Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Jumper

Jumper

Pro ty, co nesly­še­li o tom­to titu­lu, musím podotknout, že se nejed­ná, jak by se pod­le názvu moh­lo zdát, o spor­tov­ní film, pojed­ná­va­jí­cí o sku­pi­ně odváž­liv­ců, jenž se chtě­jí dostat na mis­trov­ství svě­ta, v dis­ci­plí­ně ská­ka­ní přes švi­ha­dlo. Pojďme se podí­vat, o čem ve sku­teč­nos­ti film je, a jak jsme s nim spo­ko­je­ni…
Na post reži­sé­ra se usa­dil člo­věk, jehož jmé­no fil­mo­vým fanouškům nemů­že být cizí. Vždyť už zre­ží­ro­val tako­vé pec­ky jako Agent bez minu­los­ti, Mr. And Ms. Smith či poně­kud star­ší, ale tak­též vel­mi dob­rý film GO. Ano tuší­te správ­ně je to Doug Liman. A nevy­bral si jako her­ce žád­né ama­té­ry. Na roli samot­né­ho Jumpera si vybral člo­vě­ka, kte­ré­ho si fanouš­ci série Star Wars jis­tě budou pama­to­vat jako Skywalkera a to hned ze dvou dílů této série (Hayden Christensen). A nedáv­no, se obje­vil ve skvě­le hod­no­ce­ném tri­me­ru Awake, kte­rý k nám bohu­žel zatím ješ­tě nedo­ra­zil.

Druhým Jumperem se stal Jamie Bell, kte­ré­ho jste moh­li vidět napří­klad v prů­měr­ně hod­no­ce­ném sním­ku Undertown či dra­ma­tu Generace X. Jakožto jejich pro­ná­sle­do­va­tel se zde obje­vu­je vyni­ka­jí­cí Samuel L. Jackson ( Hadi v leta­dle, Coach Carter ), kte­rý kaž­dé­mu fil­mu ve kte­rém se obje­ví dle mého názo­ru při­dá hod­no­ce­ni bod k dob­ru. Poslední důle­ži­tou rolí v tom­to fil­mu je již ne tak zná­má ( ale­spoň pro zatím ) hlav­ně seri­á­lo­vá, avšak veli­ce půvab­ná hereč­ka Rachel Bilson, zná­má jako Summer ze seri­á­lu O.C. či z její men­ší nedáv­né role v pří­jem­né roman­tic­ké kome­dii Poslední poli­bek. Herecké obsa­ze­ní máme za sebou, pojď­me se podí­vat o čem pojed­ná­vá samot­ný film a jak dopa­dl.

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo v jed­né chví­li nahá­nět krás­né dív­ky po plá­ži, ve dru­hé si jen tak zasko­čit na Antarktidu pro led do vaše­ho nápo­je a o pár minut poz­dě­ji se pro­há­nět na anti­lo­pě Africkou divo­či­nou? Ne? No poprav­dě já taky ne. Ale auto­ři toho to sním­ku, se roz­hod­li, že nám tro­chu roz­ší­ří uzdu naší fan­ta­zie.
Malý kluk jmé­nem David je po uši zami­lo­va­ný do své spo­lu­žač­ky Millie. Ta by mu mož­ná i dala, ale osud s ním má zce­la jiné plá­ny. Když Millie pře­dá­vá dárek, při­běh­ne jeden ze spo­lu­žá­ků, kte­rý aby doká­zal jak moc vel­ký fra­jer je, vez­me dív­ce, to co jí David dal a odho­dí to na neda­le­kou zamrz­lou říč­ku. Místo toho, aby David uká­zal že je taky fra­jer, a roz­bil spo­lu­žá­ko­vy hubu, se roz­hod­ne pro napros­to nej­hlou­pěj­ší věc a to zajít na ten tenoun­ký led a Millie zpát­ky její dárek při­nést.

