Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kam chodí malé myšky spát?

Kam chodí malé myšky spát?

DomMys
DomMys

Také na vás děti úto­čí se vše­mi mož­ný­mi mys­li­tel­ný­mi i nemys­li­tel­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré čas­to mar­ně hle­dá­te odpo­věď? K těm jed­no­duš­ším by moh­lo pat­řit i to, kde se v noci zví­řát­ka scho­vá­va­jí a kde v zimě byd­lí. A co tře­ba tako­vá malá myš­ka? Kde slo­ží hla­vu? Po pře­čte­ní kníž­ky Domeček pro myš­ku děti zjis­tí, že i tako­vé malé stvo­ře­ní jako je myš, má občas plnou hla­vu sta­ros­tí s byd­le­ním. Britský ori­gi­nál ilu­stro­val Alex Barrow a tex­ty napsa­la Gabby Dawnay. Do češ­ti­ny pře­lo­ži­la, či spí­še pře­ver­šo­va­la Ludmila Hénková.

Útlá kníž­ka je urče­na pro nejmen­ší čte­ná­ře, kte­ří s malou myš­kou postup­ně hle­da­jí vhod­ný domov, kde by se moh­la natr­va­lo usa­dit. Myška při svém puto­vá­ní postup­ně míjí obyd­lí jiných postav, kte­ré zná­me z pohá­dek a vyprá­vě­ní pro děti a pro­jde kus svě­ta, než si vybe­re doko­na­lý domov.  Nejprve s myš­kou pro­jde­me kolem domeč­ků tří pra­sá­tek, věže Šípkové Růženky, ochut­ná­me ze stře­chy per­ní­ko­vé cha­loup­ky, vyhne­me se plné­mu domeč­ku v botě, až v dál­ce myš­ka spat­ří vel­ký opuš­tě­ný hrad. Konečně bytel­né obyd­lí, po kte­rém tak tou­ži­la, ale co si sama počne v obrov­ském hra­dě?  Ale po ote­vře­ní těž­kých vrat čeká na malou ces­to­va­tel­ku pře­kva­pe­ní. Jaké? To už zjis­tí malí čte­ná­ři sami.

S ohle­dem na cílo­vou sku­pi­nu čte­ná­řů je vět­ši­na pro­sto­ru věno­vá­na ilu­stra­cím, kte­ré občas vypa­da­jí, jako by je kres­li­lo dítě ško­lou povin­né, což před­po­klá­dám, byl záměr ilu­strá­to­ra. Texty jsou ve ver­ších v typic­kém ově­ře­ném ryt­mu a b a b.

Kniha jako celek půso­bí roz­to­mi­le a při­ná­ší pří­běh, kte­rý je mož­ný dětem číst před spa­ním nebo jen tak pro poba­ve­ní. Škoda jen, že Domeček pro myš­ku je vel­mi útlý a obsa­hu­je jen pár lis­tů. Určitě by se dalo najít ješ­tě víc mož­nos­tí, kam moh­la myš­ka na své ces­tě zaví­tat. Vtipným detai­lem je mapa myš­či­na puto­vá­ní ztvár­ně­ná na před­ní dvoj­stra­ně a jeli­kož je vyve­de­ná pou­ze v obry­sech, obá­vám se, že řada malých čte­ná­řů vez­me pas­tel­ky a  tuto část kni­hy si dotvo­ří k obra­zu své­mu.


  • Název kni­hy:     Domeček pro myš­ku
  • Autorka:              Gabby Dawnay
  • Ilustrace:             Alex Barrow
  • Rok vydá­ní:        2018
  • Nakladatelství: C Press (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,56985 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56552 KB. | 27.06.2022 - 22:16:26