Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Jste letní typ? Něco pro vás!

Jste letní typ? Něco pro vás!

letni typ

Barevné typy

Barevné typy si vyjme­nu­je­me para­lel­ně s roč­ní­mi obdo­bí­mi. Mohli bychom stej­ně tak říci, že prv­ní dva typy k sobě nále­ží obdob­nou inten­zi­tou, oba pat­ří mezi tlu­me­né. Dalším na řadě je tedy léto. Letní kra­sa­vi­ce zastu­pu­je ve svě­tě zná­mých žen tře­ba model­ka Adriana Sklenaříková.

Jste něžné?

Také půso­bí­te vel­mi něž­ně jako vaše „jar­ní” před­chůd­ky­ně. Ve vaší ple­ti se však obje­vu­je stu­de­ný narů­žo­vě­lý nádech, kte­rý může sahat až k namod­ra­lé­mu odstí­nu. Pravděpodobně i vás zdo­bí pihy, v tom pří­pa­dě budou mít šeda­vý nebo pope­la­vý odstín. Rty vypa­da­jí podob­ně svět­lé a křeh­ké jako u jar­ní­ho typu, také růžo­vé nebo načer­ve­na­lé bar­vy, vždy však s rov­něž namod­ra­le stu­de­ným pod­tó­nem. I vaše kůže snad­no zís­ká hně­dý odstín.

Oči o vás prozradí vše

Oči mohou dis­po­no­vat poměr­ně širo­kou šká­lou barev. Možná jsou vaše kuka­dla tlu­me­né šedá, na roz­hra­ní mezi šedou a zele­nou, pří­pad­ně šedou a mod­rou a oči může­te mít i oříš­ko­vě hně­dé nebo hně­dé. Vlasy rov­něž vyka­zu­jí širo­ké spek­trum barev. Od pla­vé s pla­ti­no­vým náde­chem po hně­dou, kte­rá se potom vyzna­ču­je pope­la­vým odstí­nem. Letní typ se u nás vysky­tu­je vel­mi čas­to, tak­že jest­li o svých vla­sech občas pro­hla­šu­je­te doce­la neli­cho­ti­vě, že máte na hla­vě myší hně­dou, mož­ná pat­ří­te pra­vě mezi repre­zen­tant­ky let­ní­ho typu.

Světlejší tóny = jistota

I vám pro­ká­ží nej­lep­ší služ­bu svět­lé tóny. Rtěnka vám bude slu­šet ve svět­lé růžo­vé, ale také decent­ní čer­ve­né. Make-up potře­bu­je­te tako­vý, kte­rý bude spí­še dorů­žo­va. Dbejte na to, ať pře­de­vším ladí se svět­lým odstí­nem vaší pokož­ky. Ani vám nebu­de licho­tit čer­ná lin­ka. Řasenku zkus­te radě­ji šedou, čer­ná dost mož­ná vůči vaší něž­né krá­se vypa­dá pří­liš tvr­dě.

Zjemněte, bude to lepší

Padnou vám svět­lé odstí­ny mezi něž nále­ží mod­rá, zele­ná, růžo­vá, hně­dá se stu­de­ným pod­tó­nem, dobrou služ­bu vám pro­ká­že i svět­le fia­lo­vá barva šeří­ku a bez obav může­te nosit také šedou. I vás bude s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí čer­ná barva pří­liš ubí­jet a i čis­tá záři­vá bílá na vás může půso­bit pří­liš ostře. I vy bys­te se měla držet nej­lé­pe jem­ných vzo­rů. Sedět vám budou tře­ba per­ly, a to v tlu­me­ných bar­vách, radě­ji ne ty čis­tě bílé. Nevhodné je pro vás žlu­té zla­to, zato může­te smě­le vyno­sit stří­bro a veš­ke­ré bílé kovy.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49720 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54770 KB. | 28.07.2021 - 08:19:06