Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Kapitoly z herní historie - SWAT

Kapitoly z herní historie - SWAT

n200907301143 SWAT 3
n200907301143 SWAT 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

SWAT 3Dnes, v době, kdy vět­ši­na hrá­čů má už dáv­no za sebou SWAT 4 i s data­dis­kem, si při­po­me­ne­me, jak to všech­no zača­lo.

 

 

 Swat_1První hra poz­děj­ší série vůbec neby­la tak­tic­kou akcí. V roce 1995 vyda­ný Daryl F. Gates“ Police Quest: SWAT byl, jak ostat­ně čte­te v názvu, sku­teč­ně videoques­tem (inter­acti­ve movie). Hráč se musel pro­kou­sá­vat podrob­ným výcvi­kem, aby poz­dě­ji vyu­žil naby­tých zna­los­tí v pou­hých 3 misích, jejichž zno­vu­hra­tel­nost byla zajiš­ťo­vá­na výmě­nou rolí NPC (posta­va vraž­dí­cí­ho mani­aka, když hra­je­te misi prv­ně, je při dal­ším spuš­tě­ní nevin­nou obě­tí). Také vy, po ukon­če­ní všech výcvi­ko­vých kapi­tol, jste moh­li vyzkou­šet hra­ní nejen z pozi­ce veli­te­le. Navzdory úsi­lí lidí ze Sierra Entertainment Police Quest: SWAT nabí­zel takřka nulo­vou hra­tel­nost a dis­ku­ta­bil­ní zábav­nost.

Swat_2Druhý díl série pojme­no­va­li, nezná­mo proč, Police Quest: SWAT 2 (1998), přes­to­že už nešlo o žád­ný quest, nýbrž o stra­te­gii v duchu Commandos. Ve hře byly dvě kam­pa­ně, a to za SWAT a fik­tiv­ní zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci The Five Eyes. Upuštění od pře­hna­né glo­ri­fi­ka­ce důstoj­ní­ků SWAT, mož­nost hra­ní za zlo­čin­ce, růz­né loka­ce a situ­a­ce inspi­ro­va­né sku­teč­nos­tí, odliš­né zbra­ně a hlav­ně povo­le­ní usmr­co­vat pro­tiv­ní­ky (do teď se muse­li jedi­ně zatý­kat) - to vše se dočka­lo pří­z­ni­vých ohla­sů. Vývojářům z Yosemite Entertainment nicmé­ně byl pře­ce jenom vytý­kán nevy­la­dě­ný inter­fa­ce, pou­ka­zo­va­lo se na slab­ší umě­lou inte­li­gen­ci a nedo­ta­že­ní prv­ků manage­men­tu jed­no­tek.

Příchod Tom Clancy’s Rainbow Six vyvo­lal men­ší revo­lu­ci. Názorně před­ve­dl, jak má vypa­dat úspěš­ná simu­la­ce prá­ce spe­ci­ál­ních jed­no­tek. A tak v roce 1999 spat­řu­je svět­lo svě­ta akč­ní tak­tic­ká hra SWAT 3: Close Quarters Battle z díl­ny Sierra Northwest. Hráči je svě­ře­na jed­not­ka SWAT z LAPD v počtu čtyř mužů. Pátým čle­nem týmu je samot­ný hráč, kte­rý na okol­ní dění nahlí­ží „vlast­ní­ma oči­ma“ a může aktiv­ně ovlá­dat pou­ze svo­ji posta­vu. O auto­rech se dá bez váhá­ní pro­hlá­sit, že neko­pí­ro­va­li, ale v dob­rém smys­lu toho­to slo­va - se pou­ze inspi­ro­va­li Rainbow Six. Odpadlo plá­no­vá­ní postu­pu, zbra­ňo­vý arse­nál doznal zeštíhle­ní a vůbec byly pod­nik­nu­ty veš­ke­ré nezbyt­né kro­ky k tomu, aby se dalo co nejdří­ve vrh­nout do cen­t­ra dění.

