Kritiky.cz > Recenze her > Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!

Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!

JW

                S tou­to hrou jsem se tak nějak veli­ce rád vrá­til do svých dět­ských let, kdy jsem strá­vil hodi­ny a hodi­ny času u Zoo Tycoon a dal­ších strategicky-budovatelských simu­lá­to­rů. Jak již název vypo­ví­dá, jed­ná se o zábav­ný park zamě­ře­ný na dino­sau­ry nebo pokud chce­te „Jurský“ park. K dis­po­zi­ci pro tuto recen­zi jsem měl základ­ní hru + DLC Deluxe dino­saur Pack, kte­rý při­dá pár dino­sau­rů navíc. Hra nemá ofi­ci­ál­ní čes­kou pod­po­ru jazy­ka a komu­nit­ní ver­zi češ­ti­ny jsem nehle­dal, avšak pokud máte základ­ní zna­los­ti ang­lic­ké­ho jazy­ka + sem tam něja­kou hru zahra­je­te v ang­lic­kém jazy­ce, nemu­sí­te se vůbec bát jazy­ko­vé bari­é­ry. Nikdy jsem nebyl skal­ním fanouš­kem série Jurassic Park, ale strá­ve­ní času u této hry mám vel­ké nutká­ní si fil­my pus­tit. Hrou pro­vá­zí zná­mé tvá­ře z fil­mů jakou je napří­klad Sam Neill nebo Jeff Goldblum.

                Základní hra je roz­dě­le­na do něko­li­ka ost­ro­vů při­čemž si jed­not­li­vé ost­ro­vy ote­ví­rá­te. Upřímně je prv­ní ost­rov tako­vou prv­ní „oťuká­va­cí“ misí, kde Vás nic moc nebez­peč­né­ho neče­ká. Můžete se rado­vat ze sta­vě­ní a plnit mise pomo­cí kon­trak­tů, za kte­ré zís­ká­te finan­ce a také Vám pomo­hou s cel­ko­vým hod­no­ce­ním vaše­ho par­ku. Hodnocení par­ku se udě­lu­je pomo­cí hvěz­di­ček kdy maxi­mum je 5. Hlavními kri­té­rii pro hod­no­ce­ní par­ku jsou bez­peč­nost, výzkum a záze­mí pro návštěv­ní­ky. Ale jed­na ovliv­ňu­je navzá­jem dru­hou, napří­klad pokud bude moc zvy­šo­vat záze­mí pro zákaz­ní­ky, tvo­řit hod­ně výhle­do­vých budov u dino­sau­rů, bez­peč­nost bude kle­sat, pro­to­že je najed­nou více věcí, co se mohou poka­zit. Naopak super extra bez­peč­ný park bez někte­rých maso­žra­vých dino­sau­rů nebu­de pro návštěv­ní­ky zají­ma­vý. Důležité je umís­tit také krm­né sta­ni­ce, kte­ré vybe­re­te pod­le toho, jakou mají dino­sau­ři ve výbě­hu stra­vu – býlo­žra­vec, maso­žra­vec aj.

Základními pilí­ři budov jsou pak elek­tric­ká ener­gie, kte­rou musí­te vyrá­bět a repro­du­ko­vat pomo­cí vyso­ké­ho napě­tí a tra­fosta­nic. Tak při­po­je­ní všech budov k cestám – pros­tě nemů­že stát budo­va na holé plá­ni bez pří­jez­do­vé ces­ty. Dalším fak­to­rem kte­ré budou ovliv­ňo­vat Váš park jsou bouř­ky. V prv­ním ost­ro­vě se s nimi nepo­tká­te – ale­spoň já se s nimi nepo­tkal. Avšak dal­ší ost­ro­vy už tak míru­mi­lov­né nebu­dou. Dají se samo­zřej­mě udě­lat opat­ře­ní, jak mini­ma­li­zo­vat ško­dy, ale sem tam bouř­ka něco roz­bi­je. Máte však týmy ran­ge­rů, kte­ří opra­vu­jí a udr­žu­jí park.

                Starat se o dino­sau­ry je nedíl­nou sou­čás­tí celé hry. Je tře­ba posta­vit výběhy tak, aby se v nich dino­sau­ři cíti­li kom­fort­ně a nemě­li nutká­ní roz­bí­jet plot a dělat neple­chu. Mojí prv­ní chy­bou bylo napří­klad to, že jsem „míchal“ maso­žrav­ce s býlo­žrav­ci, no co se pak asi sta­ne Adame?! Prostě maso­žrav­ci ty míru­mi­lov­né potvůr­ky zabi­jí, tak­že to chce mini­mál­ně dva výběhy. Pomocí ran­ge­rů a jakési pořád­ko­vé jed­not­ky pak udr­žu­je­te základ­ní potře­by dino­sau­rů. Rangers dopl­ňu­jí potra­vu, ale než tam poje­de­te, musí­te je odlá­kat pomo­cí svět­li­ce, jinak se dino­sau­ři mnoh­dy uchý­lí k úto­ku. Sem tam je něja­ký dino­sau­rus one­moc­ní, musí­te ho uspat a poté ošet­řit.

