Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Kabelka plná sladkých překvapení

Kabelka plná sladkých překvapení

Kabelka
Kabelka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představte si, že jste při­šli do obcho­du s oble­če­ním. Vše vybe­re­te, bud jde­te po pamě­ti, ane­bo se tak dlou­ho pře­hra­bu­je­te, než nara­zí­te na na tu správ­nou věc. A těs­ně před odcho­dem Vám pad­ne na posled­ní chví­li do oka kabel­ka. Na prv­ní pohled až moc barev­ná, tuc­to­vá. Ale nedá Vám to a stej­ně nahléd­ne­te dovnitř. A v tom………

Kabelka2

Přesně tako­vá je kniž­ní prvo­ti­na P.S.  (ne)spisovatelky Anny Geislerové. Skládá se z feje­to­nů a sloup­ků, kte­ré již jed­nou vyšly v popu­lár­ním časo­pi­su Elle.Dává nahléd­nout do živo­ta zná­mé herečky.Je autentická,plná emo­cí, kte­ré musí na povrch. Ale for­mou, kte­rá spí­še čte­nář­ky jak čte­ná­ře doslo­va pohl­tí a vtáh­ne. Není sen­ti­men­tál­ní, se slo­vy si hra­je jako s pes­t­ro­ba­rev­ný­mi korálky.Plná dětí, mužů,lásek, ale v žád­ném pří­pa­dě ani kýčovitá,ani slad­ká.

Ano, sloup­ky by moh­ly být zamě­ře­ny na závaž­něj­ší témata-světová kri­ze, vál­ky…, ale to už by se leh­ko pozna­lo, jest­li je autor­ka kva­lit­něj­ší spi­so­va­tel­ka jak hereč­ka či spí­še nao­pak. A kni­ha by tím ztra­ti­la své kouz­lo.

Je také zapo­tře­bí zmí­nit tref­né ilu­stra­ce. Pod nimi je pode­psa­ná čes­ká výtvar­ni­ce Lela Geislerová (fil­mo­vé plakáty-Krysař, Nevinnost)Sestře tak vypo­moh­la s neza­ne­dba­tel­nou slož­kou její­ho díl­ka.

Co se dle mého tro­chu nepo­ved­lo, je nača­so­vá­ní vydá­ní. Kniha se hodí spí­še do let­ních měsíců- lehátko,čerstvý vzduch než ke krbu a do zimy, ale to už je na kaž­dém čte­ná­ři.

Pro mě je milým talisma­nem do mé knihov­ny (a nejen té kla­sic­ké). Zpestří, pohla­dí a for­mát neza­be­re moc mís­ta 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78683 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58230 KB. | 15.08.2022 - 23:50:37