Julie Issa (rozhovor)

Issa

Měla jste něja­kou před­cho­zí herec­kou zku­še­nost? Jak jste se k roli Pavlíny dosta­la?

 Když mi bylo deset, obsa­dil mě reži­sér Jiří Chlumský do role šes­ti­le­té Barunky v seri­á­lu Hop nebo Trop 2, kde jsem hrá­la dce­ru mé vlast­ní tety Marthy Issové. Byla jsem vel­mi malá a drob­ná, nikdo mi teh­dy nehá­dal víc než šest, tak­že tomu i rodo­vé podo­bě a schop­nos­ti se potá­pět v ledo­vé vodě jsem zís­ka­la tuto prv­ní prá­ci u fil­mu. Tehdy jsem pro­ži­la své prv­ní dět­ské zami­lo­vá­ní - k samot­né­mu pro­ce­su natá­če­ní, k mno­ha čle­nům štá­bu a hlav­ně k mému fil­mo­vé­mu otci Marku Taclíkovi.

Druhou fil­mo­vou pří­le­ži­tost jsem dosta­la v roce 2015, kdy jsem ztvár­ni­la titul­ní roli v tele­viz­ní povíd­ce Miška je kou­zel­ná pod­le scé­ná­ře Ireny Obermannové a v režii Petra Zahrádky. Tady jsem si zahrá­la nepů­vab­nou, pro­tiv­nou, žár­li­vou a zhr­ze­nou puber­ťač­ku, kte­rá chys­tá past na otco­vu novou pří­tel­ky­ni. Nevěřili bys­te, jak mě ta zápor­ná role bavi­la! Možná i pro­to si mě na natá­če­ní všimla cas­tingo­vá reži­sér­ka Zuzana Povýšilová, kte­rá mě o rok poz­dě­ji při­zva­la k fil­mu Na krát­ko.

Na cas­ting jsem byla zva­ná opa­ko­va­ně, dva­krát nebo dokon­ce tři­krát. Věděla jsem sice, že reži­sér Kuba Šmíd při­stu­pu­je k fil­mu vel­mi pocti­vě a potře­bu­je mít jis­to­tu, že si všich­ni her­ci spo­lu „sed­nou“, ale nedě­la­la jsem si žád­né plá­ny. Čekala mě matu­ri­ta, zkouš­ky z řez­bář­ství na Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le a tro­chu jsem měla strach, jest­li bych to s natá­če­ním doká­za­la sklou­bit.  A když už jsem to pus­ti­la z hla­vy, zavo­la­li z pro­duk­ce, kam mi mají poslat scé­nář.

Jaké zku­še­nos­ti jste si z natá­če­ní odnes­la? 

Poznala jsem skvě­lé her­ce při prá­ci a vznik­ly rela­ce, ze kte­rých budu čer­pat celý svůj život. Ujistila jsem se, že díky herec­tví mám jedi­neč­nou pří­le­ži­tost žít živo­ty svých postav, ale záro­veň můžu být v napros­tém psy­chic­kém a fyzic­kém bez­pe­čí, pro­to­že kaž­dou chví­li a z kaž­dé stra­ny mě stře­ží „stráž­ní andě­lé“ - fil­mo­vý štáb. Tímto bych všem jeho čle­nům chtě­la moc podě­ko­vat za péči a pod­po­ru. Pochopila jsem, že her­ci musí být mimo jiné trpě­li­ví, pro­to­že se na pla­ce pořád dlou­ho čeká, a vyna­lé­za­ví, aby si to čeká­ní pří­jem­ně zpes­t­ři­li. A pak jsem si odnes­la ješ­tě jed­nu zku­še­nost, kte­rá je obsa­že­ná v samot­ném názvu fil­mu, ale to bych nechtě­la před pre­mi­é­rou pro­zra­zo­vat.

Jak bys­te při­blí­ži­la svou hrdin­ku Pavlínu a celou situ­a­ci, ve kte­ré se ocit­la? 

