Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980)

Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980)

Kanibal
Kanibal

Jsou fil­my, kte­ré si sebou nesou nálep­ku „kon­tro­verz­ní“. Některé z nich ji mají čis­tě úče­lo­vě, těší se, že kon­tro­verz­nost zvý­ší počet divá­ků v kinech a pro­dej digi­tál­ních nosi­čů. Některé se holedba­jí záka­zem v mno­ha stá­tech svě­ta (tře­ba film La Belle Verte je PRÝ zaká­zán v EU, což je ale samo­zřej­mě nesmy­sl), což snad může zvý­šit jejich výji­meč­nost.
Cannibal Holocaust (dále budu pou­ží­vat čes­ký náze Kanibalové) nic tako­vé nepo­tře­bu­je, je šoku­jí­cí sám o sobě.
Nevím o fil­mu, jehož reži­sér (R. Deodato) by byl krát­ce po uve­de­ní do kin málem lyn­čo­ván roz­zu­ře­ným davem, deset dní poté za své dílo zatčen a odsou­zen na 4 měsí­ce neo­pod­mí­ně­ně s tuč­nou poku­tou, násled­ně však musel před veřej­nos­tí doklá­dat, že to vše byl JEN film, pro­to­že jinak by mu hro­zil trest dale­ko vět­ší.
V dobách své „slá­vy“ měl ten­to sní­mek zákaz asi v 60 zemí svě­ta, dnes to bude méně, asi 40, koho to zají­má, nechť si pat­řič­né úda­je dohle­dá sám.
A co že je tu tak hroz­né­ho?
Asi takhle, pří­běh začí­ná doce­la pros­tě. Skupinka 4 mla­dých lidí (fil­ma­ři) se vypra­ví do nit­ra nepro­bá­da­né džun­gle, aby tam zma­po­va­la jaký­si kmen. Jsou to sil­ní lidé, mají dob­ré­ho prů­vod­ce a sebe­vě­do­mím jen hýří. Jenže mine měsíc, dru­hý měsíc.... a po fil­ma­řích není ani vidu ani sle­chu. Po jejich sto­pách se vypra­ví význam­ný antro­po­log Monroe (hra­je jej býva­lý por­no­he­rec Robert Kerman, to jen tak pro upřes­ně­ní co za „ansám­bl“ se to na plát­ně zje­vu­je) a ten po nich nalez­ne fil­mo­vé kotou­če (či co to je), pocho­pi­tel­ně neje­nom to, ale nechci zde moc vyzra­zo­vat děj, pro pří­pad, že by někdo tuto „snu­ff“ per­lu ješ­tě nevi­děl.
Do té doby se prak­tic­ky nedě­je nic extra div­né­ho a nechut­né­ho, až si člo­věk říká, že divá­ci roku 1980 muse­li být pěk­né srá­go­ry, když je toto tak nad­zved­lo. Samozřejmě, je tam něko­lik scén, kte­ré ve sluš­ně vycho­va­né lid­ské bytos­ti vzbu­dí jis­tý odbor, naži­vo (ano, NAŽIVO!) se tam por­cu­je něja­ký pra­les­ní živo­čich a pak nasta­ne tako­vá drob­ná roman­tic­ká scé­na, kde jeden domo­ro­dec zná­sil­ní jis­tou dámu pomo­cí špi­ča­té­ho kame­ne, načež ji potom milo­srd­ně ubi­je (a mezi­tím ji ješ­tě čím­si napl­ní ute­ro...), to vše není vidět zce­la pří­mo a jas­ně, nicmé­ně je to vidět dost jas­ně na to, aby se u toho slab­ší nátu­ry poz­vra­ce­ly.
Ale pořád nic zase tak šíle­né­ho. Pravá „zába­va“ začí­ná až v dru­hé polo­vi­ně fil­mu, kdy se Monroe roz­hod­ne nale­ze­né fil­my pro­mí­tat...
Ale dost už, kdo viděl, tak ví o čem píši, kdo ne a zají­má jej to, tak pro něj (pro ní) nebu­de jis­tě pro­blé­me­me si film nějak obsta­rat.
Film má ale i jiné atri­bu­ty (nezvrá­ce­né), vyzdvi­hl bych tře­ba vyni­ka­jí­cí hud­bu, o kte­rou se posta­ral skla­da­tel Riz Ortolani, kte­ré­ho bude­te sto­pro­cent­ně znát díky jeho hud­bě k ital­ské­mu seri­á­lu Chobotnice. Přínos fil­mu bych také viděl jakož­to inspi­ra­ci pro poz­dě­jí sub žánr s názvem „found foo­tage“ (Blairwitch Project, REC, apod...), neboť část fil­mu je vyprá­vě­na pomo­cí nale­ze­ných kame­ro­vých zázna­mů.
Pochopitelně, exis­tu­jí i dale­ko hnus­něj­ší a odpor­něj­ší fil­my (zkus­te si tře­ba do goo­glu napsat „2 girls 1 jar“), ale ten­to film naroz­díl od toho zmi­ňo­va­né­ho v závor­ce je sku­teč­ně fil­mem (tedy, má pří­běh, hud­bu, podí­le­li se na něm někte­ří lidé, kte­ří občas děla­jí nor­mál­ní fil­my a šel do regu­lér­ních kin). Otázkou zůstá­vá, zda vše­chen ten zob­ra­ze­ný hnus je pou­žit čis­tě úče­lo­vě, či zda má něja­ké „vyš­ší“ ambi­ce. Těžko říci, podob­ně jako u Romerových zom­bí­ků. Osobně se domní­vám, že smys­lem moh­lo být říci cosi ve smys­lu, že ti nej­vět­ší divo­ši a bar­ba­ři dří­mou v naší „civi­li­zo­va­né“ spo­leč­nos­ti, ale mož­ná toto vše je jen zámin­ka, aby si reži­sér Deodato mohl pus­tit své sadisticko-sexuální ima­gi­na­ce na fil­mo­vé plát­no. Co já vím....


