Jubilejní třicátý ročník Adventních koncertů České televize: tradiční čtyři adventní podvečery doplní i mimořádný, pátý koncert

Ester Janeckova a Jan Potmesil TZ

Předvánoční Adventní kon­cer­ty České tele­vi­ze se v letoš­ním roce budou konat již po tři­cá­té. Jedna z nej­star­ších dob­ro­čin­ných sbí­rek u nás od své­ho vzni­ku pod­po­ři­la na 120 nezisko­vých orga­ni­za­cí a roz­dě­li­la přes 217 mili­o­nů korun. Výtěžek z jubi­lej­ní­ho roč­ní­ku pomů­že insti­tu­cím pro­vo­zu­jí­cím chrá­ně­né byd­le­ní, výcvik asi­s­tenč­ních psů, cen­t­rum pro oso­by s těles­ným hen­di­ke­pem a ško­lu pro děti s kom­bi­no­va­ným posti­že­ním. Obvyklé čty­ři advent­ní pod­ve­če­ry letos dopl­ní také mimo­řád­ný, pátý kon­cert jehož výtě­žek bude věno­va­ný neú­pl­ným rodi­nám – samo­ži­vi­tel­kám a samo­ži­vi­te­lům.

Tradiční mode­rá­tor­ská dvo­ji­ce cha­ri­ta­tiv­ních kon­cer­tů Jan Potměšil a Ester Janečková pro­ve­de divá­ky kaž­dou advent­ní nedě­lí od 17:30 na pro­gra­mu ČT1. „Letošní roč­ník se kvů­li koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii musí obe­jít bez divá­ků, kte­ří nám urči­tě budou při mode­ra­ci chy­bět. Věřím ale, že ti, co nás budou sle­do­vat z tele­viz­ních obra­zo­vek, tuto změ­nu sko­ro ani nepo­cí­tí. Byla bych ráda, kdy­bychom jim zpro­střed­ko­va­li stej­nou slav­nost­ní atmo­sfé­ru jako v minu­lých roč­ní­cích,“ říká Ester Janečková ke kon­cer­tům, kte­ré pomo­hou potřeb­ným. Během nich se divá­ci Jedničky mohou těšit na vystou­pe­ní Anety Langerové, Marie Rottrové, Věry Martinové, Iva Kahánka, Jaroslava Svěceného nebo sku­pi­ny Hradišťan.

Jubilejní roč­ník zahá­jí kon­cert 29. lis­to­pa­du v Tereziánském sále Břevnovského kláš­te­ra na pod­po­ru spo­leč­nos­ti Dolmen, pro­vo­zu­jí­cí chrá­ně­né byd­le­ní pro dospě­lé s men­tál­ním posti­že­ním a poru­cha­mi autis­tic­ké­ho spek­tra v Libereckém a Karlovarském kra­ji. Následující nedě­li se roze­z­ní Loreta pro spo­leč­nost Pestrá zabý­va­jí­cí se výcvi­kem asi­s­tenč­ních psů pro lidi s růz­ný­mi hen­di­ke­py a spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi. Třetí kon­cert na Vyšehradě bude věno­va­ný par­du­bic­ké­mu cen­t­ru pro oso­by s těles­ným posti­že­ním Křižovatka a celou sbír­ku zavr­ší hudeb­ní pod­ve­čer v nedě­li 20. pro­sin­ce v kar­lín­ském kos­te­le Cyrila a Metoděje pro mateř­skou a základ­ní ško­lu pro děti s kom­bi­no­va­ným posti­že­ním Smilling Crocodile. O den dří­ve, v sobo­tu 19. pro­sin­ce od 20:15 hodin, se ješ­tě roze­hra­je mimo­řád­ný kon­cert v bazi­li­ce Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Jeho výtě­žek roz­dě­lí Charita ČR mezi neú­pl­né rodi­ny, na kte­ré tvr­dě dopa­dá sou­čas­ná situ­a­ce a s ní spo­je­ná ome­ze­ní.

Pod pat­ro­na­ci si letoš­ní kon­cer­ty vza­li Václav Hudeček, Jakub Bažant, Jitka Čvančarová, Leona Machálková, Nora Fridrichová a Lea Surovcová. Slavné osob­nos­ti pomo­hou s před­sta­ve­ním čin­nos­tí jed­not­li­vých nezisko­vých orga­ni­za­cí. „Měl jsem tu čest uvá­dět prv­ní Adventní kon­cer­ty teh­dy Československé tele­vi­ze s paní Martou Kubišovou, výji­meč­nou a při­tom mimo­řád­ně pokor­nou osob­nos­tí. Zažil jsem úžas­nou atmo­sfé­ru vlíd­nos­ti všech ‚lidí zvon­ko­vých‘, kte­ří v době adven­tu pomá­ha­li. Po tři­ce­ti letech jsem se stal pat­ro­nem těch­to kon­cer­tů a jsem za to rád. Také pro­to, že pomoc dru­hým se pro­střed­nic­tvím spor­tov­ní cha­ri­ty sta­la důle­ži­tou sou­čás­tí mého živo­ta,“ říká spor­tov­ní novi­nář a letoš­ní pat­ron Jakub Bažant.

Diváci mohou nezisko­vým orga­ni­za­cím pomo­ci pří­spěv­kem zasla­ným pro­střed­nic­tvím dár­cov­ské zprá­vy v hod­no­tě 30, 60 nebo 90 korun (DMS ADVENT 30, 60 nebo 90), darem onli­ne na por­tá­lu www.darujspravne.cz nebo tele­fo­nic­ky v prů­bě­hu kaž­dé­ho z cha­ri­ta­tiv­ních pod­ve­če­rů. Libovolnou část­ku lze poslat pří­mo na transpa­rent­ní účet Adventních kon­cer­tů České tele­vi­ze (692692692/0800).

Předvánoční sbír­ka Adventní kon­cer­ty České tele­vi­ze roz­dě­li­la od počát­ku své­ho vzni­ku 217 mili­o­nů korun mezi 120 nezisko­vých orga­ni­za­cí. Loňské Adventní kon­cer­ty České tele­vi­ze při­nes­ly pod­po­ře­ným insti­tu­cím dopo­sud dru­hou nej­vyš­ší část­ku v his­to­rii vysí­lá­ní pořa­du 10,5 mili­o­nu korun. V roce 2018 se vybra­la rekord­ní část­ka více než 11 mili­o­nů korun.

S pozdra­vem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,55838 s | počet dotazů: 231 | paměť: 46880 KB. | 21.01.2021 - 19:51:35