Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Kája Saudek

Kája Saudek

KajaSaudek
KajaSaudek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kája Saudek, vlast­ním jmé­nem Karel Saudek (13. květ­na 1935 – 26. červ­na 2015) byl význam­ný čes­ký malíř a komik­so­vý kres­líř. Jeho spe­ci­fic­ké výtvar­né dílo dopl­ni­lo také něko­lik fil­mů a popu­lár­ně nauč­ný tele­viz­ní seri­ál Okna vesmí­ru doko­řán, ilu­stro­val též řadu knih a časo­pi­sů. Byl bra­t­rem (jed­no­va­ječ­né dvoj­če) foto­gra­fa Jana Saudka. Od dub­na 2006 ležel ve vege­ta­tiv­ním sta­vu v Motolské nemoc­ni­ci.

Kája Saudek se naro­dil v Praze, ale jeho rodi­na z mat­či­ny stra­ny pochá­zí z již­ních Čech. Otec se naro­dil v Děčíně. Na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky se kvů­li své­mu polo­vič­ní­mu židov­ské­mu půvo­du dostal spo­lu se svým dvoj­če­tem Janem do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra ve Slezsku pro tzv. míšen­ce.

S ame­ric­ký­mi komiksy se sezná­mil už v dět­ství. V pade­sá­tých letech nemohl z poli­tic­kých důvo­dů stu­do­vat, stal se tedy tech­nic­kým kres­li­čem a kuli­sá­kem ve fil­mo­vých stu­di­ích na Barrandově. V roce 1966 pou­žil jeho kres­by Miloš Macourek ve fil­mu Kdo chce zabít Jessii?. Tím se dostal do šir­ší­ho pově­do­mí a jeho kres­by zača­ly být pub­li­ko­vá­ny šíře­ji. Patrně nej­vět­ším pro­jek­tem měl být komiks pod­le scé­ná­ře Miroslav Macourka Muriel a andě­lé. V roce 1969 z něj však vyšla časo­pi­sec­ky jen ukáz­ka něko­li­ka stran, kni­ha samot­ná už vyjít nemoh­la (nako­nec byla vydá­na v roce 1991). Zajímavostí je, že si jako předob­raz ústřed­ních postav vybral sku­teč­né oso­by – pro generál-seržanta Xerona (toli­ko hlav­ní zápor­nou posta­vu) své­ho bra­t­ra Jana, s nímž měl v tu dobu roze­pře, a pro Muriel hereč­ku Olgu Schoberovou – teh­dej­ší čes­ko­slo­ven­ský sexsym­bol. K tomu­to komik­su stej­ná dvo­ji­ce auto­rů vytvo­ři­la i dru­hý díl (Muriel a oran­žo­vá smrt), kte­rý vyšel až v roce 2009 (mimo jiné i pro podob­nost pří­bě­hu s inva­zí v roce 1968; část ori­gi­nál­ních kre­seb se ztra­ti­la v tis­kár­ně). V roce 1971 spo­lu­pra­co­val ješ­tě na fil­mu Čtyři vraž­dy sta­čí, dra­houš­ku.

Počátkem 70. let se něko­lik let živil kres­le­ním seri­á­lů pro časo­pis Mladý svět. Dva roky vychá­zel seri­ál Lips Tulian pod­le dob­ro­druž­ných romá­nů 19. sto­le­tí (byl ukon­čen na zásah cen­zu­ry), dal­ší dva roky seri­ál kres­le­ný na lib­re­ta oper (v seri­á­lu byli kari­ko­vá­ni zpě­vá­ci popu­lár­ní hud­by, někte­ří – zvláš­tě Karel Gott – pro­ti tomu pro­tes­to­va­li). Poté byly komiksy v Mladém svě­tě zru­še­ny. V letech 1976-1978 malo­val Saudek pro pio­nýr­ský maga­zín Stezka ješ­tě komiks na moti­vy seri­á­lu Třicet pří­pa­dů majo­ra Zemana – všech pět nakres­le­ných dílů spo­lu s novým (Poslední pří­pad majo­ra Zemana, napsal Jan Reinisch pod­le nove­ly Jiřího Procházky Zločin na zám­ku) vyšlo v roce 1999 pod názvem Major Zeman a jeho 6 pří­pa­dů.
Kája Saudek v polo­vi­ně 80. let
V roce 1979 navá­zal spo­lu­prá­ci s Českou spe­le­o­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí, kte­rá mu umož­ni­la vydá­vat komiksy v nákla­dech něko­li­ka tisíc výtis­ků jako mate­ri­ál pro svou vnitř­ní potře­bu (tzv. zájmo­vý tisk). V násle­du­jí­cím dese­ti­le­tí tak vyšly pří­běhy pod­le scé­ná­řů řady zná­mých spi­so­va­te­lů a sce­náris­tů.

V osm­de­sá­tých letech také spo­lu s Vladimírem Železným a Jiřím Grygarem spo­lu­pra­co­val na seri­á­lu Slovenské tele­vi­ze Okna vesmí­ru doko­řán.

V dru­hé polo­vi­ně 80. let čas­to svý­mi ilu­stra­ce­mi dopro­vá­zel roz­voj počí­ta­čo­vé gra­mot­nos­ti u nás. V polo­vi­ně roku 1989 ilu­stro­val návod a pře­bal mag­ne­to­fo­no­vé kaze­ty prv­ní ofi­ci­ál­ně pro­dá­va­né počí­ta­čo­vé hry v před­re­vo­luč­ním Československu - Město robo­tů

Na počát­ku deva­de­sá­tých let byla prak­tic­ky všech­na jeho díla zno­vu vydá­na. On sám ilu­stro­val titul­ní strán­ky komik­so­vých maga­zí­nů Kometa a zno­vuvy­da­ných seši­tů pří­bě­hů Boba Hurikána.

V posled­ních letech malo­val pro časo­pis NeI Report.

Stal se vzo­rem i pro dal­ší kres­lí­ře. Patrně nej­vý­znam­něj­ším z nich jsou Štěpán Mareš a Miroslav Schoenberg.

Od neho­dy v dub­nu 2006, kdy mu v krku zasko­či­lo sous­to, ležel ve vege­ta­tiv­ním sta­vu v Motolské nemocnici.Podle ošet­řu­jí­cí lékař­ky Saudek mož­ná vní­mal, nao­pak bra­tr Jan ho pova­žo­val za mrt­vé­ho. Saudkova dce­ra dokon­ce uva­žo­va­la o eutha­na­zii. V motolské nemoc­ni­ci zemřel 26. červ­na 2015 ve věku 80 let.


Detaily o článku Kája Saudek


Foto

Kája Saudek


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47971 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58174 KB. | 11.08.2022 - 12:58:30