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • # OČISTA 6 NEJSPÍŠ PŘIVÍTÁ STARÉHO ZNÁMÉHO
Tvůrce série Očista James DeMonaco prohlásil, že jeho námět pro Očistu 6...7. července 2021 # OČISTA 6 NEJSPÍŠ PŘIVÍTÁ STARÉHO ZNÁMÉHO Tvůrce série Očista James DeMonaco prohlásil, že jeho námět pro Očistu 6... # OČISTA 6 NEJSPÍŠ PŘIVÍTÁ STARÉHO ZNÁMÉHO Tvůrce série Očista James DeMonaco prohlásil, že jeho námět pro Očistu 6 počítá s návratem Franka Grilla, který by si zopakoval roli Lea Barnese […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Rychlovka23. července 2019 Rychlovka Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Od Oltáře do Santiaga2. srpna 2020 Od Oltáře do Santiaga Knížka, nebo spíše cestovatelský deník s názvem Od oltáře do Santiaga, je počin čerstvých novomanželů Jany a Lukáše Hanušových, který se rozhodli jít týden po svatbě svatební /poutní cestu […] Posted in Recenze knih
  • Výborná Indie krimi záležitost Disco Elysium se dočká...2. července 2020 Výborná Indie krimi záležitost Disco Elysium se dočká... Výborná Indie krimi záležitost Disco Elysium se dočká vlastního televizního seriálu. Produkovat ho bude Jeff Fowler (Ježek Sonic). Na další detaily si musíme ale počkat, víme jen, že […] Posted in Krátké aktuality
  • #2001: Několik drobných změn na Comics Blogu17. června 2019 #2001: Několik drobných změn na Comics Blogu Jak jste si mohli všimnout, má za sebou Comics Blog dvoutisící recenzi. I když ony v tom jsou započítané i další články. Tenhle už je tedy dvoutisící první. To je pěkné číslo. A přiznám […] Posted in Recenze komiksů
  • Já, Tonya30. ledna 2018 Já, Tonya Krátký dokument o tom, jak se natáčel film Já, Tonya. https://youtu.be/bqgD6lHrQ_8 Posted in Zajímavosti
  • 17. března 2017 Castle na zabití: Richard "Rick" Castle Richard "Rick" Castle "Existují tva typy lidí, co celý den přemýšlejí, jak zabít člověka....psychopati a autoři detektivek...já jsem ten, kterému za to platí víc." Richard "Rick" […] Posted in Profily postav
  • Jak prokouknout druhé podle výrazu tváře10. června 2016 Jak prokouknout druhé podle výrazu tváře Kdo z nás by si nepřál poznat, jak se ostatní cítí, co si myslí a zda se jej snaží obelhat. S touto publikací se to může podařit. Dirk W. Eilert se mnoho let zabývá emočním koučinkem i […] Posted in Recenze knih
  • Velký31. března 2019 Velký Přáním 13letého chlapce je, aby se druhý den vzbudil jako dospělý. Když se probudí, zjistí, že se mu přání vyplnilo. V životě každého kluka nastane chvíle, kdy si ze všeho nejvíc přeje být […] Posted in Spoilery
  • Steve Austin5. srpna 2011 Steve Austin 2005 - Trestná lavice(Longest Yard, The uncredited)) role: Guard Dunham 2007 - Zabij, nebo budeš zabit (The Condemned) role: Conrad 2009 - Damage role: John Brickner 2010 - The […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95897 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55879 KB. | 24.05.2022 - 00:41:38