Kritiky.cz > Speciály > Karel May – fakta nebo fikce? - 1. Datumy a místa

Karel May – fakta nebo fikce? - 1. Datumy a místa

KarelMay

V kni­hách Karla Maye jsou odka­zy na dobo­vé udá­los­ti, nato­ž­pak něja­ké datum, zříd­ka­vé. Úvodní díl je posta­ven doprostřed občan­ské vál­ky (1861-1865), v dopi­su čte­nář­ce uvá­dí, že Vinnetou zemřel 2. září 1874. Reálnost pří­bě­hu, o níž čte­ná­ře Karel May pře­svěd­ču­je, tím ovšem dost utr­pě­la, neboť hrdi­no­vé by nesta­či­li pro­žít tolik dob­ro­druž­ství v tak krát­ké době. Situaci Karel May ješ­tě vyost­řil poku­sy časo­vě vázat pří­běhy úda­ji jako „před 9 lety“ (honil Old Shatterhand padou­cha Thomase Meltona – Supové Mexika I), nápis v sonor­ském dole z roku 1612 je asi 250 let sta­rý – to pros­tě moc dohro­ma­dy nehra­je. Vždyť Old Shatterhand si po dob­ro­druž­ství v Sonoře odpo­či­nul 20 měsí­ců v Německu, pak se s Vinnetouem pla­ví do Afriky, v Anglii léčí Vinnetouův zánět jater, násle­du­jí dob­ro­druž­ství s Nijory a Mogollony.

Z lep­ší­ho soud­ku: v povíd­ce Kutb, jejíž začá­tek se ode­hrá­vá v Káhiře, je zmín­ka o mah­dis­tic­kém povstá­ní, kte­ré vypuk­ne 9. září 1881, přes­ně pod­le sku­teč­nos­ti. Další data jsou ve tře­tím díle Vinnetoua, kde May pře­de­sí­lá his­to­rii Yellowstoneského národ­ní­ho par­ku. Dočteme se, že prof. Hayden se v roce 1871 vypra­ví do Yellowstone (Vinnetou III), o němž roku 1856 sly­šel gene­rál Warren fan­tas­tic­ké zprá­vy, a Kongres USA pak v roce 1872 vyhlá­sí Národní park (tam­též). Vše sedí napros­to přes­ně. Jediná dal­ší věc, kte­rá budí pochyb­nost, je pro­voz Jižní Pacifické dráhy za živo­ta Vinnetouova, ta popr­vé vyje­la ze San Francisca do ari­zon­ské­ho Tucsonu roku 1880, a léta Páně 1881 dosáh­la El Paso.

Tady odbo­čím: jakou to vlast­ně dráhu vymě­řo­val mla­dý Old Shatterhand počát­kem let šede­sá­tých? Pozor, nikdy netvr­dil, že Jižní Pacifickou, a už vůbec ne sever­ně­ji vedou­cí Central and Union Pacific. Jdu do své­ho Vilímka: „Náš úsek ležel mezi Canadianem a Novým Mexikem“. Tomu nej­blí­že je drá­ha „Atchinson, Topeka and Santa Fé Railroad“ (ATSF), k její­muž vybu­do­vá­ní byla zalo­že­na spo­leč­nost roku 1859, pře­jme­no­va­ná 1863. Trasa byla Kongresem Spojených Států schvá­le­na roku 1863, tedy těs­ně před (domní­vám se) nebo těs­ně po před­běž­ném vymě­ře­ní (ješ­tě jed­nou při­po­mí­nám, že na roz­díl od fil­mu v kni­ze Old Shatterhand měří, ale nesta­ví). Občanská vál­ka stav­bu zdr­že­la, tak­že tepr­ve 30. říj­na 1868 se popr­vé koplo do země v kansas­ké Topece. Důvodem stav­by dráhy byl trans­port dobyt­ka z Kansasu a záso­bo­vá­ní Coloradských dolů potra­vi­na­mi a tech­ni­kou s cílem na nich vydě­lat, pro­to­že hod­ně pro­spe­ro­va­ly. Z dal­ší his­to­rie dráhy uvá­dím: 26. dub­na 1869 jel vlak na prv­ním 10km úseku. 5. září 1872 dosá­hl Dodge City, colo­rad­ské hra­ni­ce pak 23. pro­sin­ce 1873, colo­rad­ské měs­to Pueblo 1. břez­na 1876 (ale to byla odbočka na Ogden City, ne hlav­ní větev do Santa Fé), Ratonský prů­smyk 7. pro­sin­ce 1878. Zajímavé je, že data­ce vymě­řo­vá­ní dob­ře odpo­ví­dá době, do níž May vklá­dá nástup mla­dé­ho Old Shatterhanda coby sur­veyo­ra s teo­do­li­ty do pré­rie, totiž počá­tek šede­sá­tých let. Dlouho jsem nemohl najít výše cito­va­ný úsek, ale exis­to­val. Vedl z texaské­ho Panhandle přes Washburn do ALbuquerque, dokon­čen byl až půl sto­le­tí poté, co byl plá­no­ván a snad i vymě­řen.

