Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Judy

Judy

Judy Plakat WEB 1413x2000
Judy Plakat WEB 1413x2000

Synopse

Renée Zellweger v roli jed­né z nej­vět­ších holly­wo­od­ských legend všech dob.

Judy Garland je feno­me­nál­ní zpě­vač­ka a úspěš­ná hereč­ka, kte­rá se již od útlé­ho věku stá­vá miláč­kem celé Ameriky. Její talent si pod­ma­ňu­je mili­o­ny divá­ků na celém svě­tě. Její kari­é­ra je doslo­va spl­ně­ným snem.

Ale všech­no má svou cenu. Úspěch a slá­va si vybí­ra­jí vyso­kou daň. Její život pro­vá­zí osa­mě­lost, jejím démo­nem je alko­hol a závis­lost na lécích.

V zimě roku 1968 při­jíž­dí Judy do Londýna, aby vystou­pi­la na tur­né bez­na­děj­ně vypro­da­ných kon­cer­tů. Docházejí jí pení­ze a její man­žel­ství se hrou­tí. Od počát­ku její­ho celo­svě­to­vé­ho úspě­chu v muzi­ká­lu Čaroděj ze země Oz uply­nu­lo 30 let.

Neodolatelným smys­lem pro humor a vře­los­tí okouz­lu­je všech­ny kolem, ať už se setká­vá s hudeb­ní­ky, fanouš­ky či přá­te­li. Její sny o roman­tic­ké lás­ce se zhmo­t­ňu­jí, když potká­vá Mickeyho Deanse.

Ale pod mas­kou šťast­né hvězdy se skrý­vá křeh­ká žena. Poté, co v záři reflek­to­rů strá­vi­la tvr­dou pra­cí uply­nu­lých 40 let, je vyčer­pa­ná. Vracejí se jí vzpo­mín­ky na zra­ce­né dět­ství a ze vše­ho nej­víc tou­ží být doma se svý­mi dět­mi. Najde v sobě sílu pokra­čo­vat?

Renée Zellweger (Deník Bridget Jonesové) se svým str­hu­jí­cím herec­kým výko­nem doslo­va převtě­li­la v jed­nu z nej­slav­něj­ších žen stří­br­né­ho plát­na. V živo­to­pis­ném roman­tic­kém dra­ma­tu Judy ji bra­vur­ně sekun­du­jí Rufus Sewell (Iluzionista), Michael Gambon (sága Harry Potter) či Finn Wittrock (La La Land).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,54930 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56173 KB. | 26.05.2022 - 05:26:59