Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Juan José Campanella

Juan José Campanella

JUANJOSÉCAMPANELLA
JUANJOSÉCAMPANELLA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po absol­vo­vá­ní NYU film School, odstar­to­val Juan Campanella svou kari­é­ru v Americe. Pracoval na tele­viz­ních show a fil­mech, mezi kte­ré paří např. „House“ a „Právo a pořá­dek“ a mno­ho jiných. Je reži­sé­rem a scé­náris­tou bloc­kbus­te­rů ve Španělsku a Latisnké Americe jako např. „The same love same Rain“, „Syn nevěs­ty“, „Měsíc z Avellanedy“, „Tajemství jejích očí“ a kri­ti­ky uzná­va­ný špa­něl­ský tv seri­ál „Vinetos de aqua“.

Juan zís­kal 2x Emmy za své dílo ve Státech. Byl 2x nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní film, kte­ré­ho v roce 2010 zís­kal za sní­mek „Tajemství jejích očí“. Byl oce­něn i cenou Goya za nej­lep­ší latin­sko ame­ric­ký film.

„Vždycky jsem milo­val ani­ma­ci, ale byla pro mě bohu­žel zaká­za­nou zónou, pro­to­že dokud se kres­li­lo ruč­ně, tak jsem neměl šan­ci. Na to nejsem dost šikov­ný. Vyrostl jsem ve svě­tě počí­ta­čů jako edi­tor a dnes, kdy počí­ta­čo­vý svět zasá­hl i ani­ma­ci, může­me si s ani­má­to­rem sed­nout a mlu­vit spo­leč­nou řečí, což je pro mě mno­hem lep­ší, mno­hem kre­a­tiv­něj­ší a při­spí­vá ke komu­ni­ka­ci.

Metodou poku­su a omy­lu jsme kou­sek po kous­ku dosáh­li fil­mo­vé úrov­ně. Museli jsme stvo­řit nový svět, kte­rý je kom­pa­ti­bil­ní s 3D ani­ma­cí tak, aby bylo mož­né jej pře­nést do počí­ta­čo­vé­ho svě­ta a stej­ně tak musí být film ori­gi­nál­ní a jedi­neč­ný.

Dali jsme do fil­mu hod­ně; hod­ně talen­to­va­ných lidí, spous­tu tech­ni­ků, nespo­čet kre­a­tiv­ních lidí… a byl bych rád, aby to bylo vidět. V moder­ním ani­mo­va­ném svě­tě, samo­zřej­mě musí­te být na stej­né vlně s dět­mi, ale je to film pro celou rodi­nu, a tak jsme do něj muse­li dát i něco pro dospě­lé. Jsou tam jis­té gagy, kte­ré pocho­pí jen dospě­lí, ale to samo­zřej­mě neod­ra­dí děti, aby si film uží­va­ly.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hurá na fotbal


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,40694 s | počet dotazů: 241 | paměť: 59906 KB. | 10.08.2022 - 14:07:22