Kritiky.cz > Recenze knih > Kamarád si se mnou hraje, školka vážně zábavná je - veselé aktivity pro celý rok

Kamarád si se mnou hraje, školka vážně zábavná je - veselé aktivity pro celý rok

9788026219620
9788026219620
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vé pro­jek­ty? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Kamarád si se mnou hra­je, škol­ka váž­ně zábav­ná je. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka obsa­hu­je čty­ři pro­jek­ty, kte­ré lze vyu­žít při prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. Názvy pro­jek­tů jsou:

1) Když se mi stej­ská, vez­mu si pej­ska aneb Čtyři kapsy

2) Zeleninová pohád­ka aneb Když jde zajíc na nákup

3) Mikeš

4) Stolování aneb Jak myš­ka vaři­la kašič­ku

Každý pro­jekt obsa­hu­je bás­nič­ky, námě­ty na poví­dá­ní, hry, akti­vi­ty na tvo­ře­ní, pís­nič­ky, úryv­ky z růz­ných knih, pra­cov­ní lis­ty, pohy­bo­vé hry a oma­lo­ván­ky. Součástí pro­jek­tů jsou ilu­stra­ce Patricie Koubské, dále také foto­gra­fie k daným akti­vi­tám. Shrnutí na kon­ci kaž­dé­ho pro­jek­tu dává mož­nost zhod­no­ce­ní. Na kon­ci této meto­dic­ké pří­ruč­ky je pra­cov­ní postup na výro­bu dla­ňo­vých lou­tek, obráz­ky a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Všechny pro­jek­ty jsou detail­ně roz­pra­co­va­né, námě­ty na růz­né akti­vi­ty jsou vel­mi pes­t­ré, postu­py na tvo­ře­ní jsou sro­zu­mi­tel­ně vysvět­le­né, foto­gra­fie dopl­ňu­jí tex­ty. Ilustrace Patricie Koubské jsou vel­mi milé a k dět­ské lite­ra­tu­ře se pros­tě hodí.

Publikaci dopo­ru­čím začí­na­jí­cím uči­tel­kám, kte­ré ješ­tě nema­jí zpra­co­va­ný zásob­ník růz­ných akti­vit a tato pří­ruč­ka bude pro ně vel­kým pomoc­ní­kem. Dále ji dopo­ru­čím všem zku­še­ným uči­tel­kám, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi.

Kniha se mně moc líbi­la a zau­ja­la mě. Těším se, až ji vyu­ži­ji při prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi. Projekty jsou vel­mi spe­ci­fic­ké a oprav­du detail­ně roz­pra­co­va­né, tak­že námě­tů na růz­né čin­nos­ti je v nich vel­ké množ­ství. Na své si při­jdou i nároč­něj­ší čte­ná­ři, pro­to­že autor­ka čer­pa­la z vlast­ních zku­še­nos­tí a vše do detai­lu vyzkou­še­la na dětech a doved­la tuto pří­ruč­ku k oprav­do­vé doko­na­los­ti.

Velmi mě zau­ja­ly námě­ty a postup výro­by dla­ňo­vých lou­tek, kte­ré lze vyu­žít na nepře­ber­né množ­ství akti­vit pro prá­ci s dět­mi.

Od této autor­ky mám již něko­lik pub­li­ka­cí a vždy se moc hodí a vyu­ži­ji ji při vlast­ních pří­pra­vách v mateř­ské ško­le. I když jako uči­tel­ka v mateř­ské ško­le pra­cu­ji již něko­lik let, vždy se sna­žím něco nové­ho, zají­ma­vé­ho a neo­kou­ka­né­ho při­nést pro svou prá­ci.

Ukázka z kni­hy:

Sólo pro poklič­ku

Tancovala poklič­ka

sólo nad hrn­cem,

napadla ji pís­nič­ka,

hra­ná od kon­ce.

Zpíváme část pís­nič­ky a pak si děti vyzkou­še­jí, jak poklič­ka poska­ku­je a tan­cu­je - posko­ky na mís­tě, pak se opět posa­dí a pří­běh pokra­ču­je.

Ale, ale, kdo­pak se to tady scho­vá­vá.

Dojdeme do pok­li­ce a vyn­dá­me mlýnek na kávu. Zjišťujeme od dětí, zda vědí, co to je.

Pokud nevě­dí,  napo­ví nám pís­nič­ka.

Přidal se k ní na doby mlýnek na kávu,

a tak mělo nádo­bí

malou osla­vu.

Hra na tělo - ryt­mic­ké ťuká­ní do ste­hen, na boky, prs­tí­kem do dla­ně, na zade­ček a apod.

Několik slov o autor­ce:

Miroslava Baxová je uči­tel­kou mateř­ské ško­ly. Řadu let se věno­va­la lout­ko­vé­mu diva­dlu. V Portále vyda­la dvě vel­mi úspěš­né kni­hy, Aby nás to spo­lu bavi­lo celý rokHrajeme si, nezlo­bí­me, o svě­tě pak lec­cos víme. Publikuje také v časo­pi­se Informatorium 3-8.

Autorka: Miroslava Baxová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2022, Portál, Praha

Počet stran: 157

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1962-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48662 s | počet dotazů: 274 | paměť: 61838 KB. | 03.10.2023 - 19:52:42