Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > „Kapitán Volkonogov utekl“ KVIFF 2022 recenze: Očista po stalinsku

„Kapitán Volkonogov utekl“ KVIFF 2022 recenze: Očista po stalinsku

Photo © Memento International
Photo © Memento International
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Důstojník sovět­ské taj­né služ­by se vydá­vá na útěk, aby se vyhnul tomu, o čem až pří­liš dob­ře ví, že si pro něj při­jde, ve fil­mu Útěk kapi­tá­na Volkonogova, napí­na­vém pro­cedu­rál­ním thrille­ru reži­sé­rů Nataši Merkulové a Alexeje Čupova, kte­rý vychá­zí ze sku­teč­né­ho scé­ná­ře a obsa­hu­je někte­ré stá­le aktu­ál­něj­ší para­le­ly ze sou­čas­nos­ti.

Kapitán Volkonogov na útě­ku, kte­rý se po debu­tu na loň­ském fes­ti­va­lu v Benátkách před­sta­vil na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, je důmy­sl­nou smě­si­cí žánrů, v níž se mísí vyprá­vě­ní o zlo­či­nu na útě­ku podob­né něče­mu jako The Taking of Pelham 123 s šoku­jí­cí čer­nou kome­dií a horo­ro­vý­mi prv­ky vypůj­če­ný­mi z fil­mu Americký vlkodlak v Londýně.

Na kon­ci tři­cá­tých let byly sta­lin­ské čist­ky v řadách sovět­ských stát­ních úřa­dů na den­ním pořád­ku: infor­ma­ce byly pro režim poten­ci­ál­ně nebez­peč­né a zku­še­ní pra­cov­ní­ci byli běž­ně popra­vo­vá­ni a nahra­zo­vá­ni čer­s­tvý­mi nováč­ky.

Titulní důstoj­ník NKVD kapi­tán Volkonogov (Jurij Borisov v pozo­ru­hod­ně zvlád­nu­tém výko­nu) to ví až pří­liš dob­ře: spo­lu s majo­rem Gvozděvem (Alexandr Jaceňko) prak­ti­ku­je „pre­ven­tiv­ní akce pro­ti poten­ci­ál­ním hroz­bám“: zpra­co­vá­vá a popra­vu­je nevin­né lidi, kte­ří však byli iden­ti­fi­ko­vá­ni jako poten­ci­ál­ní budou­cí hroz­ba.

Nevinné samo­zřej­mě nelze nespra­ved­li­vě popra­vit ani v sovět­ském Rusku: Volkonogov a Gvozděv je tedy před­tím, než je posta­ví do řady na nádvo­ří a popra­ví, mučí, aby pode­psa­li při­zná­ní. Volkonogov se opa­ko­va­ně odvo­lá­vá na „zvlášt­ní opat­ře­ní“, kte­rá při výsle­chu svých svě­řen­ců pou­ží­vá a kte­rá ame­ric­ká CIA poz­dě­ji ozna­čí jako „zesí­le­né výsle­cho­vé tech­ni­ky“.

Když Volkonogov jed­no­ho rána při­jde do prá­ce, když se před ním na chod­ní­ku roz­prsk­ne Gvozděv, ví, že se něco děje: zatím­co zby­tek jeho oddě­le­ní je po jed­nom odvá­děn k „pře­šet­ře­ní“, kapi­tán se tiše vytra­tí hlav­ním vcho­dem a dá se na útěk.

V jed­né z nej­čer­ně­ji humor­ných sek­ven­cí fil­mu Uprchlý kapi­tán Volkonogov je Volkonogov po pře­vle­če­ní za bez­do­mov­ce vyzved­nut úřed­ní­ky, kte­ří nema­jí tuše­ní, kdo je; bez­do­mov­ci byli shro­máž­dě­ni, aby vyko­pa­li hro­by pro kapi­tá­no­vy býva­lé kole­gy.

Tady se Volkonogov setká­vá tvá­ří v tvář s umu­če­ným a popra­ve­ným pří­te­lem Veretennikovem (Nikita Kukuškin), kte­rý vstá­vá z hro­bu, aby mu sdě­lil, že musí požá­dat o odpuš­tě­ní, aby se dostal do nebe.

Tím se roz­jíž­dí vět­ši­na dějo­vé linie Uprchlého kapi­tá­na Volkonogova: zatím­co býva­lý kapi­tán pro­ná­sle­du­je pří­buz­né těch, kte­ré umu­čil a pře­dal na popra­vu a kte­ří nemo­hou mít men­ší zájem nabíd­nout mu odpuš­tě­ní, nový major NKVD Golovňa (Timofej Tribuncev) dostá­vá za úkol vypá­t­rat ho v uli­cích Petrohradu s pomo­cí nové vár­ky zele­ných rekru­tů.

Ačkoli kar­lo­var­ský fes­ti­val je obvykle evrop­skou star­tov­ní plo­chou pro nové rus­ké fil­my, sní­mek Uprchlý kapi­tán Volkonogov byl jedi­ným titu­lem rus­ké pro­duk­ce v letoš­ní nabíd­ce; přes­to jeho zařa­ze­ní vyvo­la­lo kri­ti­ku ukra­jin­ské­ho vel­vy­sla­nec­tví v Praze, kte­ré v sou­vis­los­ti s rus­kou vál­kou na Ukrajině vyzva­lo fes­ti­va­ly k boj­ko­tu zařa­zo­vá­ní fil­mů rus­ké pro­duk­ce.

To je ško­da: Kapitán Volkonogov na útě­ku je nejen ote­vře­nou sati­rou na sta­lin­ské čist­ky, ale i ostrou kri­ti­kou podob­ných snah, kte­ré se v sou­čas­ném Rusku stá­le prak­ti­ku­jí. Je to také napí­na­vý thriller s kou­sa­vým komen­tá­řem a jeden z lep­ších fil­mů, kte­ré se pro­mí­ta­ly na letoš­ním fes­ti­va­lu v Karlových Varech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,65737 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61842 KB. | 01.10.2023 - 00:34:26