Kritiky.cz > Recenze her > Kapitoly z herní historie - SWAT

Kapitoly z herní historie - SWAT

n200907301143 SWAT 3

SWAT 3Dnes, v době, kdy vět­ši­na hrá­čů má už dáv­no za sebou SWAT 4 i s data­dis­kem, si při­po­me­ne­me, jak to všech­no zača­lo.

 

 

 Swat_1První hra poz­děj­ší série vůbec neby­la tak­tic­kou akcí. V roce 1995 vyda­ný Daryl F. Gates“ Police Quest: SWAT byl, jak ostat­ně čte­te v názvu, sku­teč­ně videoques­tem (inter­acti­ve movie). Hráč se musel pro­kou­sá­vat podrob­ným výcvi­kem, aby poz­dě­ji vyu­žil naby­tých zna­los­tí v pou­hých 3 misích, jejichž zno­vu­hra­tel­nost byla zajiš­ťo­vá­na výmě­nou rolí NPC (posta­va vraž­dí­cí­ho mani­aka, když hra­je­te misi prv­ně, je při dal­ším spuš­tě­ní nevin­nou obě­tí). Také vy, po ukon­če­ní všech výcvi­ko­vých kapi­tol, jste moh­li vyzkou­šet hra­ní nejen z pozi­ce veli­te­le. Navzdory úsi­lí lidí ze Sierra Entertainment Police Quest: SWAT nabí­zel takřka nulo­vou hra­tel­nost a dis­ku­ta­bil­ní zábav­nost.

Swat_2Druhý díl série pojme­no­va­li, nezná­mo proč, Police Quest: SWAT 2 (1998), přes­to­že už nešlo o žád­ný quest, nýbrž o stra­te­gii v duchu Commandos. Ve hře byly dvě kam­pa­ně, a to za SWAT a fik­tiv­ní zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci The Five Eyes. Upuštění od pře­hna­né glo­ri­fi­ka­ce důstoj­ní­ků SWAT, mož­nost hra­ní za zlo­čin­ce, růz­né loka­ce a situ­a­ce inspi­ro­va­né sku­teč­nos­tí, odliš­né zbra­ně a hlav­ně povo­le­ní usmr­co­vat pro­tiv­ní­ky (do teď se muse­li jedi­ně zatý­kat) - to vše se dočka­lo pří­z­ni­vých ohla­sů. Vývojářům z Yosemite Entertainment nicmé­ně byl pře­ce jenom vytý­kán nevy­la­dě­ný inter­fa­ce, pou­ka­zo­va­lo se na slab­ší umě­lou inte­li­gen­ci a nedo­ta­že­ní prv­ků manage­men­tu jed­no­tek.

Příchod Tom Clancy’s Rainbow Six vyvo­lal men­ší revo­lu­ci. Názorně před­ve­dl, jak má vypa­dat úspěš­ná simu­la­ce prá­ce spe­ci­ál­ních jed­no­tek. A tak v roce 1999 spat­řu­je svět­lo svě­ta akč­ní tak­tic­ká hra SWAT 3: Close Quarters Battle z díl­ny Sierra Northwest. Hráči je svě­ře­na jed­not­ka SWAT z LAPD v počtu čtyř mužů. Pátým čle­nem týmu je samot­ný hráč, kte­rý na okol­ní dění nahlí­ží „vlast­ní­ma oči­ma“ a může aktiv­ně ovlá­dat pou­ze svo­ji posta­vu. O auto­rech se dá bez váhá­ní pro­hlá­sit, že neko­pí­ro­va­li, ale v dob­rém smys­lu toho­to slo­va - se pou­ze inspi­ro­va­li Rainbow Six. Odpadlo plá­no­vá­ní postu­pu, zbra­ňo­vý arse­nál doznal zeštíhle­ní a vůbec byly pod­nik­nu­ty veš­ke­ré nezbyt­né kro­ky k tomu, aby se dalo co nejdří­ve vrh­nout do cen­t­ra dění.

Swat 3 - Tým4 pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ré pove­de­te do akce, může­te vybí­rat z poměr­ně boha­té­ho sezna­mu. Ke kaž­dé­mu z důstoj­ní­ků je uvá­děn krát­ký slu­žeb­ní živo­to­pis a odbor­nos­ti, ve kte­rých vyni­ká. Dva čle­no­vé týmu jsou pro lep­ší ori­en­ta­ci ozna­če­ni jako čer­ve­ný tým, zbý­va­jí­cí jako tým mod­rý. V hor­ním rohu obra­zov­ky je k nale­ze­ní seznam s dostup­ný­mi poky­ny. Pomocí čísel na nume­ric­ké klá­ves­ni­ci se vaši svě­řen­ci dají přes tyto vol­by ovlá­dat. Jde o vel­mi podob­né udí­le­ní pří­ka­zů jako např. u Star Trek: Klingon Academy, kde se tím­to způ­so­bem řídi­ly lodě. Za krát­kou dobu se hráč nau­čí nej­frek­ven­to­va­něj­ší kom­bi­na­ce, jež bude zadá­vat téměř auto­ma­tic­ky bez odtr­že­ní pohle­du od hlav­ních udá­los­tí.