Že to byla hloupost, se dozví­dá hned chví­li poté a už kou­ká­me jak si to krás­ně pla­ve pod vodou a nemů­že najít z ledo­vé pas­ti ces­tu ven. Najednou střih, kame­ra se ocit­ne úpl­ně jin­de a sní i David. Co se sta­lo? Jak to že ležím v knihov­ně, když jsem ješ­tě před chví­lí málem uto­nul v řece?“ říkal si asi David. A tak poma­lu zjiš­ťu­je, že ne jenom v kri­tic­kých situ­a­cích, doká­že vyu­žít svůj dar tele­por­ta­ce.
Z počát­ku mu to moc nejde, ale pro­to­že je to kluk šikov­ná, tak se do toho rych­le dosta­ne. A proč zůstá­vat doma, když mám tako­vý dar, řekl si onen klu­či­na a odjel z domo­va. Krátká návště­va ban­ky a vypůj­če­ní si pár set tisíc dola­ru do začát­ku, je prv­ní co David udě­lá. Kdo by mu to zazlí­val? Odjel z domo­va, v kap­se ani koru­nu a v jeho věku by ho dost těž­ko někdo zaměst­nal. No i když vyprá­věj­te to těm, co měli v ban­ce pení­ze. Ale co si bude­me nalhá­vat. Banky jsou pro­ti krá­de­ži pojiš­tě­né, tak­že se to kro­mě pojiš­ťov­ny niko­ho nedo­tklo.

Do pát­rá­ní se popr­vé zapo­ju­je Samuel L. Jakson, ale ješ­tě si chví­li bude­me muset počkat, než na Davida nara­zí. O něko­lik let poz­dě­ji, ( neboj­te při­jde střih, nebu­de­te muset čekat v kině něko­lik let ) už je z malé­ho klu­či­ny, o něco vět­ší klu­či­na. Skoro dospě­lý muž, dalo by se říct, ale neřek­nu to, pro­to­že nerad lžu. David zjis­til, že se může prak­tic­ky oka­mži­tě dostat na mís­to, na kte­rém buď­to už byl, či kte­ré vidí na obráz­ku.
Řeknu vám, per­fekt­ní věc, když zvá­ží­te, kolik by člo­věk ušet­řil za dovo­le­nou. A tak se kou­ká­me jak si to kluk jeden uša­tá uží­vá chví­li na vrcho­lu Big Benu v Londýně, pak si zajde kam­si zasur­fo­vat a aby nebyl bílý jako stě­na, tak se jde opá­lit na hla­vu Sfingy, kde mimo­cho­dem ješ­tě v kli­du posva­čí a vsa­dím se, že po sobě ani neu­kli­dil. Jestli čeká­te, že se někdo obje­ví a dá mu za tak­to neu­cti hod­né cho­vá­ní k památ­kám poku­tu, tak se mýlí­te. O tom tenhle film není.

A o čem že teda je? Nebuďte netr­pě­li­ví, už se k tomu začí­nám dostá­vat. Takže agent Cox ( Samuel.L.Jakson ) se tak nějak po pár letech z niče­ho nic dozví­dá, že už vědí, kdo to ten­krát vykra­dl tu ban­ku. A tak se vydá k Davidovy do bytu. Tam si na něj počká a i když David nemá zrov­na dva­krát vel­kou radost, že na něj v bytě čeká úpl­ně cizí člo­věk, kte­rý ho ke vše­mu ješ­tě mlá­tí elek­tric­kým obuš­kem, tak se ale­spoň dozví­dá, že život Jumpera, asi nebu­de tak jed­no­du­chý, jak si mys­lel.
David tedy zjiš­ťu­je, že jeho schop­nos­ti jak­si pře­stá­va­jí fun­go­vat, když do něj pus­tí­te 220V. No ani se moc nedi­vím. Mě by při tako­vé dáv­ce prou­du, asi tak nic nefun­go­va­lo. Ale přes­to, se jako by zázra­kem, dostá­vá ze spá­rů agen­ta Coxe a to na mís­to, kde všech­no zača­lo. Ano, tuší­te správ­ně. Vrací se domu. S tátou moc dlou­ho nepo­ke­cá, pro­to­že si nějak zrov­na dva­krát moc nero­zu­měj a tak se vydá hle­dat býva­lou lás­ku. Ta je kupo­di­vu neu­stá­le pěk­ná no a tak nějak má furt chuť dát Davidovy.

