Kritiky.cz > Filmové recenze > Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari)

Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari)

Tak zase začal pro­jekt 100. V rám­ci toho­to pro­jek­tu se ten­to­krát chys­tám navští­vit 5 fil­mů. Prvním je prá­vě legen­dár­ní Kabinet dok­to­ra Caligariho. Myslím, že je to zatím nej­star­ší film, kte­rý uvi­dím (Intoleranci jsem zatím nevi­děl, ale chys­tám se na to.) Jelikož se těším oprav­du moc roz­ho­dl jsem se o tomhle fil­mu si něco pře­de­psat. Zkrátím si tak čeká­ní a záro­veň uva­žo­vá­ní o tom jak asi bude v kině vypa­dat čer­no­bí­lý, němý film z roku 1919 (nebo 1920) úda­je se růz­ní.Co tedy o tom­to fil­mu říká fil­mo­vý pla­kát? (Plakáty láka­jí na kaž­dý film jed­not­li­vě, z výjim­kou Andaluského psa, ten bude pro­mí­tán jako před­film k Nenápadnému půva­bu bur­žo­a­zie.)

Říká toto: První expre­si­o­nis­tic­ký sní­mek, jehož kouz­lo spo­čí­vá v neví­da­ném řeše­ní výtvar­né scé­ny, vypja­tých herec­kých výko­nech a bizar­ní kom­bi­na­ci svět­la a stí­nu.

Tolik pla­kát a teď bych se měl poku­sit vám Kabinet nějak při­blí­žit. Dobrá. Děj se sklá­dá ze šes­ti jed­ná­ní, podob­ně jako tře­ba diva­del­ní hry. Každé jed­ná­ní kon­čí něja­kou důle­ži­tou udá­los­tí a to dal­ší se pak od ní odví­jí. 1. jed­ná­ní: Vidíme dok­to­ra Caligariho jak se sna­ží zís­kat svo­le­ní k tomu aby mohl vystou­pit na míst­ním jar­mar­ku se svou atrak­cí. Tou atrak­cí je som­nam­bul* Caesar. (*som­nam­bul= jde o námě­síč­né­ho člo­vě­ka ) a já jsem za tím­to slo­vem hle­dal bůhví­co. Podaří se mu tedy vystu­po­vat a o jeho atrak­ci je nebý­va­lý zájem. 1. jed­ná­ní však kon­čí prv­ní záhad­nou vraž­dou. 2. jed­ná­ní: Caligari stá­le vystu­pu­je a k němu do sta­nu při­chá­zí i dva muži důle­ži­tí pro dal­ší udá­los­ti. „Jak dlou­ho budu žít?„ zeptá se som­nam­bu­la jeden z nich. „Do sví­tá­ní„ odpo­ví som­nam­bul. To vzbu­dí údiv. Může oprav­du som­nam­bul před­po­ví­dat budouc­nost? Ráno násle­du­jí­cí­ho dne je onen muž nale­zen mrt­vý. Zavražděn. Konec 2. jed­ná­ní a tak dále…

Zbytek je v pod­sta­tě detek­tiv­ní pří­běh o pát­rá­ní po vra­ho­vi. Za pomo­ci poli­cie se zor­ga­ni­zu­je pát­rá­ní a pří­tel zavraž­dě­né­ho chce pro­hléd­nout i som­nam­bu­la. Dál už pří­běh radě­ji roz­vá­dět nebu­du, pro­to­že bych vás mohl ochu­dit o nejed­no pře­kva­pe­ní. Jako např. to jaké má Caligari pro své­ho som­nam­bu­la ali­bi, že není vra­hem nebo závěr, kte­rý pří­bě­hu dává úpl­ně nový význam ( tedy aspoň si to mys­lím.) Je jas­né, že když jde o němý film tak celý pří­běh dokres­lu­je jen hud­ba. Té se budu věno­vat samo­stat­ně.

Hudba v tomhle fil­mu je hod­ně bizar­ní. Myslím to tak, že urči­tě není dobo­vá. Opět se vrá­tím k Intoleranci ze kte­ré jsem si pus­til namát­kou tak pět minut. Zde mi při­padla hud­ba not­ně zasta­ra­lá, ale zhru­ba tako­vá jaká se asi sklá­da­la v roce 1916. To u Caligariho nepla­tí. Tady je mno­hem prav­dě­po­dob­něj­ší, že hud­bu někdo slo­žil doda­teč­ně a do fil­mu pak byla při­dá­na. Většinou to fun­gu­je doce­la dob­ře, ale když tam zazní jed­na pís­nič­ka čty­ři­krát doko­la, kte­rá navíc zní jako ze sou­čas­nos­ti půso­bí to zvlášt­ně. No a pak ješ­tě jed­na věc. V jed­né scé­ně najed­nou hud­ba pře­sta­ne hrát a mini­mál­ně pět minut je ticho. Zpět se vrá­tí do děje způ­so­bem, kte­rý vyvo­lá­vá dojem, že jde o poru­chu.

Jinak je, ale (když už jsem se zmí­nil o poru­chách) kopie toho­to fil­mu ve výbor­né kva­li­tě, mno­hem lep­ší než vět­ši­na nových fil­mů. Ale i tře­ba než Nebe nad Berlínem, kte­ré je z roku 1987. Tohle je oprav­du na pochva­lu.

Na dru­hou stra­nu Nebe nad Berlínem je urči­tě film, kte­rý se hrál čas­tě­ji, tudíž je jeho kopie opo­tře­bo­va­něj­ší. Kabinet dok­to­ra Caligariho mimo pro­jekt 100 těž­ko někde uvi­dí­te, pokud si ho nestáh­ne­te z inter­ne­tu.

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […] Posted in Festivaly
  • Domestik – Recenze – 70%4. září 2018 Domestik – Recenze – 70% Snímek Domestik celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Sedláka, tvůrce populárního a na české poměry značně progresivního internetového seriálu Semestr, je popisován jako […] Posted in Filmové recenze
  • Monty Python A Svatý Grál27. února 2005 Monty Python A Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […] Posted in Filmové recenze
  • Capone - poslední léta slavného mafiána2. června 2020 Capone - poslední léta slavného mafiána Dříve jeden z nejobávanějších mafiánů v Chicagu Al Capone (Tom Hardy) je poslán do vězení za daňové úniky. Ve věku 40 let, po téměř deseti letech věznění je propuštěn poté co už není […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw sází především na počítačové triky. Jedná se už v podstatě o sci-fi18. srpna 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw sází především na počítačové triky. Jedná se už v podstatě o sci-fi Na spin-off Rychle a zběsile s podtitulem Hobbs a Shaw jsem si brousil zuby už nějaký ten pátek. Podle traileru to totiž vypadalo na nevšední akční jízdu podobnou té, jež jsme si v horkých […] Posted in Filmové recenze
  • The Irishman (Irčan) - Recenze - 70%3. prosince 2019 The Irishman (Irčan) - Recenze - 70% Do našich obývacích pokojů vtrhl na konci listopadu nový snímek uznávaného režiséra Martina Scorseseho The Irishman. Díky online službě Netflix máme tak možnost nahlédnout do vzpomínek […] Posted in Filmové recenze
  • n200905221018 Vesnice The Village1. června 2009 Vesnice (The Village) M. Night Shyamalan přichází s dalším mysteriózním snímkem, jenž nás zavádí do klidné vesnice poblíž lesa. Všechno ale není tak poklidné, jak se zdá.   Rozebírat děj, aniž by se prozradila […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...