Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Karel IV. v kouzelném kukátku

Karel IV. v kouzelném kukátku

DSCN1804

Bohatě ilu­stro­va­ná kni­ha nabí­zí zají­ma­vé pohle­dy na život řím­ské­ho císa­ře od jeho naro­ze­ní až do jeho smr­ti. Přehledně, zábav­nou a vtip­nou for­mou jsou zde zpra­co­va­né základ­ní his­to­ric­ké úda­je o živo­tě panov­ní­ka, ale také o sty­lu živo­ta lidí v době, ve kte­ré žil. Různé život­ní situ­a­ce císa­ře jsou zob­ra­ze­ny v sou­vis­los­ti s živo­tem lidí kolem císař­ské­ho dvo­ra. Komentátorem a cel­kem zbyt­ným prů­vod­cem je posta­va krá­lov­ské­ho šaš­ka Vaška, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná figur­ku z lout­ko­vé­ho diva­dla. Vašek má vlast­ní kapi­to­lu nazva­nou Seznámení a v dal­ších kapi­to­lách plní funk­ci nená­pad­né­ho prů­vod­ce komen­tu­jí­cím situ­a­ce nebo vybí­zí k řeše­ní úko­lů. I bez komen­tá­ře šaš­ka je kni­ha napl­ně­na množ­stvím infor­ma­cí a nápa­dů, kte­ré jsou roz­ma­ni­té a neu­stá­le pod­ně­cu­jí čte­ná­ře k dal­ší akti­vi­tě a pokra­čo­vá­ní ve čte­ní kni­hy.

DSCN1805

Garantem his­to­ric­ky věro­hod­ných a vtip­ných tex­tů je his­to­rič­ka Kateřina Schwabiková a výtvar­ná a gra­fic­ká tvář kni­hy je dílem Barbory Botkové. Obě autor­ky už mají za sebou zku­še­nos­ti z tvor­by dvou kní­žek pro děti zamě­ře­ných na his­to­rii. V kni­hách Cesty dětí do sta­le­tí a Cesty dětí do sta­le­tí 2 jsou his­to­ric­ké udá­los­ti popsá­ny struč­ný­mi tex­ty a boha­tě ilu­stro­vá­ny. I v těch­to kni­hách jsou prů­vod­ci a čte­ná­ři mají mož­nost se aktiv­ně zapo­jit do plně­ní drob­ných úko­lů. Je to kom­bi­na­ce kla­sic­kých ilu­stra­cí s komik­so­vý­mi obráz­ky. Stejným způ­so­bem je zpra­co­vá­na i kni­ha o Karlu IV. Tentokrát je spo­ju­jí­cím prv­kem samot­ná oso­ba císa­ře a jeho ces­ta od dět­ství až k jeho smr­ti. Postava šaš­ka Vaška sice vystu­pu­je v kaž­dé kapi­to­le a plní for­mál­ní funk­ci prů­vod­ce. Škoda, že se čte­ná­řům dělí pozor­nost mezi hlav­ní­ho císař­ské­ho hrdi­nu a násil­ně vnu­ce­nou posta­vu šaš­ka. Je zají­ma­vé, že se autor­ky necha­ly zlá­kat for­mou před­cho­zích spo­leč­ných pub­li­ka­cí a pou­ži­ly roli prů­vod­ce, což je v pří­pa­dě výraz­né osob­nos­ti Karla IV. zby­teč­né. Vzhledem k boha­té fan­ta­zii a tvůr­čí inven­ci obou auto­rek si umím před­sta­vit kni­hu bez doplň­ko­vé posta­vy šaš­ka, kte­rý není ani výtvar­ně zají­ma­vý. Pokud byl autor­ský záměr při­blí­žit dětem téma­ta pro­střed­nic­tvím neut­rál­ní­ho pohád­ko­vé­ho hrdi­ny, pak to byla sna­ha cel­kem zby­teč­ná. Celkově je vyda­ře­né roz­lo­že­ní tex­tů a obráz­ků na tema­tic­ky pro­po­je­ných dvoj­stra­nách. Stručné a sro­zu­mi­tel­né tex­ty jsou pro­stří­dá­ny s ilu­stra­ce­mi růz­ných veli­kos­tí. To pro­vo­ku­je k vět­ší pozor­nos­ti a umož­ňu­je dvoj­stra­nu pro­hlí­žet pod­le aktu­ál­ní­ho zájmu čte­ná­ře. Některé ilu­stra­ce jsou ale pří­liš zmen­še­né a drob­né detai­ly mohou čte­ná­ři unik­nout. Tady se už vypla­tí mít oči jako ostříž.

DSCN1806

Nakladatelství Slovart kni­hu vyda­lo mimo edič­ní řadu pro děti před­škol­ní­ho věku a pro malé čte­ná­ře prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly. S dopo­ru­če­ním pro děti škol­ní­ho věku plně sou­hla­sím a jako dopl­něk méně záživ­né výu­ky vlas­ti­vě­dy nebo začát­ků his­to­rie bude kni­ha pří­jem­ným zpes­t­ře­ním. Pro děti před­škol­ní­ho věku kni­hu dopo­ru­ču­ji pro spo­leč­nou čet­bu se star­ším a zku­še­ným čte­ná­řem. Tematické cel­ky jsou sice roz­pra­co­vá­ny do krat­ších tex­tů a drob­ných úko­lů, ale vyža­du­je od čte­ná­ře dobrou čte­nář­skou úro­veň a ori­en­ta­ci v plo­še. To dob­ře zvlád­ne čte­nář­ská dvo­ji­ce rodič a dítě. Pro dospě­lé může být kni­ha také pří­nos­ná, pro­to­že uka­zu­je množ­ství pohle­dů a způ­sobů zpra­co­vá­ní díl­čích his­to­ric­kých témat.

DSCN1807

Kateřina Schwabiková, Barbora Botková, Karel IV. v kou­zel­ném kukát­ku, 1.vydání, 2016, Slovart, 48 s, ISBN/EAN:9788075291820.

Hodnotím 70 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53729 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51734 KB. | 26.10.2021 - 19:08:26