Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové

40070532

Nejlepší kama­rád­ky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrád­ce momen­tál­ně bavi­ly tím, že sbí­ra­ly kašta­ny. Ne jen tak jako, ale pro vever­ku, o kte­rou se nyní rodi­na Lilky sta­ra­la. Dotyčná vever­ka byla totiž jed­ním z momen­tál­ních paci­en­tů záchran­né sta­ni­ce s názvem Pomocná tlap­ka, kde byli vedou­cí­mi prá­vě rodi­če Lilky. Najednou se na jed­nom stro­mu obje­vi­la vever­ka, kte­rá při­ská­ka­la po vět­vi až k obě­ma dív­kám. Nechali ji tam kašta­ny a jen lito­va­ly, že jí nemo­hou říct, aby se jich nebá­la. Nebylo na tom nic až tak div­né­ho, pro­to­že Jola a Lilka si se zví­řát­ky poví­da­ly v lese Přátelství, což byl taj­ný svět, kde se děly věci lidem nepo­cho­pi­tel­né.

Například tam zví­řát­ka cho­di­la do kavár­ny U Muchomůrky. Jedna kočka, jejíž jmé­no byla Zlatka, se sta­la jejich oprav­do­vou vel­kou kama­rád­kou. Lilka si přá­la, aby se Zlatka zno­vu obje­vi­la a vza­la je do její­ho svě­ta. No a zni­če­ho­nic se její přá­ní spl­ni­lo - Zlatka se obje­vi­la. Její zele­né oči vyku­ko­va­ly mezi zla­ta­vým pod­zim­ním lis­tím. Zlatka si je odved­la do lesa Přátelství. Hned jak se tam ocit­ly, oka­mži­tě zača­ly rozu­mět zví­ře­cí řeči. Samozřejmě Zlatka pro­mlu­vi­la a obě kama­rád­ky jí rozu­mě­ly. Navíc byly zmen­še­né na její veli­kost, aby se vešli do malých domeč­ků, kte­ré tu byly.

Všude bylo nád­her­ně, pro­to­že se zrov­na chys­ta­la akce - Svátek kvě­tů. Děvčata se roz­hod­la, že si svá­tek uži­jí, ovšem netu­ši­la, co se zlé­ho sta­ne. Na tuto slav­nost, kte­rá se kona­la jed­nou roč­ně, se při­ří­ti­ly pří­šer­ky z Čarodějné sklád­ky, jejichž paní, čaro­děj­ni­ce Grizelda, chtě­la zlik­vi­do­vat les Přátelství. Příšerky se nej­pr­ve pro­há­ně­li po domě pana a paní Štětinkových, kte­ří byly dá se říct psí rodin­ka se dvě­ma ště­ňát­ky. Zvířátka byla z pří­šer totál­ně vyle­ka­ná, ale to neby­lo zda­le­ka to nej­hor­ší, co při­šlo. Příšerky mimo jiné děla­ly i obrov­ský nepo­řá­dek a vel­mi si v něm libo­va­ly a lebe­di­ly. Zničehonic se obje­vil dal­ší pro­blém - Grizelda.

Čarodějnice se hned zača­la Lilce a Jole vysmí­vat. Navíc hned pově­ři­la jed­nu ze svých pří­še­rek - kry­su Mášu - aby pou­ži­la jed­no z nebez­peč­ných zaklí­na­del. Bohužel to odnes­lo ště­ně z rodi­ny Štětinkových - Evka. Hned zača­la ško­dit, pro­to­že byla zakle­tá. A navíc Evka utek­la s Mášou někam hlu­bo­ko do lesa. Maminka Evky zdě­še­ná zavy­la a lomi­la pac­ka­mi, pro­to­že nevě­dě­la, co si počnou. Jola měla hned řeše­ní - Evku při­ve­dou nazpá­tek. Jola měla totiž ješ­tě u sebe zaklí­nadlo z minu­lé­ho dob­ro­druž­ství, kte­ré jim pomoh­lo. Takže muse­ly najít Evčiny oblí­be­né věci, aby se kouz­lo zlo­mi­lo - tako­vý byl jejich plán.

Více na Kritiky.cz
Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvl...
Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání led...
Kdysi dávno v Mexiku Jestliže je minulý rok (alespoň v rámci České republiky) ve znamení všelijakých sequelů (T...
Rychle a zběsile: Tokijská jízda - Jmenuji se Sean Boswell a jsem děsnej frajer. Pocházím z rodiny, kde to našim moc (tedy vůbec) neklapalo. Možná mě chcete litovat, ale jsem...
3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmo...

Halka, což byla sest­ra Evky hned roz­jas­ni­la tvář. Všichni zača­li hle­dat věci, kte­ré měla Evka nej­ra­dě­ji, ale už u prv­ní se obje­vi­la potíž. Potřebovali kvě­ty ze stro­mu, ale ty byly pří­liš vyso­ko. Pan Mudropírko, sta­rý výr, si však věděl rady. Měl totiž svůj odfu­ko­vač. Lilka a Jola zatím postu­po­va­ly v hle­dá­ní oblí­be­ných věcích Evky, když tu najed­nou potka­li paní Ledňáčkovou, kte­rá jim kdy­si také pomá­ha­la. Zrovna měla mla­dé a dív­ky ji požá­da­ly o pomoc, ale bohu­žel na jejich otáz­ku jim nedo­ká­za­la odpo­vě­dět, pro­to­že to nevě­dě­la. V tu chví­li je zača­ly bom­bar­do­vat blá­tem pří­šer­ky spo­lu s Evkou. Paní Ledňáčková chtě­la ukrýt aspoň své děti, pro­to­že blá­to by bylo hoto­vou pohro­mou na jejich peří.

Výborná kni­ha, doko­na­le napsa­ná pro děti, sro­zu­mi­tel­ná, urči­tě se jim bude líbit. Ilustrace jsou čer­no­bí­lé, ale to vůbec neva­dí, je to cel­ko­vě hez­ké. Má 112 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 169 Kč zde.

  • Autor: Daisy Meadowsová
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní:15. 01. 2018


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: