KAREL RODEN

Karel Roden (nar. 18. 5. 1962, České Budějovice) pat­ří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým her­cům své gene­ra­ce. Po absol­vo­vá­ní DAMU hrál v něko­li­ka diva­dlech (DISK, Divadlo na Vinohradech, ústec­ké Činoherní stu­dio, Národní diva­dlo, Divadlo v Dlouhé, Labyrint). Momentálně ho může­me vidět napří­klad na praž­ské diva­del­ní scé­ně Studio DVA.
Účinkoval v desít­kách fil­mů tuzem­ské i zahra­nič­ní pro­duk­ce.

Filmografie (výběr): Fotograf (2015), Krásno (2014), Čtyři slun­ce (2012), Alois Nebel (2011), Lidice (2011), Habermannův mlýn (2010), Hlídač č. 47 (2008), Bestiář (2007), Sklapni a zastřel mě (2005), Vaterland – Lovecký deník (2004), 15 minut (2001), Oběti a vra­zi (2000), Kuře melan­cho­lik (1999), Čas dlu­hů (1998), Král Ubu (1996), Don Gio (1992), Corpus delicti (1991), Čas slu­hů (1989)

Fotograf je pátá hlav­ní role, kte­rou vám ve fil­mu svě­ři­la reži­sér­ka Irena Pavlásková. Je to výho­da, že se tak dob­ře navzá­jem zná­te?
Je pří­jem­né, když dělá­te s někým, koho zná­te.

Co vás na té roli láka­lo?

Nejsem extro­vert­ní člo­věk, ale zají­ma­la mě nejed­no­znač­nost a kon­tro­verz­nost té posta­vy.

Režisérka Irena Pavlásková je zná­má tím, že koneč­nou podo­bu postav s her­ci peč­li­vě dis­ku­tu­je před natá­če­ním a dotvá­ří v jeho prů­bě­hu. Jak vypa­da­ly vaše dis­ku­se při for­mo­vá­ní posta­vy Jana?

Když mi Irena roli nabíd­la, řek­la mi, že je jen vol­ně inspi­ro­va­ná panem Saudkem a že si tu posta­vu může­me při­způ­so­bit opro­ti scé­ná­ři pod­le sebe. Když jsem si scé­nář pře­če­tl, pocho­pil jsem, že ten pří­běh je přes všech­nu autor­skou licen­ci hod­ně o Janu Saudkovi. Měl jsem před­sta­vu, že by to moh­lo být ješ­tě kon­tro­verz­něj­ší. Nechtěl jsem hrát „roz­šaf­ný­ho“ Saudka, kte­rý jen baví spo­leč­nost, a uká­zat, že si mož­ná za mno­ho věcí, kte­ré se mu dějí, i ve vzta­hu k ženám, může sám. Chtěl jsem, aby se divá­ci smá­li tomu, jak je zábav­nej, ale záro­veň aby je mra­zi­lo. A Irena byla v té dis­ku­si o poje­tí posta­vy nesmír­ně vstříc­ná a ote­vře­ná.

Více na Kritiky.cz
Pohltila Marvel politická korektnost? Captain Marvel vs. Black Panther co je lepší film? ...
Na newyorském festivalu Tribeca získal tento český film cenu za nejlepší scénář Cenu za nejlepší scénář v soutěžní sekci International Narrative Competition získal v noci ...
Nové informace ze světa Vetřelce V poslední době se začínají objevovat nové zprávy o připravovaných filmech se známým xen...
Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty p...
Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka Kolik lidí, tolik příběhů. Každý z nás nemá cestičku ke štěstí stejnou. Co někdo dost...

Máte něja­kou meto­du, jak se do své posta­vy převtě­lit, jak se jí dostat pod kůži? Tady jste měl před sebou navíc předob­raz sku­teč­né­ho hrdi­ny, byť jde o vol­nou inspi­ra­ci jeho osu­dy.

Já jsem Jana Saudka nijak podrob­ně nestu­do­val, nepouš­těl jsem si doku­men­ty s ním, ale samo­zřej­mě jsem o scé­ná­ři a posta­vě jsem hod­ně pře­mýš­lel. Přesto mi to prv­ní natá­če­cí den moc nešlo.

Pomohla vám Irena, abys­te se odvá­zal?

Nemusela mě nijak pomá­hat, abych se odvá­zal. Irena mě zná straš­ně dlou­ho a ví, že se občas ohra­dím, někdy zby­teč­ně podráž­dě­ně, ale je nato­lik chyt­rá, že v tu chví­li se mnou nejde do spo­ru a nechá mě, až to ze mě vyprchá. Vždycky se domlu­ví­me.

Jak vzpo­mí­ná­te na natá­če­ní?

Vždycky, když jsem při­šel z natá­če­ní, jsem měl pocit, jako by se mi to zdá­lo. Jako bych byl v něja­kém zvlášt­ním tran­su. Natáčení mě moc bavi­lo.

Myslíte, že jste díky fil­mo­vé­mu pří­bě­hu a také díky osob­ním setká­ním s Janem Saudkem – spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře, o něm pocho­pil něco víc, než jste věděl?

My jsme kdy­si pozna­li při natá­če­ní fil­mu Kanárská spoj­ka. Pak jsme se dlou­ho nevi­dě­li. Když jsme zača­li natá­čet tenhle film a potká­va­li jsme se, pocho­pil jsem, že z něho stej­ně nic pod­stat­né­ho, co by mě o něm zají­ma­lo, nedo­sta­nu. Myslím, že je to vel­mi křeh­ký, pla­chý a zra­ni­tel­ný člo­věk, kte­rý musí stá­le sobě i oko­lí něco doka­zo­vat. To, jak se jeví nave­nek, celá ta „show“, kte­rou se vět­ši­nou pre­zen­tu­je na veřej­nos­ti, chá­pu jako jeho způ­sob obra­ny, ukrý­vá­ní něja­ké­ho hlub­ší­ho pro­blé­mu, kte­rý v sobě nosí a nikdy nepro­zra­dí. Každopádně je to pro mne vel­mi zají­ma­vá bytost.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy21. prosince 2018 Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co […]
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.3. prosince 2018 Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě. „Blade 2“ není až tak špatným pokračováním, i když to říkám hlavně proto, že jej natočil můj oblíbenec Guillermo del Toro. Když se však člověk na film podívá kritickým okem, je to přece […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]