Kritiky.cz > Recenze knih > Kamarádová Dana, Látalová Klára, Praško Ján: Panická porucha

Kamarádová Dana, Látalová Klára, Praško Ján: Panická porucha

PanickaPorucha

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. a prof. MUDr. Ján Praško, Csc., auto­ři něko­li­ka odbor­ných pub­li­ka­cí a léka­ři Fakultní nemoc­ni­ce v Olomouci, se ten­to­krát zabý­va­jí jed­nou z nej­čas­těj­ších úzkost­ných poruch.

Přestože je pocit stra­chu důle­ži­tý pro pře­ži­tí jedin­ce a roz­po­zná­ní ohro­že­ní, pokud se obje­vu­je pří­liš čas­to, trvá dlou­ho nebo se pro­je­vu­je v situ­a­cích, v nichž se vět­ši­na z nás nebo­jí, závaž­ným způ­so­bem sni­žu­je kva­li­tu živo­ta posti­že­né­ho.

Není důle­ži­té, jaké máme vzdě­lá­ní, sílu osob­nos­ti nebo inte­li­gen­ci. V prů­mě­ru kaž­dý čtvr­tý člo­věk za život pro­ži­je nejmé­ně jeden panic­ký záchvat.

Ataka se pro­je­vu­je zejmé­na buše­ním srd­ce, duš­nos­tí, závra­tě­mi, boles­tí na hru­di, mra­ven­če­ním v prs­tech, náva­ly hor­kos­ti či chla­du, sil­ným tře­sem, nevol­nos­tí a stra­chem o život. Pacient po tako­vé­to pří­ho­dě obvykle navští­ví prak­tic­ké­ho léka­ře v oba­vě, že váž­ně one­moc­něl. Pokud dok­tor poru­chu správ­ně dia­gnos­ti­ku­je a pošle jej k psy­chi­at­ro­vi, paci­ent se mnoh­dy cítí dotče­ný a domní­vá se, že léka­ři u něj něco zane­dba­li a může chví­li trvat, než se s danou situ­a­cí smí­ří.

Publikace začí­ná his­to­rií dia­gnó­zy a léč­by panic­ké poru­chy, dále se zamě­řu­je na inci­den­ci a pre­va­len­ci, k níž podo­tý­ká, že pro­ži­tí panic­ké ata­ky nezna­me­ná vždy one­moc­ně­ní panic­kou poru­chou. Záchvat v prů­bě­hu živo­ta zaži­je mno­ho lidí, kte­ří netr­pí žád­nou psy­chic­kou poru­chou. Nejčastěji se toto one­moc­ně­ní pro­je­vu­je mezi 15. a 24. rokem živo­ta a dále pak v době od 45 do 54 let. Autoři pozna­me­ná­va­jí, že se náchyl­nost k ata­kám ve vyš­ším věku sni­žu­je a ve stá­ří je poměr­ně vzác­ná. Je rov­něž zají­ma­vé, že se čas­to obje­vu­je u těhot­ných žen. U vojen­ských vete­rá­nů se však vysky­tu­je pou­ze ve 4,7 %, což, dle mého názo­ru, není mno­ho.

Třetí kapi­to­la se zabý­vá dia­gnos­ti­kou a kla­si­fi­ka­cí panic­ké poru­chy a pod­ty­py toho­to one­moc­ně­ní, soma­tic­ký­mi sta­vy spo­je­ný­mi s úzkost­nou sympto­ma­ti­kou, komor­bi­di­tou s těles­ným one­moc­ně­ním a psy­chic­ký­mi one­moc­ně­ní­mi.

V násle­du­jí­cím oddí­lu je pro­stor věno­ván mimo jiné gene­ti­ce panic­ké poru­chy, pani­ko­ge­nům (lát­ky, jejichž podá­ní spouš­tí roz­voj panic­ké ata­ky) či auto­nomní­mu ner­vo­vé­mu sys­té­mu.

Pátá část je zamě­ře­na na psy­cho­so­ci­ál­ní pohle­dy na toto one­moc­ně­ní a mimo jiné se zabý­vá psy­cho­a­na­ly­tic­kým, psy­cho­dy­na­mic­kým, inter­per­so­nál­ním, beha­vi­o­rál­ním, kogni­tiv­ním a kognitivně-behaviorálním pohle­dem.