Swat 3 - Tým4 pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ré pove­de­te do akce, může­te vybí­rat z poměr­ně boha­té­ho sezna­mu. Ke kaž­dé­mu z důstoj­ní­ků je uvá­děn krát­ký slu­žeb­ní živo­to­pis a odbor­nos­ti, ve kte­rých vyni­ká. Dva čle­no­vé týmu jsou pro lep­ší ori­en­ta­ci ozna­če­ni jako čer­ve­ný tým, zbý­va­jí­cí jako tým mod­rý. V hor­ním rohu obra­zov­ky je k nale­ze­ní seznam s dostup­ný­mi poky­ny. Pomocí čísel na nume­ric­ké klá­ves­ni­ci se vaši svě­řen­ci dají přes tyto vol­by ovlá­dat. Jde o vel­mi podob­né udí­le­ní pří­ka­zů jako např. u Star Trek: Klingon Academy, kde se tím­to způ­so­bem řídi­ly lodě. Za krát­kou dobu se hráč nau­čí nej­frek­ven­to­va­něj­ší kom­bi­na­ce, jež bude zadá­vat téměř auto­ma­tic­ky bez odtr­že­ní pohle­du od hlav­ních udá­los­tí.

Hratelnost pod­stat­ně zlep­šu­je umě­lá inte­li­gen­ce spo­lu­bo­jov­ní­ků, kte­ří pře­stá­va­jí být pří­tě­ží, ale stá­va­jí se nepo­stra­da­tel­ným prv­kem úspě­chu mise. SWAT 3 nesly­ší na Rambo akce. Jestliže se roz­hod­ne­te postu­po­vat sami, až na pár misí hned v úvo­du hry, nemá­te téměř žád­nou šan­ci, tohle je týmo­vá zále­ži­tost. Oponenti se scho­vá­va­jí, nespě­cha­jí na vás ihned zaú­to­čit a nechat se roz­stří­let. Obcházeli vás, kry­jí se, utí­ka­jí - zkrát­ka půso­bí sluš­né pro­blémy. Rovněž nepla­tí, že jsou-li nepřá­te­le po spuš­tě­ní mise na urči­tých mís­tech, budou na nich i při dal­ším spuš­tě­ní.

Spolupráce důstoj­ní­ků SWAT budí i po letech uzna­lé poky­vo­vá­ní. Příklad akce: 4 poli­cis­té se posta­ví před dve­ře. Dvěma zadá­te, aby kry­li pro­stran­ství, dal­ší dva zjis­tí, zda jsou dve­ře zamče­né, či niko­li a pomo­cí optic­ké­ho kabe­lu (opti-wand) zkon­t­ro­lu­jí míst­nost.

Podají hlá­še­ní: 2 oso­by, jed­na ozbro­je­ná, dru­há ne, dve­ře nejsou zamče­né. Vydáte roz­kaz: čer­ve­ný tým - otevřít dve­ře, dovnitř vho­dit gra­nát se slz­ným ply­nem, násled­ně vstou­pit do míst­nos­ti, mod­rý tým - zajiš­ťuj­te kry­tí pro kole­gy (je totiž vel­mi nepří­jem­né, otevřou-li se dve­ře, ze kte­rých vyběh­ne nadá­va­jí­cí a stří­le­jí­cí ozbro­je­nec - prá­vě ve chví­li, kdy si váš pod­ří­ze­ný, nic zlé­ho netu­šíc, při­pra­vu­je gra­nát). Akce!

Swat 3 - ZatčeníCelá jed­not­ka pro­ni­ká do míst­nos­ti. Obě oso­by chrchla­jí kvů­li ply­nu. Policisté míří na pode­zře­lé­ho, kři­čí, aby to vzdal a odho­dil zbraň. Většinou to pro­ti pře­si­le sku­teč­ně vzdá, jest­li váhá, sta­čí něko­lik varov­ných výstře­lů (jiná věc, máte-li po ruce nele­tál­ní muni­ci), pak si roz­mys­lí, zda má vůbec šan­ci. Spoutáte pode­zře­lé­ho, sebe­re­te zbraň, zajis­tí­te civi­la, zavo­lá­te na cen­t­rá­lu a podá­te hlá­še­ní o situ­a­ci. Odtud se na mís­to pošle auto a obě oso­by budou eva­ku­o­vá­ny. Tady je ale drob­ná nelo­gič­nost, nikdy auto nevi­dí­te, pros­tě jde­te pryč, a když se vrá­tí­te, míst­nost je prázd­ná.

