Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!

Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!

JW
JW
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

                S tou­to hrou jsem se tak nějak veli­ce rád vrá­til do svých dět­ských let, kdy jsem strá­vil hodi­ny a hodi­ny času u Zoo Tycoon a dal­ších strategicky-budovatelských simu­lá­to­rů. Jak již název vypo­ví­dá, jed­ná se o zábav­ný park zamě­ře­ný na dino­sau­ry nebo pokud chce­te „Jurský“ park. K dis­po­zi­ci pro tuto recen­zi jsem měl základ­ní hru + DLC Deluxe dino­saur Pack, kte­rý při­dá pár dino­sau­rů navíc. Hra nemá ofi­ci­ál­ní čes­kou pod­po­ru jazy­ka a komu­nit­ní ver­zi češ­ti­ny jsem nehle­dal, avšak pokud máte základ­ní zna­los­ti ang­lic­ké­ho jazy­ka + sem tam něja­kou hru zahra­je­te v ang­lic­kém jazy­ce, nemu­sí­te se vůbec bát jazy­ko­vé bari­é­ry. Nikdy jsem nebyl skal­ním fanouš­kem série Jurassic Park, ale strá­ve­ní času u této hry mám vel­ké nutká­ní si fil­my pus­tit. Hrou pro­vá­zí zná­mé tvá­ře z fil­mů jakou je napří­klad Sam Neill nebo Jeff Goldblum.

                Základní hra je roz­dě­le­na do něko­li­ka ost­ro­vů při­čemž si jed­not­li­vé ost­ro­vy ote­ví­rá­te. Upřímně je prv­ní ost­rov tako­vou prv­ní „oťuká­va­cí“ misí, kde Vás nic moc nebez­peč­né­ho neče­ká. Můžete se rado­vat ze sta­vě­ní a plnit mise pomo­cí kon­trak­tů, za kte­ré zís­ká­te finan­ce a také Vám pomo­hou s cel­ko­vým hod­no­ce­ním vaše­ho par­ku. Hodnocení par­ku se udě­lu­je pomo­cí hvěz­di­ček kdy maxi­mum je 5. Hlavními kri­té­rii pro hod­no­ce­ní par­ku jsou bez­peč­nost, výzkum a záze­mí pro návštěv­ní­ky. Ale jed­na ovliv­ňu­je navzá­jem dru­hou, napří­klad pokud bude moc zvy­šo­vat záze­mí pro zákaz­ní­ky, tvo­řit hod­ně výhle­do­vých budov u dino­sau­rů, bez­peč­nost bude kle­sat, pro­to­že je najed­nou více věcí, co se mohou poka­zit. Naopak super extra bez­peč­ný park bez někte­rých maso­žra­vých dino­sau­rů nebu­de pro návštěv­ní­ky zají­ma­vý. Důležité je umís­tit také krm­né sta­ni­ce, kte­ré vybe­re­te pod­le toho, jakou mají dino­sau­ři ve výbě­hu stra­vu – býlo­žra­vec, maso­žra­vec aj.

Základními pilí­ři budov jsou pak elek­tric­ká ener­gie, kte­rou musí­te vyrá­bět a repro­du­ko­vat pomo­cí vyso­ké­ho napě­tí a tra­fosta­nic. Tak při­po­je­ní všech budov k cestám – pros­tě nemů­že stát budo­va na holé plá­ni bez pří­jez­do­vé ces­ty. Dalším fak­to­rem kte­ré budou ovliv­ňo­vat Váš park jsou bouř­ky. V prv­ním ost­ro­vě se s nimi nepo­tká­te – ale­spoň já se s nimi nepo­tkal. Avšak dal­ší ost­ro­vy už tak míru­mi­lov­né nebu­dou. Dají se samo­zřej­mě udě­lat opat­ře­ní, jak mini­ma­li­zo­vat ško­dy, ale sem tam bouř­ka něco roz­bi­je. Máte však týmy ran­ge­rů, kte­ří opra­vu­jí a udr­žu­jí park.