Šestá je zamě­ře­na na hod­no­ce­ní panic­ké poru­chy. Autoři podo­tý­ka­jí, že je dia­gnos­ti­ka zalo­že­na na kva­lit­ním roz­ho­vo­ru s paci­en­tem. Postižený obvykle nevní­má sou­vis­lost mezi psy­chic­kým a těles­ným sta­vem a zamě­řu­je se pou­ze na fyzic­ké pří­zna­ky. Z toho­to důvo­du je důle­ži­té zavést hovor na paci­en­to­vy emo­ce i myš­len­ky. Za vel­ký pří­nos pova­žu­ji podrob­ný popis dia­gnos­tic­ké­ho roz­ho­vo­ru.

V sed­mé kapi­to­le je popsá­na léč­ba, zákla­dy kli­nic­ké­ho vede­ní paci­en­ta a pod­půr­ná psy­cho­te­ra­pie.

Odborná pub­li­ka­ce se dále zamě­řu­je na far­ma­ko­te­ra­pii a bio­lo­gic­ké meto­dy léč­by. Uvádí, že nasa­ze­ní léků je poměr­ně úspěš­né a od 60. let 20. sto­le­tí bylo vytvo­ře­no mno­ho far­ma­ko­lo­gic­kých pří­stu­pů. Dále jsou zmi­ňo­vá­na anxi­o­ly­ti­ka, napří­klad Alprazolam, Klonazepam, Diazepam, anti­de­pre­si­va tricyk­lic­ká -  Klomipramin, Imipramin a selek­tiv­ní inhi­bi­to­ry zpět­né­ho vychy­tá­vá­ní sero­to­ni­nu – Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin, Citalopram, Escitalopram, Sertralin. Jmenuje i jiná anti­de­pre­si­va, např. Venlafaxin, Trazodon, Mirtazapin či Agomelatin. Zajímavá je pod­ka­pi­to­la věno­va­ná léč­bě dětí, gra­vid­ních žen a star­ších paci­en­tů. Pro názor­nost je při­po­jen graf dopo­ru­če­ných postu­pů léč­by.

Psychoterapie panic­ké poru­chy je roze­brá­na v devá­té kapi­to­le. Řada psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kých smě­rů se, dle auto­rů, neza­mě­řu­je na dia­gnos­ti­ku, tudíž je jejich účin­nost málo zdo­ku­men­to­vá­na.

Zaujaly mě i jed­not­li­vé pří­kla­dy z pra­xe.

Léčbě může napo­mo­ci rov­něž nácvik zklid­ňu­jí­cí­ho dýchá­ní a rela­xa­ce. Za zmín­ku sto­jí  tech­ni­ky odve­de­ní pozor­nos­ti, jež napo­má­ha­jí pře­ru­še­ní prou­du auto­ma­tic­kých myš­le­nek.

Publikace shr­nu­je poznatky o tom­to one­moc­ně­ní a je vel­mi pří­nos­ná nejen pro odbor­ní­ky, ale i pro všech­ny, kte­ří se s tou­to poru­chou setka­li. Napomůže paci­en­tům i jejich blíz­kým v lep­ším poro­zu­mě­ní této nemo­ci. Jazyk pub­li­ka­ce je nároč­ný a obsa­hu­je mno­ho odbor­ných ter­mí­nů.

Kniha obsa­hu­je mno­ho tabu­lek a gra­fů, kte­ré napo­má­ha­jí snad­něj­ší ori­en­ta­ci v dané pro­ble­ma­ti­ce. Za kaž­dou kapi­to­lou je uve­den obsáh­lý seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, slo­že­ný zejmé­na z děl zahra­nič­ních auto­rů.


Hodnocení: 90 %

 • Autor: Kamarádová Dana, Látalová Klára, Praško Ján
 • Formát: stran: 17×24 cm, 320 stran
 • Datum vydá­ní: 27.05.2016
 • ISBN: 978-80-247-5218-1
 • Edice: Psyché
 • Kategorie: Psychiatrie

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Grada, kde si ji může­te zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Co přinesl rok 1959?25. března 2019 Co přinesl rok 1959? V oblíbené edici Můj rok, která mapuje výynamné roky naší historie, vychází nová kniha. Rok 1959 nepatří mezi ty, které se nějakým zásadním způsobem zapsaly do dějin. Přesto vůbec není […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]