Julie Jansen - Nevím, co chci, ale rozhodně ne tohle (99%)

nevim

Nuž, názov kni­hy znie veľa­vrav­ne a mno­ho­vý­zna­mo­vo. Jej pod­nad­pis však uvá­d­za čita­teľa do obra­zu -  je to „prak­tic­ký sprie­vod­ca na ces­tu k povo­la­niu vašich snov…“

Úvodom vám  pre­zra­dím  jed­nu dôle­ži­tú vec – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com. Od svoj­ho  1. vyda­nia v roku 2003 sa  nesta­la neak­tu­ál­nou, prá­ve nao­pak, - jej ďal­šie vyda­nia sved­čia o záuj­me čita­teľov, aj o jej prak­tic­kom prí­no­se pre nich.  Autorka kni­hy, Júlia Jansen, si pri­tom dala ambi­ci­óz­nu úlo­hu – napí­sať kni­hu, kto­rá by posky­to­va­la ľuďom návod, ako môžu nájsť uspo­ko­ji­vú prácu doži­vot­ne. Čo povie­te, nároč­ná úlo­ha, však? Pozrime sa pre­to bliž­šie, ako sa s ňou v tej­to kni­he autor­ka vyrov­na­la.

Najskôr vám musím pove­dať, čo sa mi na tej­to kni­he moc páči - je to sku­toč­nosť, že v záve­re kaž­dej čas­ti kni­ha posky­tu­je odpor­úča­nú lite­rat­ú­ru, poki­aľ by sme mali záu­jem viac sa o popi­so­va­nej pro­ble­ma­ti­ke dozve­dieť. To je nao­zaj fajn.

V prvej čas­ti kni­hy, autor­ka čita­teľom  kla­die otáz­ku  - KDE SME TERAZ? Ide o prizna­nie si, či prácu zme­niť chce­me ale­bo potre­bu­je­me a aké dôvo­dy nás k tomu vedú a zamys­le­nie sa nad svo­jou aktu­ál­nou pra­cov­nou situ­á­ci­ou. Hovorí o rôz­nych dôvodoch, kvô­li kto­rým sa ľudia roz­hod­nú prácu zme­niť - od prak­tic­kých aspek­tov, ako je viac zaro­biť, cez otáz­ku o zmys­le prá­ce, stra­tu záujmu o ňu, zne­is­te­nie, otrá­ve­nosť, stag­ná­ciu, túž­bu byť sám sebe pánom, či túž­bu odísť do dôchod­ku. Analyzuje mie­ru jed­not­li­vých dôvo­dov v poza­dí vašej pra­cov­nej nespo­koj­nos­ti prak­tic­kým tes­tom.

V dru­hej čas­ti kni­hy  Júlia Jansen  z mies­ta „tu a teraz“ pre­chá­d­za pohľa­dom k bud­úcnos­ti a kla­die čita­teľo­vi otáz­ku KDE CHCETE BYŤ? Hovorí o hod­no­tách posto­joch a odol­nos­ti voči zme­ne, opäť prak­tic­kým tes­tom umož­ňu­je ove­riť si svo­ju vlast­nú pozí­ciu, pocho­piť ju. Analyzuje dôsled­ne otáz­ku osob­nost­ných pre­fe­ren­cií, toho čo vás zau­jí­ma a baví, pre­to­že prá­ve to bude pri vykro­če­ní na ces­tu nové­ho, zmys­lu­pl­né­ho povo­la­nia nao­zaj dôle­ži­té.

