Kritiky.cz > Recenze knih > Karel IV. - královské sňatky

Karel IV. - královské sňatky

Snatky

František Kavka, his­to­rik a autor mno­ha pub­li­ka­cí, se ten­to­krát na 195 stra­nách věnu­je Blance z Valois, Anně Falcké, Anně Svídnické i Alžbětě Pomořanské.

Životy čtyř man­že­lek Karla IV. jsou vel­mi úzce pro­vá­zá­ny s poli­tic­kou situ­a­cí teh­dej­ší doby a zastí­ně­ny leskem panov­ní­ka. Přední čes­ký odbor­ník se je pokou­ší rekon­stru­o­vat ze stro­hých zmí­nek z kro­nik a dal­ších dostup­ných pra­me­nů. Nebyla to prá­ce snad­ná, jeli­kož tyto krá­lov­ny zůsta­ly v poza­dí zájmu zapi­so­va­te­lů. Ani jejich podo­ba se neza­cho­va­la, čet­ná vyob­ra­ze­ní Anny Svídnické na Karlštejně jsou sty­li­zo­va­ná a přes­nou podo­bu neza­chy­cu­jí, stej­ně jako bus­ty ve vnitř­ním tri­fo­riu Svatovítské katedrá­ly.

V Úvodu František Kavka podo­tý­ká, že zají­ma­vé na všech čtyřech man­žel­stvích význam­né­ho Lucemburka je, že byla roz­dě­le­na až smr­tí, což v té době neby­lo tak běž­né. Uvádí zde pří­klad fran­couz­ské­ho rodu Kapetovců, jejichž ženy vinou dvor­ských intrik kon­či­ly v žalá­ři nebo kláš­ter­ních celách. Počet čtyř sňat­ků nebyl nic výji­meč­né­ho, v někte­rých pří­pa­dech jich míva­li panov­ní­ci i více než šest, což mělo spo­ji­tost s vyso­kou úmrt­nos­tí při poro­dech a moro­vý­mi epi­de­mi­e­mi. Vladaři si nemoh­li dovo­lit dlou­ho zůstá­vat ve vdov­ském sta­vu z důvo­du zacho­vá­ní rodu, jeli­kož se pou­ze malý počet potom­ků doží­val dospě­los­ti.

Autor na zákla­dě absen­ce zázna­mů o prch­li­vém krá­lo­vě jed­ná­ní vyslo­vu­je domněn­ku, že se Karel IV. ke svým man­žel­kám cho­val ohle­du­pl­ně, z čehož se dá sou­dit, že jeho vzta­hy byly har­mo­nic­ké. Všechny ženy byly i mat­ka­mi, poro­di­ly mu pět dcer a šest synů, z nichž se však pou­ze tři doži­li dospě­los­ti. Narození kaž­dé­ho potom­ka bylo vždy vel­mi osla­vo­vá­no, jeli­kož umož­ňo­val otci pro­střed­nic­tvím sňat­ku zís­kat dal­ší úze­mí či upev­nit poli­tic­ký vliv. Některé z dětí byly zaslí­be­ny dokon­ce vel­mi brzy po naro­ze­ní. Tyto svaz­ky však nemu­se­ly být trva­lé, ať již  vli­vem úmr­tí, či změ­nou váleč­né situ­a­ce.

Sňatek s Blankou z Valois jako jedi­ný nebyl výsled­kem Karlovy vol­by a jed­na­lo se o věko­vě rov­no­cen­nou svat­bu. U ostat­ních tří man­žel­ství byly nevěs­ty pod­stat­ně mlad­ší, v pří­pa­dě Alžběty Pomořanské dokon­ce o 30 let. Z dobo­vých zpráv lze usu­zo­vat, že na Blanku vzpo­mí­nal ješ­tě dlou­ho po jejím odcho­du na věč­nost, když byl počát­kem roku 1378 vel­mi dojat při shle­dá­ní s její sestrou Isabelou.

Soužití s Annou Falckou trva­lo pou­hé čty­ři roky a bylo pozna­me­ná­no smr­tí syna Václava ve věku nece­lých dvou let.

Po boku Anny Svídnické syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského setr­val 9 let. Z toho­to man­žel­ství se naro­dil i násled­ník trů­nu Václav. Anna byla jako prv­ní koru­no­vá­na řím­skou císa­řov­nou a také se zacho­va­lo něko­lik jejích vyob­ra­ze­ní na Karlštejně, z nichž nej­zná­měj­ší je dvoj­portrét s Karlem ve výje­vu zve­dá­ní čes­ké­ho ostat­ko­vé­ho kří­že v nad­pra­ží vcho­du do kap­le sva­té Kateřiny.

