Kritiky.cz > Recenze knih > Kam se poděly rusovlásky?

Kam se poděly rusovlásky?

Spravedlnost

Rusovlásky byly díky své bar­vě vždy výji­meč­né. Ať chtě­ly či ne v davu pros­tě vyční­va­ly. Některé, za to byly rády, jiné ne. Že pozor­nost opač­né­ho pohla­ví nemu­sí být vždy pří­jem­ná a žádou­cí, nám uká­že Petr Čepek ve své kri­mi Odložená spra­ve­dl­nost.

Ze dne na den se ze svě­ta ztra­tí ruso­vla­sá stu­dent­ka gym­ná­zia Lenka, kte­rou oko­lí zná jako milou a bez­pro­blé­mo­vou dív­ku. Bližší vyšet­řo­vá­ní však uká­že, že tato krás­ka kro­mě živo­ta uží­va­la i návy­ko­vé lát­ky a jejich doda­va­tel od ní oče­ká­val jinou než finanč­ní for­mu plně­ní. Sedm růz­ných akté­rů soud­ní­ho pro­ce­su a sed­me­ro růz­ných názo­rů, kte­ré zazní v soud­ní síni. Vrah je sou­zen a odsou­zen, ale pochyb­nos­ti pře­tr­vá­va­jí.

Jak je tedy mož­né, že se ztra­tí dal­ší nác­ti­le­tá dív­ka s rusý­mi vla­sy, kte­rá navíc men­tál­ně odpo­ví­dá spí­še malé­mu dítě­ti? Na povrch pak začnou vyplý­vat dal­ší fak­ta a dal­ší podiv­né osu­dy žen a dívek, kte­ré se rodi­ně pře­sta­ly ze dne na den ozý­vat. Sedí ve věze­ní ten nepra­vý nebo jde o jen o zvlášt­ní sho­du náhod?

Případem se začne zabý­vat poměr­ně zvlášt­ní dvo­ji­ce, od kte­ré by to čekal jen málo­kdo. Taxikář s býva­lý­mi poli­tic­ký­mi ambi­ce­mi a jeho nesvé­práv­ný svě­ře­nec se pus­tí do vyšet­řo­vá­ní na vlast­ní pěst a jejich netra­dič­ní meto­dy začí­na­jí nést ovo­ce. Nic však není tak čer­no­bí­lé, jak se zdá a hra může začít. Budou v sezna­mu obě­tí jen ruso­vla­sé dív­ky nebo vrah do své­ho sezna­mu při­dá i muže?

Petr Čepek pro svou detek­tiv­ní novin­ku volil netra­dič­ní žánr vyprá­vě­ní, kde se rov­nou pře­ne­se­me do soud­ní síně a začne­me výpo­věď­mi a vzpo­mín­ka­mi jed­not­li­vých akté­rů – obháj­ce, soud­ce, pří­se­dí­cí, odsou­ze­ný, svěd­ci, stát­ní zástup­ky­ně a návštěv­ní­ci soud­ní síně tvo­ří nesou­ro­dou sku­pi­nu a kaž­dá do pří­pa­du vná­ší nové svět­lo a vrhá stín pochyb­nos­tí na před­cho­zí ver­zi.

Odložená spra­ve­dl­nost nabí­zí tra­dič­ní mix, kte­rý od toho­to žán­ru čte­nář oče­ká­vá – napě­tí, emo­ce, hádan­ky a neče­ka­né rozuz­le­ní. Osvěžením mezi tra­dič­ní­mi vyšet­řo­va­te­li z kri­mi pří­bě­hů je dvo­ji­ce civi­lis­tů, kte­rá se cho­pí pří­pa­du. Momentálně jsme zvyklí spí­še na zkra­cho­va­lé poli­cis­ty s osob­ní­mi pro­blémy, kte­ré řeší spo­lu s pří­pa­dem. Ovšem i ten­to autor nám naser­ví­ru­je člo­vě­ka s psy­chic­ký­mi pro­blémy, kte­rý utí­ká do vlast­ní­ho ima­gi­nár­ní­ho svě­ta vele­hor, což pro děj nepři­ná­ší nic nové­ho a dalo by se obe­jít i bez této podi­vu­hod­nos­ti. Pasáže, kdy skr­ze je skr­ze výstup na K2 odha­lo­ván závaž­ný zlo­čin jsou kni­ze spí­še na ško­du a mís­to bohu­žel doslo­va nudí. Navíc je i závě­reč­ný epi­log, bez kte­ré­ho by se čte­nář urči­tě obe­šel.

Jako celek lze však Odloženou spra­ve­dl­nost urči­tě dopo­ru­čit, pro­to­že čes­kých detek­ti­vek s napí­na­vou záplet­kou je na kniž­ním trhu pořád nedo­sta­tek a kaž­dý dal­ší zají­ma­vý pří­běh čte­ná­ře potě­ší a poba­ví.

  • Název kni­hy               Odložená spra­ve­dl­nost
  • Autor                          Petr Čepek
  • Nakladatelství                        Cosmopolis
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2020
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  366
  • ISBN/EAN                978-80-271-1059-9

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,05651 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46821 KB. | 04.03.2021 - 16:19:06