Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > KAREL RODEN

KAREL RODEN

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karel Roden (nar. 18. 5. 1962, České Budějovice) pat­ří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým her­cům své gene­ra­ce. Po absol­vo­vá­ní DAMU hrál v něko­li­ka diva­dlech (DISK, Divadlo na Vinohradech, ústec­ké Činoherní stu­dio, Národní diva­dlo, Divadlo v Dlouhé, Labyrint). Momentálně ho může­me vidět napří­klad na praž­ské diva­del­ní scé­ně Studio DVA.
Účinkoval v desít­kách fil­mů tuzem­ské i zahra­nič­ní pro­duk­ce.

Filmografie (výběr): Fotograf (2015), Krásno (2014), Čtyři slun­ce (2012), Alois Nebel (2011), Lidice (2011), Habermannův mlýn (2010), Hlídač č. 47 (2008), Bestiář (2007), Sklapni a zastřel mě (2005), Vaterland – Lovecký deník (2004), 15 minut (2001), Oběti a vra­zi (2000), Kuře melan­cho­lik (1999), Čas dlu­hů (1998), Král Ubu (1996), Don Gio (1992), Corpus delicti (1991), Čas slu­hů (1989)

Fotograf je pátá hlav­ní role, kte­rou vám ve fil­mu svě­ři­la reži­sér­ka Irena Pavlásková. Je to výho­da, že se tak dob­ře navzá­jem zná­te?
Je pří­jem­né, když dělá­te s někým, koho zná­te.

Co vás na té roli láka­lo?

Nejsem extro­vert­ní člo­věk, ale zají­ma­la mě nejed­no­znač­nost a kon­tro­verz­nost té posta­vy.

Režisérka Irena Pavlásková je zná­má tím, že koneč­nou podo­bu postav s her­ci peč­li­vě dis­ku­tu­je před natá­če­ním a dotvá­ří v jeho prů­bě­hu. Jak vypa­da­ly vaše dis­ku­se při for­mo­vá­ní posta­vy Jana?

Když mi Irena roli nabíd­la, řek­la mi, že je jen vol­ně inspi­ro­va­ná panem Saudkem a že si tu posta­vu může­me při­způ­so­bit opro­ti scé­ná­ři pod­le sebe. Když jsem si scé­nář pře­če­tl, pocho­pil jsem, že ten pří­běh je přes všech­nu autor­skou licen­ci hod­ně o Janu Saudkovi. Měl jsem před­sta­vu, že by to moh­lo být ješ­tě kon­tro­verz­něj­ší. Nechtěl jsem hrát „roz­šaf­ný­ho“ Saudka, kte­rý jen baví spo­leč­nost, a uká­zat, že si mož­ná za mno­ho věcí, kte­ré se mu dějí, i ve vzta­hu k ženám, může sám. Chtěl jsem, aby se divá­ci smá­li tomu, jak je zábav­nej, ale záro­veň aby je mra­zi­lo. A Irena byla v té dis­ku­si o poje­tí posta­vy nesmír­ně vstříc­ná a ote­vře­ná.

Máte něja­kou meto­du, jak se do své posta­vy převtě­lit, jak se jí dostat pod kůži? Tady jste měl před sebou navíc předob­raz sku­teč­né­ho hrdi­ny, byť jde o vol­nou inspi­ra­ci jeho osu­dy.

Já jsem Jana Saudka nijak podrob­ně nestu­do­val, nepouš­těl jsem si doku­men­ty s ním, ale samo­zřej­mě jsem o scé­ná­ři a posta­vě jsem hod­ně pře­mýš­lel. Přesto mi to prv­ní natá­če­cí den moc nešlo.

Pomohla vám Irena, abys­te se odvá­zal?

Nemusela mě nijak pomá­hat, abych se odvá­zal. Irena mě zná straš­ně dlou­ho a ví, že se občas ohra­dím, někdy zby­teč­ně podráž­dě­ně, ale je nato­lik chyt­rá, že v tu chví­li se mnou nejde do spo­ru a nechá mě, až to ze mě vyprchá. Vždycky se domlu­ví­me.

Jak vzpo­mí­ná­te na natá­če­ní?

Vždycky, když jsem při­šel z natá­če­ní, jsem měl pocit, jako by se mi to zdá­lo. Jako bych byl v něja­kém zvlášt­ním tran­su. Natáčení mě moc bavi­lo.

Myslíte, že jste díky fil­mo­vé­mu pří­bě­hu a také díky osob­ním setká­ním s Janem Saudkem – spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře, o něm pocho­pil něco víc, než jste věděl?

My jsme kdy­si pozna­li při natá­če­ní fil­mu Kanárská spoj­ka. Pak jsme se dlou­ho nevi­dě­li. Když jsme zača­li natá­čet tenhle film a potká­va­li jsme se, pocho­pil jsem, že z něho stej­ně nic pod­stat­né­ho, co by mě o něm zají­ma­lo, nedo­sta­nu. Myslím, že je to vel­mi křeh­ký, pla­chý a zra­ni­tel­ný člo­věk, kte­rý musí stá­le sobě i oko­lí něco doka­zo­vat. To, jak se jeví nave­nek, celá ta „show“, kte­rou se vět­ši­nou pre­zen­tu­je na veřej­nos­ti, chá­pu jako jeho způ­sob obra­ny, ukrý­vá­ní něja­ké­ho hlub­ší­ho pro­blé­mu, kte­rý v sobě nosí a nikdy nepro­zra­dí. Každopádně je to pro mne vel­mi zají­ma­vá bytost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46125 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58379 KB. | 08.08.2022 - 21:15:52