Kritiky.cz > Recenze knih > Kam chodí malé myšky spát?

Kam chodí malé myšky spát?

DomMys

Také na vás děti úto­čí se vše­mi mož­ný­mi mys­li­tel­ný­mi i nemys­li­tel­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré čas­to mar­ně hle­dá­te odpo­věď? K těm jed­no­duš­ším by moh­lo pat­řit i to, kde se v noci zví­řát­ka scho­vá­va­jí a kde v zimě byd­lí. A co tře­ba tako­vá malá myš­ka? Kde slo­ží hla­vu? Po pře­čte­ní kníž­ky Domeček pro myš­ku děti zjis­tí, že i tako­vé malé stvo­ře­ní jako je myš, má občas plnou hla­vu sta­ros­tí s byd­le­ním. Britský ori­gi­nál ilu­stro­val Alex Barrow a tex­ty napsa­la Gabby Dawnay. Do češ­ti­ny pře­lo­ži­la, či spí­še pře­ver­šo­va­la Ludmila Hénková.

Útlá kníž­ka je urče­na pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří s malou myš­kou postup­ně hle­da­jí vhod­ný domov, kde by se moh­la natr­va­lo usa­dit. Myška při svém puto­vá­ní postup­ně míjí obyd­lí jiných postav, kte­ré zná­me z pohá­dek a vyprá­vě­ní pro děti a pro­jde kus svě­ta, než si vybe­re doko­na­lý domov.  Nejprve s myš­kou pro­jde­me kolem domeč­ků tří pra­sá­tek, věže Šípkové Růženky, ochut­ná­me ze stře­chy per­ní­ko­vé cha­loup­ky, vyhne­me se plné­mu domeč­ku v botě, až v dál­ce myš­ka spat­ří vel­ký opuš­tě­ný hrad. Konečně bytel­né obyd­lí, po kte­rém tak tou­ži­la, ale co si sama počne v obrov­ském hra­dě?  Ale po ote­vře­ní těž­kých vrat čeká na malou ces­to­va­tel­ku pře­kva­pe­ní. Jaké? To už zjis­tí malí čte­ná­ři sami.

S ohle­dem na cílo­vou sku­pi­nu čte­ná­řů je vět­ši­na pro­sto­ru věno­vá­na ilu­stra­cím, kte­ré občas vypa­da­jí, jako by je kres­li­lo dítě ško­lou povin­né, což před­po­klá­dám, byl záměr ilu­strá­to­ra. Texty jsou ve ver­ších v typic­kém ově­ře­ném ryt­mu a b a b.

Kniha jako celek půso­bí roz­to­mi­le a při­ná­ší pří­běh, kte­rý je mož­ný dětem číst před spa­ním nebo jen tak pro poba­ve­ní. Škoda jen, že Domeček pro myš­ku je vel­mi útlý a obsa­hu­je jen pár lis­tů. Určitě by se dalo najít ješ­tě víc mož­nos­tí, kam moh­la myš­ka na své ces­tě zaví­tat. Vtipným detai­lem je mapa myš­či­na puto­vá­ní ztvár­ně­ná na před­ní dvoj­stra­ně a jeli­kož je vyve­de­ná pou­ze v obry­sech, obá­vám se, že řada malých čte­ná­řů vez­me pas­tel­ky a  tuto část kni­hy si dotvo­ří k obra­zu své­mu.


 • Název kni­hy:     Domeček pro myš­ku
 • Autorka:              Gabby Dawnay
 • Ilustrace:             Alex Barrow
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství: C Press (Albatros Media)

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com