David má taky chu­tě a tak si usmys­lí, že ji vez­me na roman­tic­kou dovo­le­nou do Říma. Letadlem, pro­to­že se roz­ho­ne, neří­kat ji, že si může ská­kat z mís­ta na mís­to rych­los­tí svět­la, což by ji mož­ná moh­lo tro­chu vydě­sit. V Římě nara­zí na dal­ší­ho Jumpera, kte­rý mu vysvět­lí, že lidí, jako agent Cox je víc a že jsou jakousi sou­čás­ti spol­ku, kte­ří si říka­jí Paladinové a ty jen tak aby se nenu­di­li, chy­ta­jí Jumpery a ukon­ču­jí jejich pře­by­teč­né, nud­né živo­ty. A tak se posta­ví bok po boku, aby zalo­ži­li odbo­ry a poda­li stíž­nost, pojed­ná­va­jí­cí o šika­ně pala­di­nů, na pří­sluš­né orgá­ny. Ehm, ne vlast­ně, to byl jiný film. Tady se taky spo­jí bok po boku, ale s úmys­lem roz­dat si to na férov­ku muž pro­ti dese­ti jiným mužům. To je v pod­sta­tě hlav­ni záplet­ka.

A co akce říká­te si? Budu kou­kat na plát­no, s vyku­le­ný­ma oči­ma, na super digi­tál­ní efek­ty, ze kte­rých nebu­du moc ješ­tě měsíc spát? Ne! Krátká a jed­no­du­chá odpo­věď. Ne, že by se v Jumperovy vůbec nic nedě­lo, ale když už to vypa­dá, že se něco začne dít, že se to pořád­ně roz­je­de, tak se tak nějak nic nesta­ne. Celý film prak­tic­ky čeká­te na něco co nepři­jde.
Zkrátka vy co jste vidě­li trai­ler, tak nějak víte co máte oče­ká­vat. Co bylo v trai­le­ru je i ve fil­mu, ale nic víc tam nehle­dej­te. Autobus, kte­rý se náh­le obje­ví upro­střed pouš­tě, či krá­dež auta, kte­ré si pak spo­leč­ně s obou­ma jum­pe­ra­ma jen tak jede po sil­ni­ci a ská­če si z mís­ta na mís­to to je sice pěk­ná podí­va­ná, ale je tam tak nějak jako by navíc. Tak nějak to půso­bí bez­ú­čel­ně, pro­to­že žád­ná akce se nesta­čí pořád­ně roz­jet. Škoda.
Tenhle sní­mek měl roz­hod­ně poten­ci­ál dostat ze sebe víc. Svým způ­so­bem mi to při­šlo, jako tako­vá troš­ku akč­něj­ší roman­tic­ká kome­die. Filmu tak nějak chy­bí to hlavní…napětí. Snímek kon­čí tak, že je dost mož­né oče­ká­vat pokra­čo­vá­ní a já pev­ně dou­fám, že bude lep­ší, než ten­to prů­měr­ný akč­ní sní­mek.

Trailer sli­bo­val spous­tu akce a spous­tu zába­vy. Ale ani jed­no se tak nějak nedo­sta­vi­lo. Film srá­ží do kolen někte­ré nelo­gič­nos­ti, kte­ré se sice dají odpus­tit ale co se mu odpus­tit nedá je, že tak nějak nemá co nabíd­nout. Takovýchhle fil­mů už tady bylo mini­mál­ně dal­ších tucet a tenhle roz­hod­ně nevy­bo­ču­je z řady prů­měr­ných akč­ních sním­ků.

Průměr:
Select rating

Blbosr

Nic moc

Ujde

Dobrý

Výborný

Průměr: 5 (1 vote)

Jumper
Recenze
Vložil anke­rek, 17. Březen 2008 - 17:52

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36809 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53581 KB. | 21.01.2022 - 08:16:05