Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Karel Gott, Michal David a Dara Rolins dabovali celovečerní film

Karel Gott, Michal David a Dara Rolins dabovali celovečerní film

Výjimečná sesta­va se sešla ve stu­diu při prá­ci na čes­kém dabin­gu celo­ve­čer­ní ani­mo­va­né kome­die Pošťák Pat, kte­rá bude mít v čes­kých kinech pre­mi­é­ru 11. září. Film vzni­kl na zákla­dě popu­lár­ní­ho brit­ské­ho seri­á­lu, jehož prv­ní díl běžel na BBC už v roce 1981. Jeho vůbec prv­ní celo­ve­čer­ní ver­ze zave­de neob­lí­be­něj­ší­ho poš­ťá­ka na svě­tě do talen­to­vé sou­tě­že a čle­ny poro­ty nada­bo­va­lo do češ­ti­ny prá­vě hvězd­né trio.

Michal David se zhos­til nej­vět­ší role před­se­dy poro­ty Simona Cowbella. Kreslená posta­va Michala Davida odka­zu­je na Simona Cowella, sku­teč­né­ho a přís­né­ho porot­ce brit­ské­ho X fac­to­ru. Filmový dabing si vyzkou­šel popr­vé, stej­ně jako Karel Gott, kte­rý namlu­vil fará­ře Tichého. Dara Rolins pak pro­půj­či­la hlas míst­ní bab­ce – Dorotě Tomanové.

Pošťáka Pata samo­zřej­mě znám, asi jako kaž­dý rodič, pro­zra­di­la Dara Rolins. „Dabingovou roli v Pošťákovi jsem vzít pros­tě muse­la, pro­to­že kdy­by se někdy Laura dozvě­dě­la, že jsem moh­la jed­nu posta­vič­ku namlu­vit a neu­dě­la­la to, tak bych si to dost odská­ka­la.“ Podobný strach ze svých dětí měl prav­dě­po­dob­ně i Karel Gott. S nada­bo­vá­ním sou­hla­sil oka­mži­tě, jedi­ný pro­blém byl, dostat ho díky nabi­té­mu pro­gra­mu do stu­dia. „Termín s mis­trem jsme ladi­li téměř měsíc,“ říká reži­sér čes­ké­ho zně­ní Pošťáka Pata Jiří Balcárek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78405 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56606 KB. | 28.06.2022 - 20:36:25