                Starat se o dino­sau­ry je nedíl­nou sou­čás­tí celé hry. Je tře­ba posta­vit výběhy tak, aby se v nich dino­sau­ři cíti­li kom­fort­ně a nemě­li nutká­ní roz­bí­jet plot a dělat neple­chu. Mojí prv­ní chy­bou bylo napří­klad to, že jsem „míchal“ maso­žrav­ce s býlo­žrav­ci, no co se pak asi sta­ne Adame?! Prostě maso­žrav­ci ty míru­mi­lov­né potvůr­ky zabi­jí, tak­že to chce mini­mál­ně dva výběhy. Pomocí ran­ge­rů a jakési pořád­ko­vé jed­not­ky pak udr­žu­je­te základ­ní potře­by dino­sau­rů. Rangers dopl­ňu­jí potra­vu, ale než tam poje­de­te, musí­te je odlá­kat pomo­cí svět­li­ce, jinak se dino­sau­ři mnoh­dy uchý­lí k úto­ku. Sem tam je něja­ký dino­sau­rus one­moc­ní, musí­te ho uspat a poté ošet­řit.

                Kdyby Vás náho­dou na chví­li omr­zel stra­te­gic­ký režim, může­te se pře­pnout do jed­né z jed­no­tek, pro­jíž­dět se Jeepem nebo létat heli­kop­té­rou a všech­ny úko­ly dělat v tom­to reži­mu. Což je pří­jem­né zpes­t­ře­ní celé hry. Také poři­zu­je­te foto­gra­fie, kte­ré láka­jí zákaz­ní­ky a při­ne­sou vám něja­ký ten obnos peněz pod­le zají­ma­vos­ti foto­gra­fie.

                Jak si ode­mkne­te nové dino­sau­ry? Pomocí vyko­pá­vek pře­ci. Pošlete prů­zkum­ný tým do urči­té­ho bodu na svě­to­vé mapě a zkou­má­te fosi­lie. Z těch­to fosi­lií poté extra­hu­je­te DNA a čím více pro­cent DNA máte, tím máte vět­ší šan­ci na úspěch na líh­nu­tí vej­ce v labo­ra­to­ři. Dalšími funk­ce­mi jsou modi­fi­ka­ce DNA a tím pádem jsou buď dino­sau­ři odol­něj­ší, nebo mají jinou bar­vu, což je zají­ma­věj­ší pro vaše návštěv­ní­ky.

                Výzkum zde najde­te také – jak pro upgra­de budov, tak pro dino­sau­ry. Například může­te obo­ha­tit elek­trár­ny o dal­ší upgra­de slo­ty a jsou tak výkon­něj­ší. Nebo při­dá­te sem tam něja­ký modul do labo­ra­to­ře, kte­rý vám při­dá rych­lost klu­bá­ní vej­ce nebo šan­ce na pře­ži­tí a líh­nu­tí vej­ce.

                Grafické zpra­co­vá­ní hry je na dob­ré úrov­ni a niko­ho neu­ra­zí. Není HW nároč­ná a i přes to se na ní dob­ře kou­ká.

Už základ­ní hra má spous­tu mož­nos­tí a i já jsem byl pře­kva­pen, že jsem se ke hře vel­mi rád vra­cel. Hru si cel­kem rych­le osa­há­te a sta­ne se pří­jem­ně návy­ko­vá. Budete se těšit na kaž­dé­ho nové­ho dino­sau­ra, budo­vu a mož­nos­ti. Celkově hru hod­no­tím 8,5/10.

85 %

Foto:Frontier Developments


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente15. listopadu 2021 Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente Herní série Tropico je s námi již od roku 2001. Za tu dobu si na herním trhu vytvořila solidní základy a to včetně obstojné hráčské komunity. A i v případě zatím posledního šestého dílu se […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?2. června 2021 Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu? Blíží se léto, parné dny už pomalu začínají a je tak na čase se alespoň po večerech vydat na nějaké mrazivé dobrodružství. V následujících týdnech se podíváme na tři survival hry se zimní […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona8. prosince 2022 Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona Hype,hype,hype... to bylo slovo, které ve spojení s Avatarem bylo v poslední době skloňované víc než Pomeje s Bartoškou. Narozdíl od Pomejeho ale Avatar svůj hype ustál, to, co se odehrává […] Posted in Retro filmové recenze

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,64048 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61637 KB. | 08.12.2022 - 18:27:39