Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Jsou světoví a slaví čtyřicítku. ČT art připomene bratry Bubeníčkovy českým divákům.

Jsou světoví a slaví čtyřicítku. ČT art připomene bratry Bubeníčkovy českým divákům.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ČT art při pří­le­ži­tos­ti čty­ři­cá­tých naro­ze­nin brat­ří Bubeníčků v pre­mi­é­ře odvy­sí­lá záznam před­sta­ve­ní Les Ballets Bubeníček, kte­ré vznik­lo letos v led­nu, kdy prv­ní sólis­té dráž­ďan­ské Semperovy ope­ry a Hamburského bale­tu při­je­li po pěti letech hos­to­vat do Národního diva­dla. Diváci jej budou moci na kul­tur­ním kaná­le České tele­vi­ze zhléd­nout tuto sobo­tu.

Pro své vystou­pe­ní si brat­ři Bubeníčkové vybra­li čty­ři jed­no­ak­to­vé bale­ty a ve dvou z nich také tan­či­li. Ke spo­lu­prá­ci si dále při­zva­li čtr­náct zvuč­ných jmen z řad svých kole­gů a přá­tel, před­ních sólis­tů evrop­ských scén z Drážďan, Berlína nebo Stockholmu. Komponovaný večer sou­bo­ru s názvem Les Ballets Bubeníček odka­zu­je na slav­nou sku­pi­nu Les Ballets Russes legen­dár­ní­ho impre­sária Ďagileva z počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí. Bratři Bubeníčkovi se v něm pre­zen­tu­jí nejen coby inter­pre­ti, ale před­vá­dí i svá dal­ší nadá­ní. Program je slo­žen výhrad­ně z cho­re­o­gra­fií Jiřího Bubeníčka, scé­nu navr­hl Otto, kte­rý je rov­něž hudeb­ním skla­da­te­lem.

Vstupní cho­re­o­gra­fie Le sou­f­fle de l’esprit (Dech duše) vznik­la v roce 2007 pro Zürcher Ballett. Na počát­ku byla inspi­ro­vá­na kresba­mi a mal­ba­mi Leonarda da Vinciho, kte­ré také tvo­ří pro­ti­váhu jevišt­ní­mu pohy­bu. Druhá část, Toccata, vyprá­ví mik­ro­pří­běhy jed­not­liv­ců i dvo­jic, kte­ré se potká­va­jí i míje­jí. Dílo vznik­lo pro New York City Ballet v roce 2009. Třetí část, str­hu­jí­cí taneč­ní dra­ma Faun bylo inspi­ro­vá­no kon­krét­ní udá­los­tí ze sou­čas­né­ho živo­ta a své umě­lec­ké vyjá­d­ře­ní našlo v hud­bě Francise Poulenca a Debussyho Faunova odpo­led­ne s cho­re­o­gra­fic­ký­mi cita­ce­mi z Nižinského. Choreografie byla popr­vé uve­de­na v Drážďanech v roce 2012 a v Národním diva­dle měla svou čes­kou pre­mi­é­ru. Závěr pak tvo­ří Obraz Doriana Graye na moti­vy stej­no­jmen­né­ho romá­nu Oscara Wilda. Dílo věno­va­li brat­ři své­mu otci a popr­vé ho uved­li v létě roku 2011 na zám­ku ve Velkých Losinách.

Účinkují prv­ní sólis­té balet­ních sou­bo­rů z Hamburku, Drážďan, Berlína a Stockholmu: J. Bubeníček, O. Bubeníček J. Vallejo, E. Vostrotina, I. Salenko, A. Merkulova, R. Coumes-Marquet, C. Cangialosi, F. Voranger a dal­ší. Kamera M. Kubala. Televizní režie G. Skála

Zdroj: Česká televize,Komunikace a PR


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 9,94604 s | počet dotazů: 260 | paměť: 58072 KB. | 10.08.2022 - 13:21:02