Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)

nevim

Nuž, názov kni­hy znie veľa­vrav­ne a mno­ho­vý­zna­mo­vo. Jej pod­nad­pis však uvá­d­za čita­teľa do obra­zu -  je to „prak­tic­ký sprie­vod­ca na ces­tu k povo­la­niu vašich snov…“

Úvodom vám  pre­zra­dím  jed­nu dôle­ži­tú vec – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com. Od svoj­ho  1. vyda­nia v roku 2003 sa  nesta­la neak­tu­ál­nou, prá­ve nao­pak, - jej ďal­šie vyda­nia sved­čia o záuj­me čita­teľov, aj o jej prak­tic­kom prí­no­se pre nich.  Autorka kni­hy, Júlia Jansen, si pri­tom dala ambi­ci­óz­nu úlo­hu – napí­sať kni­hu, kto­rá by posky­to­va­la ľuďom návod, ako môžu nájsť uspo­ko­ji­vú prácu doži­vot­ne. Čo povie­te, nároč­ná úlo­ha, však? Pozrime sa pre­to bliž­šie, ako sa s ňou v tej­to kni­he autor­ka vyrov­na­la.

Najskôr vám musím pove­dať, čo sa mi na tej­to kni­he moc páči - je to sku­toč­nosť, že v záve­re kaž­dej čas­ti kni­ha posky­tu­je odpor­úča­nú lite­rat­ú­ru, poki­aľ by sme mali záu­jem viac sa o popi­so­va­nej pro­ble­ma­ti­ke dozve­dieť. To je nao­zaj fajn.

V prvej čas­ti kni­hy, autor­ka čita­teľom  kla­die otáz­ku  - KDE SME TERAZ? Ide o prizna­nie si, či prácu zme­niť chce­me ale­bo potre­bu­je­me a aké dôvo­dy nás k tomu vedú a zamys­le­nie sa nad svo­jou aktu­ál­nou pra­cov­nou situ­á­ci­ou. Hovorí o rôz­nych dôvodoch, kvô­li kto­rým sa ľudia roz­hod­nú prácu zme­niť - od prak­tic­kých aspek­tov, ako je viac zaro­biť, cez otáz­ku o zmys­le prá­ce, stra­tu záujmu o ňu, zne­is­te­nie, otrá­ve­nosť, stag­ná­ciu, túž­bu byť sám sebe pánom, či túž­bu odísť do dôchod­ku. Analyzuje mie­ru jed­not­li­vých dôvo­dov v poza­dí vašej pra­cov­nej nespo­koj­nos­ti prak­tic­kým tes­tom.

V dru­hej čas­ti kni­hy  Júlia Jansen  z mies­ta „tu a teraz“ pre­chá­d­za pohľa­dom k bud­úcnos­ti a kla­die čita­teľo­vi otáz­ku KDE CHCETE BYŤ? Hovorí o hod­no­tách posto­joch a odol­nos­ti voči zme­ne, opäť prak­tic­kým tes­tom umož­ňu­je ove­riť si svo­ju vlast­nú pozí­ciu, pocho­piť ju. Analyzuje dôsled­ne otáz­ku osob­nost­ných pre­fe­ren­cií, toho čo vás zau­jí­ma a baví, pre­to­že prá­ve to bude pri vykro­če­ní na ces­tu nové­ho, zmys­lu­pl­né­ho povo­la­nia nao­zaj dôle­ži­té.

Tretia časť kni­hy je logic­kým vyús­te­ním pred­chá­d­za­j­úcich dvoch čas­tí, pre­to­že hovorí o posu­ne od „som tu“ k mies­tu „tu budem“. Hovorí  AKO SA TAM DOSTANEM?, teda uva­žu­je o spô­so­be, ako svo­je nové vysne­né mies­to môže­me zís­kať. Zaoberá sa mož­ný­mi bari­é­ra­mi, kto­ré sú ani nie tak vo von­ka­j­šom pro­stre­dí, ako v nás samých. Uvádza vhod­né kro­ky postu­pu, aby sa nám poda­ri­lo napl­niť naše vlast­né oča­ká­va­nia a nao­zaj nájsť prácu svo­jich snov.  Poskytuje jede­ná­sť kľúčov k úspe­chu. Ide o nasle­dov­né vlast­nos­ti a ich vzá­jom­ný súvis:  seba­ve­do­mie, zve­da­vosť, roz­hod­nosť, empa­tia, fle­xi­bi­li­ta, humor, inte­li­gen­cia, opti­mi­zmus, vytr­va­losť, rešpekt a sebauve­do­me­nie. Kniha hovorí púta­vo aj o mno­hých ďal­ších veci­ach – o našich sil­ných a sla­bých strán­kach, pra­cov­ných poho­vo­roch, budo­va­ní osob­nej znač­ky...

Tak vám povi­em záve­orm – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com.

 • Autor:Julie Jansen
 • Žánr:pod­ni­ká­ní, per­so­na­lis­ti­ka, osob­ní roz­voj
 • Nakladatelstvi:MANAGEMENT PRESS
 • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu vyšla vo vyda­va­teľstve Albatros Media.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
Další naše články...