vou líči­del Deppa mno­ho lidí nepo­zna­lo.

Po dru­hém dílu Batmana se Burton vrhl opět na spo­lu­prá­ci s Deppem a nato­čil bio­gra­fic­ký sní­mek o reži­sé­ru Edu Woodovi. Ed Wood je jed­nou z legen­dár­ních postav Hollywoodu zná­mý tím, že točil níz­ko­roz­počto­vá „béč­ka“ za krát­kou dobu. Ed Wood byl plod­ným reži­sé­rem, kte­rý se i přes mini­mál­ní roz­po­čet sna­žil na scé­ně vytvo­řit dobrou atmo­sfé­ru pro her­ce. Film, ač je čer­no­bí­lý stej­ně jako Schindlerův seznam, nemá se Spielbergem pra­nic spo­leč­né. Ed Wood je film oce­ně­ný dvě­ma Oscary s prv­ky nad­sáz­ko­vé­ho humo­ru. Je fil­mem o nej­hor­ším a záro­veň režij­ním bohem Hollywoodu.
Po Edu Woodovi nato­čil zno­vu film bez Deppa - sci-fi kome­dii Mars úto­čí! Kdo nevi­děl, nepo­cho­pí. Ospalou dírou si ovšem Johnny Depp zís­kal mno­ho fany­nek. Burton ho obsa­dil do role geni­ál­ní­ho detek­ti­va pát­ra­jí­cím po vra­ho­vi utí­na­jí­cím obě­tem hla­vy. Burton nás opět zave­dl do svě­ta ověn­če­ném magií, stu­di­o­vou kýčo­vi­tos­tí podob­né Terry Gilliamovi a opět k mis­trov­sky zvlád­nu­tým rolím her­ců jako již zmi­ňo­va­ný Depp, Christina Ricci nebo mis­tr ved­lej­ších rolí Christopher Walken.
Remake Planety opic byl ovšem špat­ným kro­kem. Film se mi nelí­bil a nehod­lám Vás jím s pro­mi­nu­tím pro­vá­zet. Podívejte se na sta­rou ver­zi série fil­mů, ať vidí­te dob­ré sci-fi a na novou ver­zi úpl­ně zapo­meň­te. Hlavní role nové ver­ze Mark Wahlberg ovšem pod­le prv­ních pre­view zazá­ří v záři­jo­vém hitu Johna Singletona - Čtyři brat­ři. Velká ryba roku 2003 se sta­la ale oprav­do­vou kla­sou. Ewan McGregor v hlav­ní roli exce­lo­val a Velká ryba byl - se při­znám - jed­ním z mála sním­ků, u nichž jsem téměř uro­nil slzu. Atmosférický nabi­tý, dějo­vě zvlášt­ně poja­tý pří­běh vypra­vě­če, kte­rý na ces­tě za dob­ro­druž­stvím potká­val obry, vlkodla­ky či siam­ská dvoj­ča­ta.

Nyní se podí­vá­me krát­ce na Roalda Dahla, auto­ra kniž­ní před­lo­hy fil­mu. Škoda, že se autor toho­to fil­mu nedo­žil. Jeho popi­sy v kni­ze z roku 1964 byly do slo­va a do pís­me­ne pře­dě­lá­ny na fil­mo­vá stu­dia (ale se Sin City nemá nic spo­leč­né­ho:-). Podívejme se na popis hlav­ní síně, do kte­ré je zave­de­na pěti­ce výher­ců : Hleděli do kou­zel­né­ho údo­lí. Po obou jeho úbo­čích se táh­ly zele­né lou­ky a po jeho dně se vali­la mohut­ná hně­dá řeka. Navíc byl upro­střed řeky ohrom­ný vodo­pád - str­má ská­la, přes kte­rou se voda láma­la a pře­pa­da­la v jed­no­li­tém prou­du, aby se pak dole roz­tříš­ti­la v kypí­cím, kolo­ta­vém víru bub­lin a pěny. Podél říč­ních bře­hů rost­ly maleb­né stro­my a keře smu­teč­ní vrby a olše a vyso­ké chun­de­le rodo­de­nró­nů s růžo­vý­mi, čer­ve­ný­mi a ble­dě fia­lo­vý­mi kvě­ty. Na lou­kách kvet­ly tisí­ce bla­tou­chů. A všech­no v tom kou­zel­ném údo­lí je k jídlu - vyro­be­né z růz­ných cuk­ro­vi­nek. Porovnejte si ten­to popis s míst­nos­tí na obráz­cích z fil­mu (či v kině ve fil­mu samot­ném). Myslím, že myš­len­ky Roalda Dahla byly usku­teč­ně­ny vskut­ku ve vší úctě. Nutno při­po­me­nout, že pro­fil Dahla je na svě­to­vých data­bá­zích vyhle­dá­va­něj­ším spi­so­va­te­lem než sama J.K.Rowlingová (Harry Potter), a to o něko­lik set tisíc návštěv. Je tedy cel­kem jas­né, o jak veli­ké­ho auto­ra dět­ských pohá­dek se jed­ná.

