Kritiky.cz > Recenze knih > Jsou světla, která nevidíme

Jsou světla, která nevidíme

Jsou světla která nevidíme

Který milov­ník knih ješ­tě nesly­šel chvá­lu na slav­né vele­dí­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“? Já jsem kolem této bichle, kte­rou všich­ni vyzdvi­hu­jí do nebes, krou­ži­la již něko­lik měsí­ců. No, vlast­ně už od její­ho vydá­ní v roce 2015, což je doce­la dlou­há doba, že? Ale koneč­ně jsem se k této krás­ce dosta­la a můžu vám o ní něco povyprá­vět!

Marie-Laure spo­ko­je­ně s otcem vyrůs­tá v Paříži. Jako malá oslep­ne, ale to ji v živo­tě neza­sta­ví. Ztráta zra­ku před­sta­vu­je prv­ní vel­kou pře­káž­ku na její nesnad­né ces­tě živo­tem. Další nastá­vá v zápě­tí, když Marie-Laure musí s otcem opus­tit svůj domov, pro­to­že Paříž si pod­ma­ňu­jí Němci. A ješ­tě víc jim hle­dá­ní nové­ho úkry­tu kom­pli­ku­je vel­ké tajem­ství, kte­ré otec nese s sebou.

V této době v Německu vyrůs­tá Werner, zví­da­vý siro­tek, kte­rý by rád vyře­šil všech­ny záha­dy. Zajímá se o vědu, tech­ni­ku a spra­vu­je rádi­o­vá zaří­ze­ní – má dokon­ce tak vel­ký talent, že se díky své­mu neví­da­né­mu opra­vář­ské­mu umě­ní dosta­ne do vojen­ské aka­de­mie pro Hitlerjugend. Stane se sou­čás­tí vybra­né­ho týmu, kte­rý odha­lu­je a zabí­jí nepřá­te­le – a to jen díky jeho přes­ným výpo­čtům, jež dělá na zákla­dě radi­o­vých sig­ná­lů. Werner, kte­rý už neu­ne­se pomyš­le­ní na hrůz­né vraž­dě­ní, na kte­rém se podí­lí, se blí­ží k měs­tu Saint-Malo. A prá­vě Saint-Malo je mís­tem osu­do­vé­ho setká­ní Marie-Laure a Wernera…

Ať už nyní napíšu coko­liv, nic nemů­že plně vyjá­d­řit doko­na­lost kni­hy.  Všechny fámy a věhlas­né opěvy, kte­ré si toto dílo nese kolem sebe, mají dob­rý důvod své exis­ten­ce. Americký autor Anthony Doerr psal „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ deset let a na kni­ze je to oprav­du znát. Každé slo­vo je napsá­no s urči­tým zámě­rem a všech­no má svůj smy­sl a zapa­dá do sebe – i ty nejmen­ší malič­kos­ti!

Anthony Doerr je pod­le mě génius, nebo mini­mál­ně mis­tr své­ho obo­ru, pro­to­že tohle bylo prav­du něco! Něco veli­ké­ho, pro­cí­tě­né­ho, co si vza­lo kus mého srd­ce. Doerr je roze­ný vypra­věč, píše neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vě, upřím­ně a rea­lis­tic­ky. V prů­bě­hu své­ho líče­ní čte­ná­ře zave­de do roz­lič­ných oblas­tí – sezná­mí vás s kru­tou a nespra­ved­li­vou vál­kou a opí­rá se o mýty a legen­dy, což při­dá­vá na napě­tí a gra­da­ci. Nebojí se při­dat zají­ma­vos­ti z vědec­ké­ho svě­ta bio­lo­gie a tech­ni­ky, nechy­bí ale ani špet­ka nadě­je a čis­té lás­ky. Dokáže vám, že to nej­dů­le­ži­těj­ší je nevzdat se, věřit svým snům a vytr­vat.