Další zají­ma­vos­tí je psy­cho­lo­gie opo­nen­tů při zatý­ká­ní. Když na pode­zře­lé­ho míří­te, je spíš ocho­ten kola­bo­ro­vat, než když sto­jí­te u dve­ří a domlou­vá­te mu. Pokud ani hla­veň namí­ře­ná do obli­če­je neza­be­re, může­te ho postře­lit. K tomu jsou dokon­ce zvlášt­ní gumo­vé pro­jek­ti­ly, neza­bi­jí, pomá­ha­jí při paci­fi­ka­ci. Jestliže nele­tál­ní muni­ci nevlast­ní­te, dá se risk­nout i rána do ruky/nohy, někdy pode­zře­lý exne, jin­dy pře­ži­je.

Uznávám, že tako­vý postup není morál­ně ospra­ve­dl­ni­tel­ný u neoz­bro­je­ných civi­lis­tů, ale když zatý­ká­te oso­bu, kte­rá před chví­lí vyří­di­la dva důstoj­ní­ky, uva­žu­je­te jinak. Postup ovšem nefun­gu­je, má-li opo­nent lep­ší stra­te­gic­kou pozi­ci nebo výzbroj než vy. Ve hře jsou „oby­čej­ní“ pacha­te­lé, ale i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, ti jsou lépe vyba­ve­ní a vycvi­če­ní. Z toho pra­me­ní i vět­ší psy­cho­lo­gic­ká odol­nost - není pře­kva­pe­ním, když před chví­lí na kole­nou kle­čí­cí a vzdá­va­jí­cí se zakuk­le­nec (po krát­ko­do­bé nepo­zor­nos­ti z vaší stra­ny) vsta­ne, sebe­re zbraň a ute­če.

Swat 3 - VybaveníZbraně a vyba­ve­ní je auten­tic­ké. Každý člen týmu se dá před začát­kem mise vyba­vit jinou pri­már­ní zbra­ní, dru­hem nábo­jů, počtem gra­ná­tů. Do dvo­jic mohou vaši svě­řen­ci dostat vel­mi popu­lár­ní tzv. opti-wand, což je mini­a­tur­ní kame­ra, kte­rá umož­ní pro­zkou­má­vat situ­a­ci v míst­nos­tech za zavře­ný­mi dveř­mi nebo tím­to způ­so­bem kon­t­ro­lo­vat dění za vět­ší pře­káž­kou (vět­ši­nou roh zdi), malou nálož k „ote­ví­rá­ní“ zám­ků nebo tichý a uži­teč­ný paklíč (tím se rov­něž zne­škod­ňu­je výbuš­ni­na). K dis­po­zi­ci jsou i „kle­pe­ta“ či tzv. light­sticks, což jsou zele­ně sví­tí­cí tyč­ky, oba dru­hy vyba­ve­ní jsou opro­ti zbyt­ku v nevy­čer­pa­tel­ném množ­ství. Díky znač­né růz­no­ro­do­sti výzbro­je a výstro­je se dá vybí­rat, jakým způ­so­bem chce­te plnit misi. Někdy se nevy­pla­tí pří­liš brzy budit pří­liš­nou pozor­nost, nebo může­te ris­ko­vat a všech­no vsa­dit na bleskurych­lou akci a moment pře­kva­pe­ní.

M4A1 - pochá­zí z rodi­ny M16/AR15. Jde o nej­sil­něj­ší zbraň ve výzbro­ji jed­no­tek SWAT (hra obe­zřet­ně počí­ta­la se zařa­ze­ním do výzbro­je až v roce 2000, přes­to je k dis­po­zi­ci už teď). Zajímavostí je, že se dá nabí­jet nesmr­tí­cí muni­cí. Projektil M4 doká­že při­mět k pře­hod­no­ce­ní agre­siv­ní­ho cho­vá­ní vět­ši­nu nepřá­tel, aniž bys­te ris­ko­va­li jejich smrt.