Hratelnost pod­stat­ně zlep­šu­je umě­lá inte­li­gen­ce spo­lu­bo­jov­ní­ků, kte­ří pře­stá­va­jí být pří­tě­ží, ale stá­va­jí se nepo­stra­da­tel­ným prv­kem úspě­chu mise. SWAT 3 nesly­ší na Rambo akce. Jestliže se roz­hod­ne­te postu­po­vat sami, až na pár misí hned v úvo­du hry, nemá­te téměř žád­nou šan­ci, tohle je týmo­vá zále­ži­tost. Oponenti se scho­vá­va­jí, nespě­cha­jí na vás ihned zaú­to­čit a nechat se roz­stří­let. Obcházeli vás, kry­jí se, utí­ka­jí - zkrát­ka půso­bí sluš­né pro­blémy. Rovněž nepla­tí, že jsou-li nepřá­te­le po spuš­tě­ní mise na urči­tých mís­tech, budou na nich i při dal­ším spuš­tě­ní.

Spolupráce důstoj­ní­ků SWAT budí i po letech uzna­lé poky­vo­vá­ní. Příklad akce: 4 poli­cis­té se posta­ví před dve­ře. Dvěma zadá­te, aby kry­li pro­stran­ství, dal­ší dva zjis­tí, zda jsou dve­ře zamče­né, či niko­li a pomo­cí optic­ké­ho kabe­lu (opti-wand) zkon­t­ro­lu­jí míst­nost.

Podají hlá­še­ní: 2 oso­by, jed­na ozbro­je­ná, dru­há ne, dve­ře nejsou zamče­né. Vydáte roz­kaz: čer­ve­ný tým - otevřít dve­ře, dovnitř vho­dit gra­nát se slz­ným ply­nem, násled­ně vstou­pit do míst­nos­ti, mod­rý tým - zajiš­ťuj­te kry­tí pro kole­gy (je totiž vel­mi nepří­jem­né, otevřou-li se dve­ře, ze kte­rých vyběh­ne nadá­va­jí­cí a stří­le­jí­cí ozbro­je­nec - prá­vě ve chví­li, kdy si váš pod­ří­ze­ný, nic zlé­ho netu­šíc, při­pra­vu­je gra­nát). Akce!

Swat 3 - ZatčeníCelá jed­not­ka pro­ni­ká do míst­nos­ti. Obě oso­by chrchla­jí kvů­li ply­nu. Policisté míří na pode­zře­lé­ho, kři­čí, aby to vzdal a odho­dil zbraň. Většinou to pro­ti pře­si­le sku­teč­ně vzdá, jest­li váhá, sta­čí něko­lik varov­ných výstře­lů (jiná věc, máte-li po ruce nele­tál­ní muni­ci), pak si roz­mys­lí, zda má vůbec šan­ci. Spoutáte pode­zře­lé­ho, sebe­re­te zbraň, zajis­tí­te civi­la, zavo­lá­te na cen­t­rá­lu a podá­te hlá­še­ní o situ­a­ci. Odtud se na mís­to pošle auto a obě oso­by budou eva­ku­o­vá­ny. Tady je ale drob­ná nelo­gič­nost, nikdy auto nevi­dí­te, pros­tě jde­te pryč, a když se vrá­tí­te, míst­nost je prázd­ná.

Další zají­ma­vos­tí je psy­cho­lo­gie opo­nen­tů při zatý­ká­ní. Když na pode­zře­lé­ho míří­te, je spíš ocho­ten kola­bo­ro­vat, než když sto­jí­te u dve­ří a domlou­vá­te mu. Pokud ani hla­veň namí­ře­ná do obli­če­je neza­be­re, může­te ho postře­lit. K tomu jsou dokon­ce zvlášt­ní gumo­vé pro­jek­ti­ly, neza­bi­jí, pomá­ha­jí při paci­fi­ka­ci. Jestliže nele­tál­ní muni­ci nevlast­ní­te, dá se risk­nout i rána do ruky/nohy, někdy pode­zře­lý exne, jin­dy pře­ži­je.