                Kdyby Vás náho­dou na chví­li omr­zel stra­te­gic­ký režim, může­te se pře­pnout do jed­né z jed­no­tek, pro­jíž­dět se Jeepem nebo létat heli­kop­té­rou a všech­ny úko­ly dělat v tom­to reži­mu. Což je pří­jem­né zpes­t­ře­ní celé hry. Také poři­zu­je­te foto­gra­fie, kte­ré láka­jí zákaz­ní­ky a při­ne­sou vám něja­ký ten obnos peněz pod­le zají­ma­vos­ti foto­gra­fie.

                Jak si ode­mkne­te nové dino­sau­ry? Pomocí vyko­pá­vek pře­ci. Pošlete prů­zkum­ný tým do urči­té­ho bodu na svě­to­vé mapě a zkou­má­te fosi­lie. Z těch­to fosi­lií poté extra­hu­je­te DNA a čím více pro­cent DNA máte, tím máte vět­ší šan­ci na úspěch na líh­nu­tí vej­ce v labo­ra­to­ři. Dalšími funk­ce­mi jsou modi­fi­ka­ce DNA a tím pádem jsou buď dino­sau­ři odol­něj­ší, nebo mají jinou bar­vu, což je zají­ma­věj­ší pro vaše návštěv­ní­ky.

                Výzkum zde najde­te také – jak pro upgra­de budov, tak pro dino­sau­ry. Například může­te obo­ha­tit elek­trár­ny o dal­ší upgra­de slo­ty a jsou tak výkon­něj­ší. Nebo při­dá­te sem tam něja­ký modul do labo­ra­to­ře, kte­rý vám při­dá rych­lost klu­bá­ní vej­ce nebo šan­ce na pře­ži­tí a líh­nu­tí vej­ce.

                Grafické zpra­co­vá­ní hry je na dob­ré úrov­ni a niko­ho neu­ra­zí. Není HW nároč­ná a i přes to se na ní dob­ře kou­ká.

Už základ­ní hra má spous­tu mož­nos­tí a i já jsem byl pře­kva­pen, že jsem se ke hře vel­mi rád vra­cel. Hru si cel­kem rych­le osa­há­te a sta­ne se pří­jem­ně návy­ko­vá. Budete se těšit na kaž­dé­ho nové­ho dino­sau­ra, budo­vu a mož­nos­ti. Celkově hru hod­no­tím 8,5/10.

85 %

Foto:Frontier Developments

  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?2. června 2021 Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu? Blíží se léto, parné dny už pomalu začínají a je tak na čase se alespoň po večerech vydat na nějaké mrazivé dobrodružství. V následujících týdnech se podíváme na tři survival hry se zimní […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
  • Saw 620. června 2021 Saw 6 Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokračuje v odkazu svého mentora Skládačkového vraha (Tobin Bell), jenž před léty zvrácené hry odstartoval. Tentokrát o svůj život musí bojovat pojišťovák […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hra z Anglie - V čase probíhajícího šílenství okolo fotbalového EURA je fajn si připomenout odkud tento sport vlastně vzešel.20. června 2021 Hra z Anglie - V čase probíhajícího šílenství okolo fotbalového EURA je fajn si připomenout odkud tento sport vlastně vzešel. Cesty u fotbalu jsou vlastně dvojí. Jednak je to lidová zábava datovaná už do středověku, kdy se různé vesnice či městské čtvrti utkaly o míč. Hra snad s prapůvodními kořeny kdesi ve […] Posted in TV Recenze
  • Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%20. června 2021 Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50% V Rychle a zběsile 7 se skákalo autem z mrakodrapu na mrakodrap, v Rychle a zběsile 8 se konvoj vozů naháněl po zamrzlém moři se sovětskou ponorkou a v Rychle a zběsile 9 bylo pochopitelně […] Posted in Filmové recenze
  • Deník Bridget Jonesové20. června 2021 Deník Bridget Jonesové Taky se Vám někdy zachtělo mít život jako v pohádce a v ruce držet flašku tekutého štěstí pro všechny příležitosti? Tak přesně takhle to nevypadá u Bridget Jones. Třicátnice, bezdětná, bez […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Princezna Nevěsta16. června 2021 Princezna Nevěsta Dívka jménem Buttercup (Robin Wright) po domnělé smrti svého milého Westleyho (Cary Elwes) padne do oka princi Humperdinckovi (Chris Sarandon), který si jí hodlá vzít za ženu. Ale než […] Posted in Retro filmové recenze

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,41002 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53070 KB. | 21.06.2021 - 09:20:37