Heckler & Koch MP5 - s ráží 9 mm, vyso­kou přes­nos­tí, kaden­cí 800 ran/min. je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších zbra­ní pořád­ko­vých sil. K dis­po­zi­ci jsou i dva dru­hy muni­ce - explo­ziv­ní 9mm JHP a 9mm 115 Grain FMJ s vyso­kou prů­raz­nos­tí, což je ide­ál­ní pro střel­bu přes slab­ší zdi nebo sklo.

Heckler & Koch MP5SD - stej­ná zbraň jako v před­cho­zím odstav­ci, ako­rát dopl­ně­ná o tlu­mič. Výhodou je nesly­ši­tel­nost střel­by, nevý­ho­dou sní­že­ná rych­lost pro­jek­ti­lu.

Benelli M1 Super 90 - popu­lár­ní bro­kov­ni­ce, kte­rá kro­mě devas­tu­jí­cí­ho účin­ku v boji zblíz­ka nabí­zí vyu­ži­tí spe­ci­ál­ně upra­ve­ných nábo­jů, jež se hodí pro rych­lé ote­ví­rá­ní dve­ří.

Springfield Armory 1911-A1 - pis­to­le je stan­dard­ní výba­vou poli­cis­tů z jed­no­tek SWAT. Rovněž nabí­zí dva dru­hy muni­ce - .45 ACP 230 Grain JHP nebo .45 ACP 230 Grain Military Ball FMJ.

Swat 3 - AkcePotěší i růz­no­ro­dost loka­cí, kde se bude ode­hrá­vat cel­ko­vých 16 misí hry. Zpacifikujete bláz­na, kte­rý si hra­je na ostře­lo­va­če ve svém rodin­ném domě. Pravoslavný kos­tel je mís­tem, kde bude nezná­mý­mi ozbro­jen­ci zadr­žo­ván patri­ar­cha Alexej III. Jednou z těž­ších misí je i rodin­ný dům Donalda Foremana, kde je držen s man­žel­kou a dvě­ma dět­mi jako rukojmí. Budete zne­škod­ňo­vat rake­ty v noci na sta­ve­niš­ti, kon­t­rol­ní věži na letiš­ti či hle­dat nálo­že v pod­zem­ních kaná­lech. Poradíte si se zlo­čin­ci, jež pře­pad­li ban­ku (jed­na zajat­ky­ně se jme­nu­je Marie Bonds, jde o man­žel­ku Sonnyho Bondse z Police Quest = úsměv­ný odkaz na pře­de­šlé titu­ly Sierry). Osvobodíte zaja­té dele­gá­ty obchod­ní kon­fe­ren­ce v Hotelu Ventura. Navštívíte Los Angeles Convention Center (mís­to koná­ní popu­lár­ní E3), poo­hléd­ne­te se po vůd­ci tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ce Ricu Petersovi v jeho noč­ním klu­bu a navští­ví­te i dal­ší, jež tu nezmi­ňu­ji.

Vizuálně vypa­dá SWAT 3 vel­mi sluš­ně. Pochopitelně vel­mi sluš­ně vní­mej­te v kon­tex­tu - hra je z roku 1999. S dneš­ní­mi titu­ly nesne­se srov­ná­ní. Každopádně jako exkur­ze do her­ní minu­los­ti by vám její kva­li­ty měly sta­čit. Stále jde o dobrou hru.

Název: SWAT 3: Close Quarters Battle

Žánr: tak­tic­ká akce

Výrobce: Sierra

Rok: 1999

Minimální sys­té­mo­vé poža­dav­ky: CPU 300 MHz, 64 Mb, 8 Mb Video

Doporučené sys­té­mo­vé poža­dav­ky: CPU 600 MHz, 128 Mb, 32 Mb Video


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,41948 s | počet dotazů: 236 | paměť: 61494 KB. | 28.11.2022 - 06:14:56