Uznávám, že tako­vý postup není morál­ně ospra­ve­dl­ni­tel­ný u neoz­bro­je­ných civi­lis­tů, ale když zatý­ká­te oso­bu, kte­rá před chví­lí vyří­di­la dva důstoj­ní­ky, uva­žu­je­te jinak. Postup ovšem nefun­gu­je, má-li opo­nent lep­ší stra­te­gic­kou pozi­ci nebo výzbroj než vy. Ve hře jsou „oby­čej­ní“ pacha­te­lé, ale i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, ti jsou lépe vyba­ve­ní a vycvi­če­ní. Z toho pra­me­ní i vět­ší psy­cho­lo­gic­ká odol­nost - není pře­kva­pe­ním, když před chví­lí na kole­nou kle­čí­cí a vzdá­va­jí­cí se zakuk­le­nec (po krát­ko­do­bé nepo­zor­nos­ti z vaší stra­ny) vsta­ne, sebe­re zbraň a ute­če.

Swat 3 - VybaveníZbraně a vyba­ve­ní je auten­tic­ké. Každý člen týmu se dá před začát­kem mise vyba­vit jinou pri­már­ní zbra­ní, dru­hem nábo­jů, počtem gra­ná­tů. Do dvo­jic mohou vaši svě­řen­ci dostat vel­mi popu­lár­ní tzv. opti-wand, což je mini­a­tur­ní kame­ra, kte­rá umož­ní pro­zkou­má­vat situ­a­ci v míst­nos­tech za zavře­ný­mi dveř­mi nebo tím­to způ­so­bem kon­t­ro­lo­vat dění za vět­ší pře­káž­kou (vět­ši­nou roh zdi), malou nálož k „ote­ví­rá­ní“ zám­ků nebo tichý a uži­teč­ný paklíč (tím se rov­něž zne­škod­ňu­je výbuš­ni­na). K dis­po­zi­ci jsou i „kle­pe­ta“ či tzv. light­sticks, což jsou zele­ně sví­tí­cí tyč­ky, oba dru­hy vyba­ve­ní jsou opro­ti zbyt­ku v nevy­čer­pa­tel­ném množ­ství. Díky znač­né růz­no­ro­do­sti výzbro­je a výstro­je se dá vybí­rat, jakým způ­so­bem chce­te plnit misi. Někdy se nevy­pla­tí pří­liš brzy budit pří­liš­nou pozor­nost, nebo může­te ris­ko­vat a všech­no vsa­dit na bleskurych­lou akci a moment pře­kva­pe­ní.

M4A1 - pochá­zí z rodi­ny M16/AR15. Jde o nej­sil­něj­ší zbraň ve výzbro­ji jed­no­tek SWAT (hra obe­zřet­ně počí­ta­la se zařa­ze­ním do výzbro­je až v roce 2000, přes­to je k dis­po­zi­ci už teď). Zajímavostí je, že se dá nabí­jet nesmr­tí­cí muni­cí. Projektil M4 doká­že při­mět k pře­hod­no­ce­ní agre­siv­ní­ho cho­vá­ní vět­ši­nu nepřá­tel, aniž bys­te ris­ko­va­li jejich smrt.

Heckler & Koch MP5 - s ráží 9 mm, vyso­kou přes­nos­tí, kaden­cí 800 ran/min. je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších zbra­ní pořád­ko­vých sil. K dis­po­zi­ci jsou i dva dru­hy muni­ce - explo­ziv­ní 9mm JHP a 9mm 115 Grain FMJ s vyso­kou prů­raz­nos­tí, což je ide­ál­ní pro střel­bu přes slab­ší zdi nebo sklo.

Heckler & Koch MP5SD - stej­ná zbraň jako v před­cho­zím odstav­ci, ako­rát dopl­ně­ná o tlu­mič. Výhodou je nesly­ši­tel­nost střel­by, nevý­ho­dou sní­že­ná rych­lost pro­jek­ti­lu.

Benelli M1 Super 90 - popu­lár­ní bro­kov­ni­ce, kte­rá kro­mě devas­tu­jí­cí­ho účin­ku v boji zblíz­ka nabí­zí vyu­ži­tí spe­ci­ál­ně upra­ve­ných nábo­jů, jež se hodí pro rych­lé ote­ví­rá­ní dve­ří.

Springfield Armory 1911-A1 - pis­to­le je stan­dard­ní výba­vou poli­cis­tů z jed­no­tek SWAT. Rovněž nabí­zí dva dru­hy muni­ce - .45 ACP 230 Grain JHP nebo .45 ACP 230 Grain Military Ball FMJ.

