Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad

Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad

3 3D kniha Kamaradi 5 72DPI
3 3D kniha Kamaradi 5 72DPI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky o lese a zví­řát­kách? Hledáte pro své děti či vnou­ča­ta las­ka­vý pří­běh s dob­rým kon­cem? Nakladatelství KAZDA pro vás při­pra­vi­lo krás­né čte­ní se zví­ře­cí­mi kama­rá­dy. 

Zvířecí kama­rá­di, co mají rádi les jsou lišák Míša, kte­rý je veli­ce šikov­ný a zvě­da­vý, laň­ka Daňka je opa­tr­ná a moud­rá, divo­ké pra­sát­ko Chrochtík je maza­né a vyhle­dá­vá dob­ro­druž­ství a mýval­ka Makovička o všech­ny peču­je. Zažívají spo­leč­ně různá dob­ro­druž­ství. Tentokrát zahá­ní nudu, pro­to­že něko­lik dní bez pře­s­tá­ní prší. Namalují tedy mapu k pokla­du. Nedopatřením se mapa dosta­ne k dětem z les­ní škol­ky a ty začnou ten oprav­do­vý poklad hle­dat. Kamarádi z Medového lesa zmo­bi­li­zu­jí své síly, aby dětem při­pra­vi­li nád­her­né pře­kva­pe­ní. Netušili totiž, jak jed­na mapa doká­že roz­to­čit tako­vý sled udá­los­tí. Jaký dal­ší pří­pad budou zví­ře­cí kama­rá­di řešit? Tak to už se nechce pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Krásný pří­běh plný dob­ro­druž­ství a napě­tí vás bude bavit od prv­ní stra­ny. Kniha je totiž nád­her­ná a roz­hod­ně se poved­la. Autorka a ilu­strá­tor­ka odved­la oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou pre­zen­to­va­la krás­ný pří­běh o zví­řát­kách a lese a také milý­mi ilu­stra­ce­mi dopl­ni­la pří­běh, kte­rý zaujme nejen malé i vel­ké čte­ná­ře. Ilustrace Caroly Sieverding se vám budou líbit. Knihu lze vyu­žít pro samo­stat­né čte­ní dětí, dále také pro spo­leč­né čte­ní před spa­ním, kdy se mohou děti i rodi­če stří­dat. Tehdy je kla­den důraz na poma­lé čte­ní a dra­ma­tič­nost v hla­se, kte­rý je u tak­to dob­ro­druž­ných pří­bě­hů nesmír­ně důle­ži­tý. Mladší syn si kni­hu s rados­tí pře­če­tl, jeli­kož má moc rád pří­běhy o les­ních zví­řát­kách.

S těmi­to zví­ře­cí­mi kama­rá­dy se nepo­tká­vám popr­vé a roz­hod­ně ne napo­sle­dy. Příběhy jsou vel­mi milé. Knihu oce­ní rodi­če i pra­ro­di­če, kte­ří hle­da­jí dob­ro­druž­ný pří­běh pro své děti či vnou­ča­ta. Dále kni­hu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí pro své děti kni­hu na pokra­čo­vá­ní o zví­řa­tech. Do dob­ro­druž­ství se může­te i zapo­slou­chat, jeli­kož všech­ny čty­ři díly vyšly audioknižně-na CD i ke sta­že­ní. Pohádku vyprá­ví Jitka Molavcová. Její pří­jem­ný hlas si urči­tě nenech­te ujít.

Na kon­ci kni­hy je uve­den recept na výteč­ný křu­pa­vý koláč z kan­do­va­né­ho ovo­ce.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let. Čtyři kama­rá­di pomů­žou ti rádi!

Ukázka z kni­hy:

Pavla se roz­hléd­ne na všech­ny stra­ny a vytáh­ne z kapsy slo­že­ný papír. Je tro­chu vlh­ký, ale roz­lo­žit se dá pěk­ně.

„Júú,“ žas­nou děti, když na papí­ře spat­ří podiv­né kli­ky­há­ky.

Po chví­li Pavla mapu oto­čí vzhů­ru noha­ma.

„Júú,“ vypra­ví ze sebe zno­vu.

„Opravdická mapa pokla­du,“ tete­lí se Davídek bla­hem a uká­že ten báječ­ný objev i své muchla­cí hvěz­dič­ce.

„Tohleto,“ ťuk­ne Elenka na vel­ký kří­žek, „není znač­ka nemoc­ni­ce, ale ozna­ču­je to mís­to, kde je ukry­tý poklad.“

Lukáš při­kýv­ne, vez­me Pavle plá­nek z ruky a něko­li­krát ho obrá­tí.

„Táááákhle je to s-správně,“ pro­hlá­sí spo­ko­je­ně, když obje­ví Daňčino ozna­če­ní svě­to­vých stran. Dokreslila do mapy Z jako „západ“ a V jako východ“, jak to Lukáš kdy­si zví­řát­kům vysvět­lil.

„Takže to mís­to nej­vzdá­le­něj­ší od kříž­ku bude nej­spíš začá­tek ces­ty,“ pře­mí­tá Pavla. „Tam začne­me

„S čím?“ zeptá se Davídek nejis­tě.

