Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Karel IV. - královské sňatky

Karel IV. - královské sňatky

Snatky
Snatky

František Kavka, his­to­rik a autor mno­ha pub­li­ka­cí, se ten­to­krát na 195 stra­nách věnu­je Blance z Valois, Anně Falcké, Anně Svídnické i Alžbětě Pomořanské.

Životy čtyř man­že­lek Karla IV. jsou vel­mi úzce pro­vá­zá­ny s poli­tic­kou situ­a­cí teh­dej­ší doby a zastí­ně­ny leskem panov­ní­ka. Přední čes­ký odbor­ník se je pokou­ší rekon­stru­o­vat ze stro­hých zmí­nek z kro­nik a dal­ších dostup­ných pra­me­nů. Nebyla to prá­ce snad­ná, jeli­kož tyto krá­lov­ny zůsta­ly v poza­dí zájmu zapi­so­va­te­lů. Ani jejich podo­ba se neza­cho­va­la, čet­ná vyob­ra­ze­ní Anny Svídnické na Karlštejně jsou sty­li­zo­va­ná a přes­nou podo­bu neza­chy­cu­jí, stej­ně jako bus­ty ve vnitř­ním tri­fo­riu Svatovítské katedrá­ly.

V Úvodu František Kavka podo­tý­ká, že zají­ma­vé na všech čtyřech man­žel­stvích význam­né­ho Lucemburka je, že byla roz­dě­le­na až smr­tí, což v té době neby­lo tak běž­né. Uvádí zde pří­klad fran­couz­ské­ho rodu Kapetovců, jejichž ženy vinou dvor­ských intrik kon­či­ly v žalá­ři nebo kláš­ter­ních celách. Počet čtyř sňat­ků nebyl nic výji­meč­né­ho, v někte­rých pří­pa­dech jich míva­li panov­ní­ci i více než šest, což mělo spo­ji­tost s vyso­kou úmrt­nos­tí při poro­dech a moro­vý­mi epi­de­mi­e­mi. Vladaři si nemoh­li dovo­lit dlou­ho zůstá­vat ve vdov­ském sta­vu z důvo­du zacho­vá­ní rodu, jeli­kož se pou­ze malý počet potom­ků doží­val dospě­los­ti.

Autor na zákla­dě absen­ce zázna­mů o prch­li­vém krá­lo­vě jed­ná­ní vyslo­vu­je domněn­ku, že se Karel IV. ke svým man­žel­kám cho­val ohle­du­pl­ně, z čehož se dá sou­dit, že jeho vzta­hy byly har­mo­nic­ké. Všechny ženy byly i mat­ka­mi, poro­di­ly mu pět dcer a šest synů, z nichž se však pou­ze tři doži­li dospě­los­ti. Narození kaž­dé­ho potom­ka bylo vždy vel­mi osla­vo­vá­no, jeli­kož umož­ňo­val otci pro­střed­nic­tvím sňat­ku zís­kat dal­ší úze­mí či upev­nit poli­tic­ký vliv. Některé z dětí byly zaslí­be­ny dokon­ce vel­mi brzy po naro­ze­ní. Tyto svaz­ky však nemu­se­ly být trva­lé, ať již  vli­vem úmr­tí, či změ­nou váleč­né situ­a­ce.

Sňatek s Blankou z Valois jako jedi­ný nebyl výsled­kem Karlovy vol­by a jed­na­lo se o věko­vě rov­no­cen­nou svat­bu. U ostat­ních tří man­žel­ství byly nevěs­ty pod­stat­ně mlad­ší, v pří­pa­dě Alžběty Pomořanské dokon­ce o 30 let. Z dobo­vých zpráv lze usu­zo­vat, že na Blanku vzpo­mí­nal ješ­tě dlou­ho po jejím odcho­du na věč­nost, když byl počát­kem roku 1378 vel­mi dojat při shle­dá­ní s její sestrou Isabelou.

Soužití s Annou Falckou trva­lo pou­hé čty­ři roky a bylo pozna­me­ná­no smr­tí syna Václava ve věku nece­lých dvou let.

Po boku Anny Svídnické syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského setr­val 9 let. Z toho­to man­žel­ství se naro­dil i násled­ník trů­nu Václav. Anna byla jako prv­ní koru­no­vá­na řím­skou císa­řov­nou a také se zacho­va­lo něko­lik jejích vyob­ra­ze­ní na Karlštejně, z nichž nej­zná­měj­ší je dvoj­portrét s Karlem ve výje­vu zve­dá­ní čes­ké­ho ostat­ko­vé­ho kří­že v nad­pra­ží vcho­du do kap­le sva­té Kateřiny.

Největší sto­pu v ději­nách zane­cha­la posled­ní choť řím­ské­ho císa­ře, Alžběta Pomořanská, jež jej po pat­nác­ti­le­tém man­žel­ství pře­ži­la o dal­ších pat­náct let. Ze svaz­ku vze­šlo cel­kem 6 dětí, avšak do kon­ce její­ho živo­ta pře­ži­ly jen dvě vnuč­ky Elišky.

Publikace zno­vu uka­zu­je, že 14. sto­le­tí bylo vel­mi nebez­peč­ným obdo­bím, plným nepo­ho­dl­né­ho zdlou­ha­vé­ho ces­to­vá­ní, vál­če­ní a nebez­peč­ných nemo­cí. Karel IV. se téměř neu­stá­le účast­nil nároč­ných vojen­ských taže­ní i poli­tic­kých spe­ku­la­cí a čas­to jej sužo­va­ly nej­růz­něj­ší cho­ro­by, z nichž nej­hor­ší byla patr­ně dna.

Práce Františka Kavky rov­něž zmi­ňu­je někte­ré zají­ma­vos­ti spo­je­né se stav­bou Karlštejna i chrá­mu sva­té­ho Víta. Legenda, že na hra­dě nesmě­ly pobý­vat ženy, je neprav­di­vá, jed­na­lo se pou­ze o večer­ní zákaz vstu­pu do hor­ních pater věže, kde byly ulo­že­ny sva­té ostat­ky. Uvádí na pra­vou míru i sku­teč­nou funk­ci hrád­ku Karlík, a nao­pak potvr­zu­je infor­ma­ci, že posled­ní vla­da­řo­va žena vyni­ka­la neo­by­čej­nou fyzic­kou silou. Oddanost své­mu cho­ti pro­ká­za­la i svou pěší pou­tí z Karlštejna do Prahy, kde obě­to­va­la zla­to, aby se uzdra­vil.

Tato stu­die potě­ší všech­ny, kte­ří chtě­jí zís­kat hlub­ší pře­hled o živo­tě nej­vět­ší­ho Čecha a zjis­tit podrob­nos­ti o teh­dej­ší sňat­ko­vé poli­ti­ce i o čtr­nác­tém sto­le­tí. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů, kte­ré zestruč­ňu­je a shr­nu­je.

Hodnocení: 90 %


  • Autor: František Kavka
  • Žánr: čes­ká his­to­rie
  • Nakladatelstvi: XYZ
  • Datum vydá­ní: 18.04.2016

Knihu může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,76750 s | počet dotazů: 249 | paměť: 61816 KB. | 27.06.2022 - 23:23:31