Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Juraj Herz

Juraj Herz

Režisér, scé­náris­ta a herec Juraj Herz se naro­dil 4. září 1934 ve slo­ven­ském Kežmaroku. Ke kon­ci vál­ky byl spo­lu s rodi­či depor­to­ván do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Po vál­ce stu­do­val na bra­ti­slav­ské Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le foto­gra­fii a po ní na lout­kář­ské fakul­tě DAMU režii a herec­tví. Poté spo­lu­pra­co­val jako reži­sér a herec s diva­dlem Semafor. V roce 1961 se stal pra­cov­ní­kem Filmového stu­dia Barrandov. Začínal jako asi­s­tent Zbyňka Brynycha (Transport z ráje) a pomoc­ný reži­sér dvo­ji­ce Ján Kadár a Elmar Klos (Obžalovaný, Obchod na kor­ze). ¨

Jako samo­stat­ný reži­sér debu­to­val roku 1965 stře­do­me­tráž­ním sním­kem Sběrné suro­vos­ti pod­le povíd­ky Bohumila Hrabala.

Následovaly vlast­ní fil­my, ke kte­rým si psal čas­to i scé­nář. Rozsah zpra­co­vá­va­ných námě­tů je širo­ký. Největší ode­zvu u divá­ků i oce­ně­ní u kri­ti­ky zís­ka­ly fil­my, kte­ré vznik­ly na zákla­dě romá­nů. Jednak je to film Spalovač Mrtvol, kte­rý má zce­la jedi­neč­nou atmo­sfé­ru a jas­ný fil­mo­vý ruko­pis, jed­nak film Petrolejové lam­py. Oba fil­my nabí­ze­jí dra­ma­tic­ké scé­ny, skvě­lé herec­ké výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů i výbor­nou kame­ru. V letech 1968 až 1976 se sna­žil Juraj Herz vytvá­řet také fil­my se zají­ma­vým námě­tem a s hrdi­ny, kte­ří se nachá­ze­jí v kri­tic­kých život­ních situ­a­cích. Dokáže pro své posta­vy zís­kat výbor­né před­sta­vi­te­le. Výrazné herec­ké pří­le­ži­tos­ti zís­ká­vá Dagmar Veškrnová, Iva Janžurová, Petr Čepek, Marta Vančurová, Vlastimil Harapes a dal­ší.

Kromě dra­ma­tic­kých a horo­ro­vých námě­tů se Juraj Herz pouš­tí i do kome­dií a pohá­dek s tajem­nou atmo­sfé­rou. Divácky nej­ú­spěš­něj­ší je patr­ně vese­lo­hra Holky z por­ce­lá­nu. Tajemné pohád­ky Panna a netvor a Deváté srd­ce nejsou cíle­ny na rodi­ny s malý­mi dět­mi, ale smě­řu­jí spíš k divá­kům dospě­lej­ším. Smysl pro napě­tí a tajem­né síly vyu­žil reži­sér také v horo­ru Upír z Feratu. Filmy se vyzna­ču­jí citem pro budo­vá­ní napě­tí, citem pro udr­že­ní cha­rak­te­ris­ti­ky postav i cel­ko­vou jed­not­nou sty­li­za­cí.

Od začát­ku deva­de­sá­tých let stří­da­vě točí Juraj Herz v České repub­li­ce a v zahra­ni­čí fil­my i doku­men­ty, insce­na­ce a seri­á­ly, půso­bí jako diva­del­ní reži­sér v čino­hře i v ope­ře. Za vlast­ní fil­mo­vou tvor­bu zís­kal řadu domá­cích i mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní, včet­ně vel­kých cen na fes­ti­va­lech v Karlových Varech, v Monte Carlu, v Chicagu aj. Vedle toho byl vyzna­me­nán Velkou cenou bavor­ské tele­vi­ze a Státní cenou Bavorska.

Režijní filo­lo­gie:

 • 2010 Habermannův mlýn
 • 2009 T.M.A.
 • 2008 Dívka a kou­zel­ník (TV film)
 • 2006 Záhada staré­ho talisma­nu
 • 2005 Miluj bliž­ní­ho své­ho (TV film)
 • 2004 Černí baro­ni (TV seri­ál)
 • Tajné sny (TV film)
 • 2001 Černí andě­lé (TV seri­ál)
 • Experiment (TV film)
 • Politik a hereč­ka (TV film)
 • 1996 Maigret a hla­va muže (TV film)
 • Maigret tend un pie­ge (TV film)
 • Passage
 • 1993 Císařovy nové šaty
 • Hloupá Augustina
 • 1991 Drahtseilbahn, Die (TV seri­ál)
 • Wolfgang A. Mozart (TV seri­ál)
 • Žabí princ
 • 1988 August ’39 (TV seri­ál)
 • Liebe ist stär­ker als der Tod (TV film)
 • 1987 Gagman (TV seri­ál)
 • 1986 Kouzelné galo­še
 • 1985 Zastihla mě noc
 • 1984 Sladké sta­ros­ti
 • 1983 Straka v hrs­ti
 • 1981 Buldoci a třeš­ně
 • Upír z Feratu
 • 1979 Křehké vzta­hy
 • 1978 Deváté srd­ce
 • Panna a netvor
 • 1976 Den pro mou lás­ku
 • 1975 Holka na zabi­tí
 • 1974 Holky z por­ce­lá­nu
 • 1973 Toulavý Engelbert (TV film)
 • 1972 Dotek motý­la (TV film)
 • Morgiana
 • Pekař Vilém a slič­ná Naďa (TV film)
 • 1971 Petrolejové lam­py
 • 1970 Noční můry (TV film)
 • 1969 Sladké hry minu­lé­ho léta (TV film)
 • 1968 Kulhavý ďábel
 • Spalovač mrt­vol
 • 1966 Znamení Raka
 • 1965 Sběrné suro­vos­ti

Snaha vytvá­řet vlast­ní pohled na svět pro­střed­nic­tvím fil­mu nebrá­ni­la Juraji Herzovi ani v prá­ci na malých fil­mo­vých rolích. Proto ho může­me vidět i v jeho vlast­ních fil­mech. Poslední roli si zahrál také ve fil­mu Čestný občan v pro­jek­tu Slovensko 2.0.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46286 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56308 KB. | 29.05.2022 - 04:56:59