Několik slov o autor­ce:

Andrea Schütze tou­ži­la stát se spi­so­va­tel­kou již v dět­ství. Představovala si, jak píše kni­hy – nej­lé­pe na zahra­dě, pod stro­mem, u sta­ro­žit­né­ho sto­lu medo­vé bar­vy s bílým kraj­ko­vým ubru­sem, kyti­cí čajo­vých růží a kara­fou na vodu z křiš­ťá­lo­vé­ho skla. Zahrada plná zpí­va­jí­cích ptá­ků měla být u ven­kov­ské­ho domu – jako­by vystři­že­né­ho z časo­pi­su Living – neda­le­ko řeky, kte­rá pří­pad­ně moh­la být i mořem s pole­tu­jí­cí­mi rac­ky.

Později, když jako diplo­mo­va­ná psy­cho­lož­ka vyslech­la mno­ho pří­bě­hů jiných lidí a zača­la psát pří­běhy vlast­ní, zjis­ti­la, že zahra­da, strom, stůl, dům i pro­stře­dí kolem něj je v reá­lu sice jiné než v dět­ském snu, ale přes­to tak ako­rát.

Dnes autor­ka tou­ží pře­de­vším po tom, aby se děti těši­ly na večer­ní čte­ní a aby její pří­běhy pod­ně­co­va­ly roz­ho­vo­ry rodi­čů s dět­mi o snech i reál­ném živo­tě. A pokud se pove­de, že si děti v dospě­los­ti vzpo­me­nou na její kni­hy, kte­ré je v dět­ství dopro­vá­ze­ly a okouz­li­ly, kruh je uza­vřen a všech­na přá­ní jsou pro ni spl­ně­na.

Autor: Andrea Schütze

Přeložila: Dagmar Heeg

Ilustrace: Carola Sieverding

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2021, Nakladatelství KAZDA, Brno

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7670-037-6

Knihu může­te pou­žít zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Koko a jeho kamarádi15. srpna 2022 Koko a jeho kamarádi Chcete poznat slepičky, které každé ráno cvičí rozcvičku? Víte, proč je mrkev oranžová? Neváhejte a pojďte se společně se mnou podívat na jeden úžasný dvorek, kde žije spoustu zvířátek. […] Posted in Recenze knih
  • Co napoví stromoví6. listopadu 2022 Co napoví stromoví Hledáte krásný příběh o přírodě a stromech pro své děti či vnoučata? Chcete se  dozvědět, proč je kaštan silák, proč je vrba moudrá a jaké tajemství skrývá kouzelná líska? Vladimíra […] Posted in Recenze knih
  • S Komenským do komiksu - únikovka s Amosem30. srpna 2022 S Komenským do komiksu - únikovka s Amosem Máte doma větší děti? Neradi čtou? Chcete jim nabídnout knížku, která je bude rozhodne bavit? Tak vsaďte na jistotu, jelikož únikovka s Amosem, ta je prostě nadchne.  Filipa má […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Příběhy hudebních nástrojů - objevte hudební nástroje z celého světa6. února 2022 Příběhy hudebních nástrojů - objevte hudební nástroje z celého světa Chcete se dozvědět, jak se ladí varhany, odkud pochází Panova flétna, co je to chrotta, jaké skladby hrál Antonio Vivaldi? Víte, že bubny zvané kotle stojí na třech nožkách? A že v pravěku […] Posted in Recenze knih
  • Maria Montessoriová - učitelka nové doby9. září 2021 Maria Montessoriová - učitelka nové doby Marie Montessoriová byla významná osobnost ve výchově a vzdělávání dětí. Taktéž první ženou, která se stala lékařkou. Laura Baldiniová je autorkou románu s názvem Maria Montessoriová, […] Posted in Recenze knih
  • Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa26. března 2021 Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa Víte kdo je čmelík? Chcete poznat veverku Štěpánku, sojku Hádalku, prasátko Krupírka či srnčátko Milušku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena kniha […] Posted in Recenze knih
  • Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce11. září 2020 Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce Hlavní hrdinka knihy - Emily, má všechno, co v životě potřebuje - pěkný byt, peníze i dokonalého přítele. Stačí ale jeden den na to, aby poznala, že vše není tak dokonalé, jak si […] Posted in Recenze knih
  • Michele Campbell – Cizinec na pláži15. května 2020 Michele Campbell – Cizinec na pláži Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Společnost e.on ve spolupráci s Palmknihami během dubna dávali několik e-knih zadarmo ke stažení pomocí unikátních kódů. […] Posted in Recenze knih
  • Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel13. května 2020 Příroda od jara do zimy - pozorujte proměny lesa, louky a jejich obyvatel Jako dítě jsem chtěla být zvěrolékařkou. Pečovat o zvířata, chodit do přírody. Byl to můj velký sen. I když se nesplnil, přírodu i zvířata mám stále ráda. Doma mám velkou zahradu, kousek […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81388 s | počet dotazů: 285 | paměť: 60517 KB. | 24.03.2023 - 10:39:11