Konečně se dostá­vá­me k ostat­ní­mu štá­bu fil­mu. Johnny Deppa Vám snad jis­tě nemu­sím před­sta­vo­vat. Tento herec růz­ných tvá­ří Vám zahra­je pros­tě coko­li kde­ko­li. Oblečením podob­né detek­ti­vy, avšak odliš­né cha­rak­te­ry ve Z Pekla a Ospalé díře, doká­že zahrát snad jenom on. Nebýt Jacka Sparrowa v Pirátech z Karibiku, kte­rou si kos­tý­mem a vystu­po­vá­ním vymys­lel sám, nemá film tako­vý úspěch. Nedávno exce­lo­val v osca­ro­vém sním­ku o J.M.Barriem - auto­ro­vi Petera Pana - Hledání země Nezemě. Co si ovšem bude­me poví­dat, po Střihorukém Edwardu je Willy Wonka zatím snad nej­bi­zard­něj­ší posta­vou v Deppově fil­mo­gra­fii. A snad se mi to nechce říkat, pro­to­že se nerad opa­ku­ji, ale Depp to zvlá­dl na jed­nič­ku - jako vždy. Nyní natá­čí s Jerry Bruckheimerem pokra­čo­vá­ní Pirátů z Karibiku.
Karlíka Bucketa si zahrál Freddie Highmore, kte­rý se již s Deppem setkal ve Hledání země Nezemě. Zde hrál syna Kate Winslet, díky kte­ré­mu J.M.Barrie a jeho sou­ro­zen­cům napsal Petera Pana. Freddie Highmore je dět­skou hvězdou s talen­tem, ovšem nemá pří­liš „American smi­le“ - pod­le mého. Nikdo neví, co se v dospě­los­ti z téhle dět­ské hvěz­dič­ky vyklu­be. „Budeme tě sle­do­vat, mla­dý Highmore...“
Pro ostat­ní dět­ské her­ce byl film vět­ši­nou prv­ní zku­še­nos­tí. Naštěstí ale před­ved­li dob­rý výkon a Burtonovi krát­ké ske­če tlu­mo­či­li s oprav­do­vou noble­sou.
Scény fil­my nebu­du komen­to­vat, doko­na­lost sama. Nevím, jak se jim poda­ři­lo vytvo­řit pří­jem­ný kýč, ale poved­lo se. Ale asi na hod­ně dlou­ho opus­tím slad­ké. Lidé postih­nu­tí cuk­rov­kou - na tenhle film nechoď­te - zabi­je Vás to!
Za jme­no­vá­ní sto­jí ješ­tě kame­ra Philippe Rousselota, kte­rý má na svém objek­ti­vu nálep­ku Constantinea, Planety Opic, Velké ryby, Lid vs. Larry Flynt (režie Forman), Mary Reilly a spous­ty dal­ších fil­mů saha­jí­cí až do 80.let. Jeho kame­ra je veli­ce decent­ní a při­tom efekt­ní. Dalšího budu jme­no­vat Dannyho Elfmana - dvor­ní­ho skla­da­te­le Tima Burtona. Elfman je šíle­nec k pohle­dá­ní a pří­sa­hal bych, že - ač má na kon­tě Chicago, Spider-many, Muže v čer­ném a všech­ny Burtonovi fil­my - takhle se ješ­tě nevy­blbl. Je to vidět již na trai­le­ru, kte­rý je hud­bou tak úžas­ně „uje­tej“, že jsem si ho po vypuš­tě­ní do éte­ru pře­hrá­val dob­ré tři hodi­ny.
Mimochodem - všim­ně­te si ve fil­mu Christophera Lee:-)

Karlík a továr­na na čoko­lá­du je pro­za­tím Burtonovým posled­ním kous­kem do sbír­ky. Možná se ptá­te, zda-li není po toli­ka zku­še­nos­tech s Burton - Depp jejich dal­ší sní­mek neza­jí­ma­vý. ROZHODNĚ NE! Od Umpa-Lumpů přes Miky Telekuka a Veruku Saltini po dědeč­ka Pepu je film maxi­mál­ní zába­vou navíc jiš­tě­nou třeš­ní v podo­bě Johnnyho Deppa, jehož Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku by jste těž­ko moh­li hle­dat ve Willy Wonkovi. Bohužel u nás v kinech film pře­da­bo­va­li, tudíž si radě­ji počkej­te na DVD. Johnny Depp je v ori­gi­ná­le nepře­ko­na­tel­ný (potvr­zu­ji).

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Snowboarďáci28. prosince 2004 Snowboarďáci Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva obyčejní šestnáctiletí kluci.Jejich životní touhy se omezují na to udržet si rekord v herních automatech a sbalit co nejlepší holky.A této […] Posted in Filmové recenze
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zastav a nepřežiješ - Zábavná kravina na n-tou.28. prosince 2006 Zastav a nepřežiješ - Zábavná kravina na n-tou. Frontman skupiny Chinaski zpívá v jedné své písni: „Jsou taky tací, co maj problémy s orientací.“ A je to svatá pravda. Ještě donedávna by mě nikdo nedonutil k tomu, abych si šlehl snímek […] Posted in Filmové recenze
  • Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost10. září 2010 Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost Ambiciózní scenárista a režisér Robert Sedláček střídá úspěšně filmové žánry. Po debutovém psychologickém thrilleru Pravidla lži loni divákům představil komediálně laděné Muže v říji a […] Posted in Filmové recenze
  • The Ring (2002) - Kruh20. února 2005 The Ring (2002) - Kruh …tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bálNebylo to zase tak dávno, co jsem si jednoho chladného a mrazivého zimního večera udělal volnou chvilku a jal se sledovat […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...