Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Kam uložit fotografie?

Kam uložit fotografie?

fotoaparat

Mnoho uži­va­te­lů inter­ne­tu řeší pro­blém kam s foto­gra­fie­mi, kte­ré nafo­tí ve svém foťá­ku. Je něko­lik mož­nos­tí, jak je ulo­žit a archi­vo­vat.

Pro tuto dobu nej­op­ti­mál­něj­ší vari­an­tou, jak ulo­žit své foto­gra­fie, je zálo­ho­vá­ní do tzv. „clou­du“, na inter­net, kde si foto­gra­fo­vé můžou své foto­gra­fie bez pro­blé­mů pro­hlí­žet a nesdí­let svým fanouškům. Nejznámější vari­an­tou této clou­do­vé tech­no­lo­gie je „Fotky Google“, kde si může­te nasta­vit, pomo­cí nain­sta­lo­va­né­ho pro­gra­mu od Google, auto­ma­tic­ky sdí­le­ní a zálo­ho­vá­ní foto­gra­fií. Tato vari­an­ta je rych­lá a opti­mál­ní pro kaž­do­den­ní prá­ci. Ale veli­kost clou­do­vé­ho uklá­dá­ní má svá pra­vi­dla, do Google lze ulo­žit neo­me­ze­ně fotek pou­ze fot­ky v men­ším roz­li­še­ní, pokud máte zájem o uklá­dá­ní fotek ve ver­ších for­má­tech, tak je pro­stor pro uklá­dá­ní ome­zen 15 Gb.

Českou služ­bou pro uklá­dá­ní foto­gra­fii je Zonerama. Která pod­mí­ně­na insta­la­cí čes­ké­ho rela­tiv­ně lev­né­ho, ale dost dob­ré­ho pro­gra­mu Zoner Photo Studio X.  Pokud si pro­gram kou­pí­te, tak máte jak sprá­vu foto­gra­fií ve svém PC, tak i v onli­nu vyře­še­né.

Další mož­nos­tí, jak své foto­gra­fie uklá­dat jsou dal­ší clou­do­vé vari­an­ty -  Dropbox, Google Drive, OneDrive (Microsoft) a něko­lik dal­ších, už ale méně slav­ných.

Nesmíme ale zapo­me­nout na zálo­ho­vá­ní fotek, tře­ba i dal­ších sou­bo­rů. Není snad­né si vybrat tu správ­nou, ale pro onli­ne zálo­ho­vá­ní jsou nej­zná­měj­ší dvě služ­by Backblaze a CrashPlan, kte­ré spl­ňu­jí pod­mín­ky dob­ré­ho pomě­ru mezi cenou a vlast­nost­mi. U obou si tarif pro 1 PC bez pro­blé­mů kou­pí­te za pár sto­vek na měsíc.

Pro ty, kte­ří stá­le chtě­jí své foto­gra­fie ucho­vá­vat mimo inter­net, slou­ží růz­né vari­an­ty HDD. Hardisků „se šuplí­kem“, exter­ním dis­kům a USB. Samozřejmostí jsou i samot­né SD kar­ty, kte­ré slou­ží k ucho­vá­vá­ní nafo­ce­ných fotek. Nesmíme zapo­me­nout i na prac­né zálo­ho­vá­ní na CD, DVD a samo­zřej­mě na Blu-ray

Pokud pou­ži­je­te inter­ne­to­vé věci, podob­né jako Google Fotky, tak si i své fot­ky může­te tří­dit a upra­vo­vat dle libos­ti na inter­ne­tu. Pokud chce­te vidět své fot­ky, kte­ré si ulo­ží­te mimo inter­net, nut­né potře­bu­je­te PC, pří­pad­ně i foto­rá­meč­ky, kte­ré umí pře­číst buď­to SD kar­ty nebo USB.

Klidně si může­te své fot­ky nechat vytisk­nout a ulo­žit do fotok­ni­hy, aby se fot­ky zacho­va­li pro budou­cí gene­ra­ci ve své fyzic­ké podo­bě.

Je mno­ho vari­ant a lze vybí­rat hlav­ně pod­le ceny a vaše­ho času, potom i pod­le vlast­nos­tí a rych­los­tí, jak rych­le se dosta­ne­te ke správ­né fot­ce.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85222 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51619 KB. | 24.10.2021 - 17:27:07