Největší sto­pu v ději­nách zane­cha­la posled­ní choť řím­ské­ho císa­ře, Alžběta Pomořanská, jež jej po pat­nác­ti­le­tém man­žel­ství pře­ži­la o dal­ších pat­náct let. Ze svaz­ku vze­šlo cel­kem 6 dětí, avšak do kon­ce její­ho živo­ta pře­ži­ly jen dvě vnuč­ky Elišky.

Publikace zno­vu uka­zu­je, že 14. sto­le­tí bylo vel­mi nebez­peč­ným obdo­bím, plným nepo­ho­dl­né­ho zdlou­ha­vé­ho ces­to­vá­ní, vál­če­ní a nebez­peč­ných nemo­cí. Karel IV. se téměř neu­stá­le účast­nil nároč­ných vojen­ských taže­ní i poli­tic­kých spe­ku­la­cí a čas­to jej sužo­va­ly nej­růz­něj­ší cho­ro­by, z nichž nej­hor­ší byla patr­ně dna.

Práce Františka Kavky rov­něž zmi­ňu­je někte­ré zají­ma­vos­ti spo­je­né se stav­bou Karlštejna i chrá­mu sva­té­ho Víta. Legenda, že na hra­dě nesmě­ly pobý­vat ženy, je neprav­di­vá, jed­na­lo se pou­ze o večer­ní zákaz vstu­pu do hor­ních pater věže, kde byly ulo­že­ny sva­té ostat­ky. Uvádí na pra­vou míru i sku­teč­nou funk­ci hrád­ku Karlík, a nao­pak potvr­zu­je infor­ma­ci, že posled­ní vla­da­řo­va žena vyni­ka­la neo­by­čej­nou fyzic­kou silou. Oddanost své­mu cho­ti pro­ká­za­la i svou pěší pou­tí z Karlštejna do Prahy, kde obě­to­va­la zla­to, aby se uzdra­vil.

Tato stu­die potě­ší všech­ny, kte­ří chtě­jí zís­kat hlub­ší pře­hled o živo­tě nej­vět­ší­ho Čecha a zjis­tit podrob­nos­ti o teh­dej­ší sňat­ko­vé poli­ti­ce i o čtr­nác­tém sto­le­tí. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů, kte­ré zestruč­ňu­je a shr­nu­je.

Hodnocení: 90 %


 • Autor: František Kavka
 • Žánr: čes­ká his­to­rie
 • Nakladatelstvi: XYZ
 • Datum vydá­ní: 18.04.2016

Knihu může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz

 • Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy16. května 2016 Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gretchen, která  vyrostla v obklopení národních socialistů, a Adolf Hitler byl pro ni strýček Dolf. Právě […] Posted in Recenze knih
 • Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová18. května 2016 Jakub Horváth: Když se řekne Jiřina Bohdalová Jakub Horváth se věnuje publikační činnosti zaměřené na hudbu, film i divadlo a externě spolupracuje s periodiky Xantipa, Týdeník Rozhlas a Harmonie. V této knize se soustředil na […] Posted in Recenze knih
 • Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 %12. května 2016 Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 % Kniha vznikla na základě úspěšného seriálu České televize Jogínci v přírodě a seznamuje děti od čtyř let se základy IYENGAR JÓGY, kterou sestavil jogínský guru B.K.S. Iyengar. Jedná se o […] Posted in Recenze knih
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
 • Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové30. května 2016 Na břehu jezera... se odehrává psychologicky silný příběh Sary Gruenové Právem je Sara Gruenová již autorkou jednoho zfilmovaného bestselleru (knihy Voda pro slony), dalo by se bez jakékoliv nadsázky říci, že Na břehu jezera bych viděla zfilmované ještě […] Posted in Recenze knih
 • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […] Posted in Recenze knih
 • A.G. Riddle: Let 30512. května 2016 A.G. Riddle: Let 305 Poutavý sci-fi thriller, u něhož zcela zapomínáte, že jde o sci-fi. Autor dokáže čtenáře skvěle vtáhnout do děje a přesvědčit ho o skutečnosti příběhu. Jedná se o ten typ knihy, která vás […] Posted in Recenze knih
 • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […] Posted in Recenze knih
 • 300 - 100%21. května 2016 300 - 100% Tak jsem se s komiksem vrátil o 10 let zpět. Kdy Zack Snyder natočil svůj první velkofilm 300. Je na motivy komiksu a já se čtené verzi dostal až se zpožděním více než deseti […] Posted in Recenze knih
 • Karel IV. v kouzelném kukátku1. června 2016 Karel IV. v kouzelném kukátku Bohatě ilustrovaná kniha nabízí zajímavé pohledy na život římského císaře od jeho narození až do jeho smrti. Přehledně, zábavnou a vtipnou formou jsou zde zpracované základní historické […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...