Není divu, že tomu­to význam­né­mu lite­rár­ní­mu dílu nále­ží řada význam­ných oce­ně­ní, jako např. Pulitzerova cena. Samotný ten­to fakt už mlu­ví za vše. Ale pokud mám být upřím­ná, i kdy­by „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ dosta­la všech­na oce­ně­ní, kte­rá exis­tu­jí, nesta­či­lo by to. Nic nemů­že ve zkrat­ce vyjá­d­řit to, co se nám Anthony Doerr sna­ží sdě­lit a nazna­čit pomo­cí jedi­neč­né­ho pří­bě­hu dvou mla­dých lidí, kte­ré stih­ne kru­tá vál­ka.

„Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ jsou lite­rár­ním skvos­tem, kte­rý si zaslou­ží pozor­nost úpl­ně od všech - stu­den­tů, dospě­lých, kni­ho­mo­lů, nečte­ná­řů, mami­nek na mateř­ské, důchod­ců či pře­pra­co­va­ných lidí. Čte se úpl­ně jed­ním dechem a hlav­ně – pro­bu­dí ve vás změť sil­ných emo­cí a nepří­jem­ných poci­tů, kte­ré vám pár dní (tedy nocí) neda­jí spát. Ale pří­běh, kte­rý se skrý­vá pod tma­vě mod­rou obál­kou, má nesmír­nou moc, pomo­cí níž vás pohl­tí a pomů­že vám uvě­do­mit si, co je v živo­tě nej­dů­le­ži­těj­ší.

Přeji kaž­dé­mu z vás, aby se vám poda­ři­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ ale­spoň jed­nou za život pře­číst. Četba vám roz­ší­ří obzo­ry, na svět se bude­te dívat jinak. Začnete jinak pře­mýš­let, mož­ná si bude­te lépe uvě­do­mo­vat urči­té věci a tře­ba začne­te bys­tře­ji vní­mat své oko­lí. „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“ jsou vskut­ku úžas­ným pří­bě­hem, kte­rý pozna­me­ná kaž­dé­ho z nás.

 • EAN: 9788024367606
 • ISBN: 978-80-243-6760-6
 • Nakladatel: MOBA
 • Vazba: Pevná s pře­ba­lem lesk­lá
 • Počet stran: 536
 • Rok vydá­ní: 2015
 • Rozměry: 161,0x212,0x49,0mm
 • Váha: 788g
 • Jazyk: Česky
 • Kategorie: Světová pró­za

Knihu si může­te kou­pit u naše­ho part­ne­ra Dobre-Knihy.cz se sle­vou za 319 Kč.

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Hrady z písku10. června 2018 Hrady z písku „Ten pocit nikdy nevyprchal, dokonce ani ve chvíli, kdy zemřel. Proto nikoho nepřekvapilo víc než mě samotnou, že se má dlaň tak dobře hodí i do dlaně cizí.“ (str. 212) Svět po válce. […] Posted in Recenze knih
 • Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé29. května 2018 Dívka, která upíjela měsíc... Příběh pro děti i dospělé „A holčička se pustila do jídla. A jedla. A jedla. Zničehonic se v Xanině náručí zachvěla a prohnula. A vykřikla – jen jednou, a velice nahlas. Pak si spokojeně vzdychla a okamžitě usnula, […] Posted in Recenze knih
 • Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 %12. září 2016 Christian a Fabian Jeremiesovi: Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků - 90 % Neohrabaný, roztomilý tučňák v černém fraku je jednou z postaviček půvabně ilustrované dětské knížky Christiana a Fabiana Jeremiesových Poldík a Pavlík. Párty u tučňáků. Tučňáčí chlapec se […] Posted in Recenze knih
 • Polštář. Hvězdný debut americké autorky?7. července 2017 Polštář. Hvězdný debut americké autorky? Trochu příběh po 11. září 2011 z New Yorku, trochu z obyčejného života, trochu z bohatých vrstev, trochu z těch chudých – asi tak, jak jen dokáže život odvát dál od rodné jabloně jablíčka […] Posted in Recenze knih

Jsou světla, která nevidíme
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...