Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky

K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kameňák 2, inspi­ro­va­ný opět zná­mý­mi i méně zná­mý­mi „kamen­ný­mi“ vti­py, pří­mo nava­zu­je na prv­ní díl. Ten kon­čil vytrysk­nu­tím mod­ré­ho „erek­tiv­ní­ho“ pra­me­ne ze ská­ly na zám­ku, v jiho­čes­kém Kameňákově. Jeho zázrač­ný vliv způ­so­bí v měs­teč­ku nebý­va­lý poprask a bla­ho­dár­nou sílu pozná i sta­rá Kropáčková. Jak náh­le se však pra­men obje­vil, tak i zmi­zel. Ale ztra­til se oprav­du? A kam? To ví nej­lé­pe bab­ka z pod­zám­čí, kte­rá se doslo­va stá­vá postra­chem mla­dých mužů v měs­teč­ku. Ti kon­čí jako obě­ti zná­sil­ně­ní na poli­cii a násled­ně v péči dok­tor­ky Heleny na psy­chi­atrii. Policejní náčel­ník Pepa Novák musí celou zále­ži­tost důklad­ně a hlav­ně urych­le­ně vyšet­řil, pro­to­že mezi obět­mi chti­vé sta­řen­ky jsou i jeho pod­ří­ze­ní. Zmizení pra­me­ne nedá spát ani míst­ním mafi­á­nům, neboť kaž­dá kap­ka by urči­tě při­nes­la „tuč­ný peníz“. Všechny sto­py vedou neo­myl­ně k dom­ku Kropáčkové. Věřili bys­te tomu? Přesně po roce vás zno­vu zve­me na pět dní do Kameňákova, kde se už zase dějí věci. Dobře zná­mé posta­vy i posta­vič­ky z nich mají, kaž­dý tro­chu po svém, pěk­ně zamo­ta­né hla­vy. K plejá­dě popu­lár­ních her­ců se ten­to­krát při­da­la Helena Růžičková v roli zeli­nář­ky a hvězd­né kvar­te­to naší popu­lár­ní hud­by: Helena Vondráčková (dok­tor­ka psy­chi­atrie), Martin Maxa (nový tělo­cvi­kář), Monika Absolonová (zdra­vot­ní sestřič­ka) a Marta Kubišová v pořa­du „Chcete mě?“, jen­že tak tro­chu naru­by.
Režisér Zdeněk Troška měl k dis­po­zi­ci na šede­sát tisíc „kame­ňá­ků“, kte­ré zasla­li divá­ci do sou­tě­že po prv­ním díle. Zlomek z nich poslou­žil v mozai­ce pří­bě­hů. Pojďte se do kina poba­vit, zasmát a odpo­či­nout od všed­ních sta­ros­tí, pro­to­že stá­le pla­tí : „Neberte život pří­liš váž­ně, stej­ně z něj nevy­vázne­te živí!“

Oficiální strán­ky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87106 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58102 KB. | 13.08.2022 - 13:46:54