A zabi­li jsme dvě mou­chy jed­nou ranou. Stavba želez­ni­ce s pro­vi­zor­ním, ne pra­vi­del­ným, pro­vo­zem tvo­ří i pod­stat­nou část záplet­ky romá­nu Černý mustang. Pokud se děj úvod­ních kapi­tol Černého mustan­ga ode­hrá­val na seve­ro­vý­chod od Raton Pass v Coloradu nebo Kansasu, pak by to Vinnetou ješ­tě teo­re­tic­ky sti­hl zažít, pokud by šlo oprav­du jen o pro­vi­zor­ní úsek se sta­veb­ní dopra­vou, ale tak to v kníž­ce vpod­sta­tě je. Později se z ATSF sta­la sever­ní větev Jižní Pacifické dráhy.

Divoký západ Karla Maye je domé­nou divo­ce žijí­cích Indiánů, hra­ni­čá­řů, lov­ců, trap­pe­rů a zále­sá­ků, to vše ve sku­teč­nos­ti kon­či­lo 40. léty, zby­li jen lov­ci bis­o­nů. 60. až 80. léta jsou léty pod­ni­ká­ní, v kra­ji­ně při­bý­vá nových depo­tů, dolů, poš­tov­ních a doprav­ních slu­žeb, vojen­ských pev­nos­tí, jejich síť je mno­hem hust­ší než by se z čet­by Karla Maye zdá­lo, domi­nu­jí vlád­ní agen­ti, důl­ní inže­ný­ři, geo­lo­go­vé a pro­spek­to­ři vše­ho dru­hu, vojá­ci, poš­ťá­ci, far­má­ři a pěs­ti­te­lé. Mayovi Indiáni pro­ti sku­teč­nost také mno­hem méně obcho­du­jí a vymě­ňu­jí. Stranou mého zájmu nezů­stal ani seznam apač­ských kme­nů, kte­rým vlá­dl Inču-čuna a po jeho smr­ti Vinnetou. Nejblíže má sezna­mům, jejichž auto­ry je dvo­ji­ce znal­ců a pře­mo­ži­te­lů Apačů, ale i míro­tvor­ců José Cortése y Olarte a Antonia Cordery. Sepsán byl roku 1799 a ješ­tě se k němu vrá­tím pro jeho důle­ži­tost. A když už zkou­má­me reá­lie, také rela­tiv­ní nepří­tom­nost zado­vek a opa­ko­va­ček ve výzbro­ji uka­zu­je na pozd­ní 40. léta 19. sto­le­tí, kte­rá tak tvo­ří kuli­su Mayovy ame­ric­ké řady.


Fotka od fsHHPixabay

Části seriálu:  Karel May – fakta nebo fikce?

  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Karel May – fakta nebo fikce? - 2. Osobnosti10. července 2020 Karel May – fakta nebo fikce? - 2. Osobnosti Ve II. díle Vinnetoua Old Shatterhand uvádí, že právě v té době „admirál Farragut otevřel Mississippi pro severní státy“. Do děje je vpletena i známá historie Benito Juaréze, kterého […] Posted in Speciály
  • Karel May – fakta nebo fikce?9. července 2020 Karel May – fakta nebo fikce? Letos vzpomínáme 178. výročí narození Karla Maye a 100. výročí jeho smrti (*Ernsthall, 25. února 1842 – 30. března 1912, zemřel na nachlazení po přednášce ve Vídni). A také 119. výročí […] Posted in Speciály
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Žut - Der Schut (1964)28. srpna 2018 Žut - Der Schut (1964) Ještě než se producent Artur Brauner pustil do natáčení své první mayovky Old Shatterhand, požádal své kolegy, aby mu předložili seznam příběhů Karla Maye, které by byly vhodné ke […] Posted in Speciály
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962)3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962) Koncem padesátých a počátkem šedesátých let procházel německý filmový průmysl hlubokou krizí, jejíž příčinou byl mimo jiné prudký rozvoj televizního vysílání. Docházelo k zavírání kin i ke […] Posted in Speciály
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu Z vnitrozemí se štáb přesunul do Rijeky, přístavního města na severu Chorvatska a ubytoval se v hotelech Park a Jadran. V blízkosti Rijeky se nachází Grobničko polje, které filmaři […] Posted in Speciály
  • Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku5. září 2018 Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku Natáčení filmu začalo v pondělí 31. srpna 1964 v západním křídle berlínského zámku Charlottenburg, který se proměnil ve vilu hraběte Fernanda. Jako první se natáčela scéna, v níž doktor […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

O autorovi: Ing. Jiří Kouba (*1957) je povoláním správce databáze, ve volném čase se zabývá Indiány severního Mexika a jihozápadu Spojených států. Hlavním předmětem jeho zájmu je etnogeneze apačských skupin.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...