Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?

jsou filmy z kasinov ho prost ed realistick EJXDMwGWhoA
jsou filmy z kasinov ho prost ed realistick EJXDMwGWhoA

Co by v dneš­ní době stá­lo za vel­kou kri­ti­ku, jsou fil­my, kde se her­ci ocit­nou v pro­stře­dí vel­mi napí­na­vé­ho casi­na viz. napří­klad popu­lár­ní film Casino Royale. Kdy divák vidí adre­na­li­no­vou scén­ku o vel­ké pení­ze, her­ci hra­jí­cí s nej­lep­ší­mi poke­ro­vý­mi kom­bi­na­ce­mi, kte­ré nor­mál­ní­mu smr­tel­ní­ko­vi tře­ba ani za jeden život nikdy nedo­sta­ne do ruky. Nahazují divá­kům husí kůži na těle!

Takže si kla­de­me otáz­ku, je to v běž­ném živo­tě reál­né?

Samozřejmě reži­sé­ři točí tyto momen­ty, pro­to­že jsou vel­mi neob­vyk­lé, a hlav­ně láka­vé na oko! Ale je tu otáz­ka. Byli by reži­sé­ři schop­ní nato­čit oprav­do­vé casi­no, tak jak je to doo­prav­dy? Kdy hrá­či pře­váž­ně pro­hrá­va­jí ane­bo i vyhrá­va­jí, a nepo­tře­bu­jí k tomu kom­bi­na­ci jako Royal Flash (Královská postup­ka) a také vel­ké karet­ní pře­střel­ky? Těmito otáz­ka­mi se zao­bí­rá webo­vý por­tál Sazení onli­ne EU, kde v rub­ri­ce Casino onli­ne, může­te najít více rea­lis­tic­ké fil­my s námě­tem kamen­ných casin, nebo dokon­ce i onli­ne casin.

Dále je tu dal­ší trhák z roku 1995 a to film Casino, kte­ré jest­li chce­me nebo nechce­me věřit, by moh­lo a nemoh­lo být pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Ale to je vel­mi těž­ké určit, jeli­kož se jed­ná o Hollywoodský film a ty roz­hod­ně nejsou fil­my zalo­že­ny na prav­di­vé sku­teč­nos­ti.

Více o fil­mu může říct video ukáz­ka:

Do tře­ti­ce vše­ho (ne)dobrého

Když tedy zkouk­ne­te oba dva fil­my, jak Casino Royale nebo Casino z roku 1995, tak si může­te mys­let, jest­li autor toho­to člán­ku, není pad­lý na hla­vu. Tyto fil­my nemo­hou být zalo­že­né na prav­di­vých udá­los­tech! To v žád­ném pří­pa­dě! Pojďme, ale dál! Máme tu film Leaving Las Vegas (Opustit Las Vegas), kdy hlav­ní hrdi­na Nikolas Cage, se roz­hod­ne prá­vě do nej­vět­ší­ho pro­stře­dí casi­na Las Vegas, začít nový život. Film je poměr­ně zábav­ný, ale i smut­ný (psy­cho­lo­gic­ké dra­ma). Film je zalo­že­ný na auto­bi­o­gra­fic­ké před­lo­hy Johna OBriena, tak­že zde už může­me najít sto­py něče­ho oprav­di­vé­ho v námě­tu casi­na, výher, pro­her a alko­ho­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98619 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56041 KB. | 26.05.2022 - 07:00:25