Kritiky.cz > Recenze knih > Jsou světla, která nevidíme

Jsou světla, která nevidíme

Jsou světla která nevidíme

Který milov­ník knih ješ­tě nesly­šel chvá­lu na slav­né vele­dí­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“? Já jsem kolem této bichle, kte­rou všich­ni vyzdvi­hu­jí do nebes, krou­ži­la již něko­lik měsí­ců. No, vlast­ně už od její­ho vydá­ní v roce 2015, což je doce­la dlou­há doba, že? Ale koneč­ně jsem se k této krás­ce dosta­la a můžu vám o ní něco povyprá­vět!

Marie-Laure spo­ko­je­ně s otcem vyrůs­tá v Paříži. Jako malá oslep­ne, ale to ji v živo­tě neza­sta­ví. Ztráta zra­ku před­sta­vu­je prv­ní vel­kou pře­káž­ku na její nesnad­né ces­tě živo­tem. Další nastá­vá v zápě­tí, když Marie-Laure musí s otcem opus­tit svůj domov, pro­to­že Paříž si pod­ma­ňu­jí Němci. A ješ­tě víc jim hle­dá­ní nové­ho úkry­tu kom­pli­ku­je vel­ké tajem­ství, kte­ré otec nese s sebou.

V této době v Německu vyrůs­tá Werner, zví­da­vý siro­tek, kte­rý by rád vyře­šil všech­ny záha­dy. Zajímá se o vědu, tech­ni­ku a spra­vu­je rádi­o­vá zaří­ze­ní – má dokon­ce tak vel­ký talent, že se díky své­mu neví­da­né­mu opra­vář­ské­mu umě­ní dosta­ne do vojen­ské aka­de­mie pro Hitlerjugend. Stane se sou­čás­tí vybra­né­ho týmu, kte­rý odha­lu­je a zabí­jí nepřá­te­le – a to jen díky jeho přes­ným výpo­čtům, jež dělá na zákla­dě radi­o­vých sig­ná­lů. Werner, kte­rý už neu­ne­se pomyš­le­ní na hrůz­né vraž­dě­ní, na kte­rém se podí­lí, se blí­ží k měs­tu Saint-Malo. A prá­vě Saint-Malo je mís­tem osu­do­vé­ho setká­ní Marie-Laure a Wernera…

Ať už nyní napíšu coko­liv, nic nemů­že plně vyjá­d­řit doko­na­lost kni­hy.  Všechny fámy a věhlas­né opěvy, kte­ré si toto dílo nese kolem sebe, mají dob­rý důvod své exis­ten­ce. Americký autor Anthony Doerr psal „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ deset let a na kni­ze je to oprav­du znát. Každé slo­vo je napsá­no s urči­tým zámě­rem a všech­no má svůj smy­sl a zapa­dá do sebe – i ty nejmen­ší malič­kos­ti!

Anthony Doerr je pod­le mě génius, nebo mini­mál­ně mis­tr své­ho obo­ru, pro­to­že tohle bylo prav­du něco! Něco veli­ké­ho, pro­cí­tě­né­ho, co si vza­lo kus mého srd­ce. Doerr je roze­ný vypra­věč, píše neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vě, upřím­ně a rea­lis­tic­ky. V prů­bě­hu své­ho líče­ní čte­ná­ře zave­de do roz­lič­ných oblas­tí – sezná­mí vás s kru­tou a nespra­ved­li­vou vál­kou a opí­rá se o mýty a legen­dy, což při­dá­vá na napě­tí a gra­da­ci. Nebojí se při­dat zají­ma­vos­ti z vědec­ké­ho svě­ta bio­lo­gie a tech­ni­ky, nechy­bí ale ani špet­ka nadě­je a čis­té lás­ky. Dokáže vám, že to nej­dů­le­ži­těj­ší je nevzdat se, věřit svým snům a vytr­vat.

Není divu, že tomu­to význam­né­mu lite­rár­ní­mu dílu nále­ží řada význam­ných oce­ně­ní, jako např. Pulitzerova cena. Samotný ten­to fakt už mlu­ví za vše. Ale pokud mám být upřím­ná, i kdy­by „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ dosta­la všech­na oce­ně­ní, kte­rá exis­tu­jí, nesta­či­lo by to. Nic nemů­že ve zkrat­ce vyjá­d­řit to, co se nám Anthony Doerr sna­ží sdě­lit a nazna­čit pomo­cí jedi­neč­né­ho pří­bě­hu dvou mla­dých lidí, kte­ré stih­ne kru­tá vál­ka.

„Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ jsou lite­rár­ním skvos­tem, kte­rý si zaslou­ží pozor­nost úpl­ně od všech - stu­den­tů, dospě­lých, kni­ho­mo­lů, nečte­ná­řů, mami­nek na mateř­ské, důchod­ců či pře­pra­co­va­ných lidí. Čte se úpl­ně jed­ním dechem a hlav­ně – pro­bu­dí ve vás změť sil­ných emo­cí a nepří­jem­ných poci­tů, kte­ré vám pár dní (tedy nocí) neda­jí spát. Ale pří­běh, kte­rý se skrý­vá pod tma­vě mod­rou obál­kou, má nesmír­nou moc, pomo­cí níž vás pohl­tí a pomů­že vám uvě­do­mit si, co je v živo­tě nej­dů­le­ži­těj­ší.

Přeji kaž­dé­mu z vás, aby se vám poda­ři­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ ale­spoň jed­nou za život pře­číst. Četba vám roz­ší­ří obzo­ry, na svět se bude­te dívat jinak. Začnete jinak pře­mýš­let, mož­ná si bude­te lépe uvě­do­mo­vat urči­té věci a tře­ba začne­te bys­tře­ji vní­mat své oko­lí. „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ jsou vskut­ku úžas­ným pří­bě­hem, kte­rý pozna­me­ná kaž­dé­ho z nás.

  • EAN: 9788024367606
  • ISBN: 978-80-243-6760-6
  • Nakladatel: MOBA
  • Vazba: Pevná s pře­ba­lem lesk­lá
  • Počet stran: 536
  • Rok vydá­ní: 2015
  • Rozměry: 161,0x212,0x49,0mm
  • Váha: 788g
  • Jazyk: Česky
  • Kategorie: Světová pró­za

Knihu si může­te kou­pit u naše­ho part­ne­ra Dobre-Knihy.cz se sle­vou za 319 Kč.


Jsou světla, která nevidíme
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...