Tretia časť kni­hy je logic­kým vyús­te­ním pred­chá­d­za­j­úcich dvoch čas­tí, pre­to­že hovorí o posu­ne od „som tu“ k mies­tu „tu budem“. Hovorí  AKO SA TAM DOSTANEM?, teda uva­žu­je o spô­so­be, ako svo­je nové vysne­né mies­to môže­me zís­kať. Zaoberá sa mož­ný­mi bari­é­ra­mi, kto­ré sú ani nie tak vo von­ka­j­šom pro­stre­dí, ako v nás samých. Uvádza vhod­né kro­ky postu­pu, aby sa nám poda­ri­lo napl­niť naše vlast­né oča­ká­va­nia a nao­zaj nájsť prácu svo­jich snov.  Poskytuje jede­ná­sť kľúčov k úspe­chu. Ide o nasle­dov­né vlast­nos­ti a ich vzá­jom­ný súvis:  seba­ve­do­mie, zve­da­vosť, roz­hod­nosť, empa­tia, fle­xi­bi­li­ta, humor, inte­li­gen­cia, opti­mi­zmus, vytr­va­losť, rešpekt a sebauve­do­me­nie. Kniha hovorí púta­vo aj o mno­hých ďal­ších veci­ach – o našich sil­ných a sla­bých strán­kach, pra­cov­ných poho­vo­roch, budo­va­ní osob­nej znač­ky...

Tak vám povi­em záve­orm – táto kni­ha je nao­zaj prak­tic­kým sprie­vod­com.

 • Autor:Julie Jansen
 • Žánr:pod­ni­ká­ní, per­so­na­lis­ti­ka, osob­ní roz­voj
 • Nakladatelstvi:MANAGEMENT PRESS
 • Datum vydá­ní:24.10.2016

Knihu vyšla vo vyda­va­teľstve Albatros Media.

 • Jak se obléci na pohovor6. listopadu 2020 Jak se obléci na pohovor Nejen vyšší nástupní plat, ale také jisté pracovní místo, si dokáže vyjednat člověk, který na pohovor přijde ve správně zvoleném a dobře padnoucím oblečení. Personalista si první dojem z […] Posted in Jak...
 • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články
 • Titulky k American Housewife S04E07 - Flavor of Westport20. listopadu 2019 Titulky k American Housewife S04E07 - Flavor of Westport Katieino podnikání zatím nic moc nevynáší. Je nucena se obrátit na nezpochybnitelný obchodní talent, Olivera. To by bylo, aby spolu ten byznys pořádně nerozpumpovali. Greg také hledá, kde […] Posted in Titulky
 • Úlek12. října 2018 Úlek Posted in Komiks
 • Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU28. února 2013 Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou nejslavnější filmovou rolí - jako nezničitelný policejní detektiv John McClane! Tentokráte přijíždí do Moskvy, aby tady našel svého syna Jacka […] Posted in Speciály
 • Disney i nadále počítá s premiérou Nových mutantů tento...12. srpna 2020 Disney i nadále počítá s premiérou Nových mutantů tento... Disney i nadále počítá s premiérou Nových mutantů tento měsíc, tedy 28. srpna Posted in Krátké filmové aktuality
 • Total Recall - nejslavnější spolupráce Paula Verhoevena a Arnolda Schwarzeneggera13. listopadu 2020 Total Recall - nejslavnější spolupráce Paula Verhoevena a Arnolda Schwarzeneggera Hlavním hrdinou příběhu, odehrávajícího se v roce 2084, je stavební dělník Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), kterého sužují děsivé noční můry, týkající se Marsu. Rozhodne se proto […] Posted in Retro filmové recenze
 • n200808031231 020. srpna 2008 The Mist Natáčet filmy podle známých knih je pocta i těžká dřina. Režisér, který byl vybrán pro ztvárnění kultovního díla na filmovém plátně, nesmí zklamat ani důvěru autora, ani jeho obdivovatelů. […] Posted in Filmové recenze
 • To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy13. srpna 2018 To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy Přiměřeně nevýchovné vyprávění o tom, co všechno může kluk zažít, když má povedeného dědu. „Když má člověk vydařeného dědu, co víc si může přát“. Kniha obsahuje 3 vtipné pohádky, které […] Posted in Recenze knih
 • Legendy z Dogtownu19. září 2005 Legendy z Dogtownu V 70. letech žilo v Kalifornii pár kluků, kteří se neustále proháněli buď na moři nebo po ulicích na skateboardu. Každý z nich byl sice úplně jiný, ale tuhle vášeň měli společnou. Legendy […] Posted in Filmové recenze


Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,01951 s | počet dotazů: 214 | paměť: 43048 KB. | 04.12.2020 - 13:09:02