Swat 3 - AkcePotěší i růz­no­ro­dost loka­cí, kde se bude ode­hrá­vat cel­ko­vých 16 misí hry. Zpacifikujete bláz­na, kte­rý si hra­je na ostře­lo­va­če ve svém rodin­ném domě. Pravoslavný kos­tel je mís­tem, kde bude nezná­mý­mi ozbro­jen­ci zadr­žo­ván patri­ar­cha Alexej III. Jednou z těž­ších misí je i rodin­ný dům Donalda Foremana, kde je držen s man­žel­kou a dvě­ma dět­mi jako rukojmí. Budete zne­škod­ňo­vat rake­ty v noci na sta­ve­niš­ti, kon­t­rol­ní věži na letiš­ti či hle­dat nálo­že v pod­zem­ních kaná­lech. Poradíte si se zlo­čin­ci, jež pře­pad­li ban­ku (jed­na zajat­ky­ně se jme­nu­je Marie Bonds, jde o man­žel­ku Sonnyho Bondse z Police Quest = úsměv­ný odkaz na pře­de­šlé titu­ly Sierry). Osvobodíte zaja­té dele­gá­ty obchod­ní kon­fe­ren­ce v Hotelu Ventura. Navštívíte Los Angeles Convention Center (mís­to koná­ní popu­lár­ní E3), poo­hléd­ne­te se po vůd­ci tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ce Ricu Petersovi v jeho noč­ním klu­bu a navští­ví­te i dal­ší, jež tu nezmi­ňu­ji.

Vizuálně vypa­dá SWAT 3 vel­mi sluš­ně. Pochopitelně vel­mi sluš­ně vní­mej­te v kon­tex­tu - hra je z roku 1999. S dneš­ní­mi titu­ly nesne­se srov­ná­ní. Každopádně jako exkur­ze do her­ní minu­los­ti by vám její kva­li­ty měly sta­čit. Stále jde o dobrou hru.

Název: SWAT 3: Close Quarters Battle

Žánr: tak­tic­ká akce

Výrobce: Sierra

Rok: 1999

Minimální sys­té­mo­vé poža­dav­ky: CPU 300 MHz, 64 Mb, 8 Mb Video

Doporučené sys­té­mo­vé poža­dav­ky: CPU 600 MHz, 128 Mb, 32 Mb Video

  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […] Posted in Recenze her
  • NHL 16 - recenze - 95 %17. září 2015 NHL 16 - recenze - 95 % Tak už několik dní hraji. Pro normální uživatele je dnešní premiéra NHL 16 oslavou. Pro ty s předplacenkou (EA Access) už několik dní (pro maximální dobu hraní 10 hodin) je hra dostupná. […] Posted in Recenze her
  • Virtua tennis 425. března 2015 Virtua tennis 4 Únava: 9/10 Vlastní hodnocení: 50% Výrobce: SEGA Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole: 1-4, kinect 1-2, multiplayer 2-4 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 26.4.2011 Doporučený […] Posted in Recenze her
  • 22. července 2015 Rayman Legends Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 28.8.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Nové […] Posted in Recenze her
  • n200904111234 115. května 2009 Delta Force: Black Hawk Down Hra je inspirována událostmi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do trojice děl, která o nich pojednává. Dalším členem týmu je stejnojmenný film od Ridleyho Scotta a kniha od Marka […] Posted in Recenze her
  • Top Spin 423. ledna 2015 Top Spin 4 Vlastní hodnocení: 100% Počet hráčů: konzole: 1-4, internet: 2-4 Žánr: sportovní Datum vydání : 18.3.2011 Jazyk: anglicky Věk: od 3+ Na úvod napíši, že tuto hru hodnotím velmi […] Posted in Recenze her
  • Forza Motorsport 613. října 2015 Forza Motorsport 6 Hodnocení: 100% Žánr: závodní Multiplayer: Multiplayer, split-screen Jazyk: anglicky Datum vydání: 18. 9. 2015 Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla velmi ořezaná, […] Posted in Recenze her
  • 13. července 2015 Transformers: Fall of Cybertron Vlastní hodnocení: 70%  Žánr: akční Datum vydání : 28.6.2012 Jazyk: anglicky Věk: 12+ Výrobce: Activision   Dočkali jsme pokračování naší oblíbené hry Transformers nyní pod názvem […] Posted in Recenze her
  • NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze1. srpna 2015 NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze Tak se mi podařilo stáhnout betu NHL 06. Pro moji Xbox One konzoli. Mám na to týden, abych všechno, co je povoleno, vyzkoušel. Jediné, co mi beta povolí je online hraní ve více hráčích […] Posted in Recenze her
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)12. června 2015 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Únava: 7/10 Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 11.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tato nově vydaná […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...