Petra Soukupová, autor­ka scé­ná­ře, nazva­la kdy­si svo­ji povíd­ku Na krát­ko pří­bě­hem Nikdo mě nemá rád. Taková je přes­ně Pavlína. Dospívá a zou­fa­le tou­ží po lás­ce a pozor­nos­ti, nikdo si jí však nevší­má, nebe­re ji váž­ně, niko­ho vlast­ně neza­jí­má. Selhává komu­ni­ka­ce v rám­ci rodi­ny, nefun­gu­je se spo­lu­žá­ky. A tak děla zou­fa­lé věci, kte­rá mají až tra­gic­ké důsled­ky. Nic vese­lé­ho. Naštěstí mám osob­ně s dospí­vá­ním jiné zku­še­nos­ti a pří­běh hrdin­ky a její rodi­ny se stal mým pří­bě­hem jen pro potře­by fil­mu.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • JULIE ISSA (PAVLÍNA)30. května 2018 JULIE ISSA (PAVLÍNA) (Narozena 1998 v Praze). Její kořeny sahají na Blízký východ do Sýrie. Otec se narodil do arabsko-české rodiny, matka je Polka. Od útlého věku byla podle svých slov „vedena ke schopnosti […]
  • Rozhovor s Ondřejem Trojanem31. října 2016 Rozhovor s Ondřejem Trojanem Jak jste se dostal jako producent a režisér hraných filmů k produkování celovečerního animovaného filmu? Někdy v roce 2009 bez ohlášení zaklepala na dveře naší kanceláře dosti pitoreskní […]
  • Petra Špalková (rozhovor)30. května 2018 Petra Špalková (rozhovor) Když jste si přečetla scénář Petry Soukupové, měla jste nutkání něco na své postavě měnit? Dostala jste k tomu od režiséra prostor? Já jsem ještě před scénářem četla celou knihu Zmizet, u […]
  • Rozhovor s Kritýnou Bokovou o filmu Toman21. září 2018 Rozhovor s Kritýnou Bokovou o filmu Toman S Ondřejem Trojanem to je váš druhý film. V Občanském průkazu jste hrála učitelku Pivoňkovou, skoro disidentku a teď role soudružky Miládky Třískalové. Nedotklo se vás to? Naopak. […]
  • MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán)6. prosince 2017 MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán) Míša hraje už od svých 4 let v reklamách, seriálech a zahrála si i v pohádce Tři bratři. Role Johany ve filmu Přání k mání je její první velkou rolí. Michaela zpívá, navštěvuje školu […]
  • JAN HŘEBEJK REŽIE26. dubna 2017 JAN HŘEBEJK REŽIE Jak byste jako režisér, přiblížil trilogii Zahradnictví? Kromě toho, že je to největší projekt mého života, tak je to rodinná sága, kdy Petr Jarchovský sepsal, do značné míry věrně, osudy […]
  • Oldřich Navrátil, herec31. května 2019 Oldřich Navrátil, herec Jaké bylo natáčení Rafťáků? Člověk by řekl, že natáčení o klucích na vodě bude v létě hračka, ale jako na potvoru počasí nestálo za nic. Výnimkou nebylo ani 15 stupňů. To jsem zrovna […]
  • Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka3. března 2017 Rozhovor Vladimíra Mišíka k filmu Nechte zpívat Mišíka Když za vámi poprvé Jitka Němcová přišla s tím, že by o vás chtěla natočit dokument, čím vás přesvědčila, že jste na to kývl? Rockeři  coby  věční “rebelové" o pomníky moc nestojí… No, v […]
  • Petr Jarchovský SCÉNÁŘ26. dubna 2017 Petr Jarchovský SCÉNÁŘ Jak vlastně trilogie Zahradnictví vznikla? Z mého pohledu je to ta nejosobnější věc, na které jsem kdy pracoval. Zahradnictví vychází z historie mé rodiny,z pamětí mých rodičů a […]
  • ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy…26. března 2018 ROZHOVOR: Kusy historie jsou v nás obtisknuté navždy… Síť snů vzniká ve chvíli, kdy se vám do života vnutí dávné poselství. Máte-li rádi příběhy, v nichž se prolínají dvě dějové linie, je Petra Kubašková ta pravá autorka pro vás. A asi […]