Kritiky.cz > Recenze knih > Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha

Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha

srotr3 900
srotr3 900
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Potraviny, spe­ci­ál­ní potra­vi­ny, ener­gie. Tři malé obráz­ky, kte­ré v sym­bo­lech výbor­ně uka­zu­jí to, co najde­te v kni­ze. Autor pat­ří  mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky, léči­te­le a jeho zku­še­nos­ti číta­jí něko­lik desí­tek let. Navíc v této kni­ze, ke kte­ré při­stu­pu­je až s ency­klo­pe­dic­kou přes­nos­tí, skvě­le do ní zasa­dil veš­ke­ré obec­ně zná­mé infor­ma­ce, v pří­nos­né míře při­dal svo­je zku­še­nos­ti a všech­no je to roz­tří­dě­no tak přes­ně a pře­hled­ně, že jen sáh­ne­te, nalis­tu­je­te a vidí­te.

Mnoho infor­ma­cí, kte­ré ne všu­de najde­te

Jednou z věcí, kte­rá mne vel­mi zau­ja­la, je tře­ba i drob­ná infor­ma­ce u kaž­dé dopo­ru­čo­va­né bylin­ky nebo potra­vi­ny. Vhodnost pro jed­not­li­vé krev­ní sku­pi­ny. To mě tře­ba vůbec nena­padlo a ješ­tě jsem se s tím nikde nese­tka­la. Samozřejmě exis­tu­je stra­vo­vá­ní pod­le krev­ních sku­pin, kte­ré tu Josef Schrötter také zmi­ňu­je. Dozvíte se tu tře­ba, že vzác­ná sku­pi­na AB je prý náchyl­něj­ší k rako­vi­ně žalud­ku. Jejich trá­ve­ní je cit­li­věj­ší a vůbec by tře­ba nemě­li jíst maso.

Potěší recep­ty na voňa­vé medo­vé čaje, kap­ky, liké­ry, ba i na ovo­ce v alko­ho­lu – tohle sahá­ní do kapsá­ře našich babi­ček a jejich léči­tel­ské­ho umě­ní pros­tě milu­ju v kaž­dé kni­ze a tady to dvoj­ná­sob potě­ší.

Jinak je to totiž pub­li­ka­ce poja­tá ryze muž­sky. Žádné zby­teč­né vytáč­ky a omáč­ky, jde­me rov­nou k věci. Informace jsou jas­né, struč­né, přes­to však čti­vé, sym­pa­tic­ké a opti­mis­tic­ké. Co chví­li jsem měla chuť jeho recep­ty vyzkou­šet, vyzkou­šet si jeho dia­gnos­tic­ké meto­dy nebo se o sebe jakým­ko­liv lep­ším způ­so­bem začít sta­rat. Najít v té péči o tělo radost a potě­še­ní.

Každý v sobě máme vnitř­ní­ho dok­to­ra

To je asi moud­ro, kte­ré si z této kni­hy vez­me kaž­dý. Autor říká, že kaž­dý v sobě máme vnitř­ní­ho léka­ře, máme sílu se vylé­čit sami a k tomu může­me pou­žít sílu pří­ro­dy, nebo i svou vlast­ní ener­gii. Jak ji pro­cí­tit, kumu­lo­vat a nasmě­ro­vat těmi správ­ný­mi smě­ry? Najdete to v této kni­ze. Osobně si mys­lím, že dob­rým začát­kem je tře­ba jóga, jóga prs­tů, aku­punk­tu­ra, akupre­su­ra nebo cit­li­vé vní­má­ní ener­ge­tic­kých záři­čů, kame­nů nebo barev, vůní… Najednou jsem si u této kni­hy uvě­do­mi­la, jak roz­ma­ni­té jsou naše smys­ly a jak čas­to je nepo­u­ží­vá­me!!! Je to vůbec mož­né!

Víte, jak tře­ba půso­bí oran­žo­vá barva na člo­vě­ka?

„Navozuje opti­mis­mus, pozi­tiv­ně půso­bí na mezi­lid­ské vzta­hy, půso­bí pro­ti depre­sím, pro­du­ku­je radost, je to pří­z­ni­vá barva při jater­ních a gyne­ko­lo­gic­kých pro­blé­mech, je vhod­ná také pro led­vi­ny, pomá­há při zácpě a kře­čích. Pomáhá při aler­gii, led­vi­no­vých potí­žích, půso­bí na posi­lo­vá­ní sval­stva, zmír­ňu­je psy­chic­ké napě­tí, pod­po­ru­je krev­ní oběh.“

Najednou mi došlo, že se v nás oprav­du může skrý­vat obrov­ská léči­vá a samo­lé­či­vá síla a že tělo oprav­du jenom volá o pomoc, pokud jsme nemoc­ní. Něco někde zakrý­vá­me, potla­ču­je­me a nechce­me s tím jít do pří­mé kon­fron­ta­ce. Takové emo­ce nebo nahro­ma­dě­né stre­sy se potom zhmot­ní na fyzic­ké rovi­ně a není divu.

Je to dle mého názo­ru vel­mi dob­ře infor­mač­ně zpra­co­va­ná kni­ha. Najdete v ní všech­no, nač si vzpo­me­ne­te.  Nalistujete, pře­čte­te… Obrovská záso­bár­na prak­tic­kých a snad­no dostup­ných rad a léčiv z naší kuchy­ně nebo snad­no dostup­ných. Někdy je to tře­ba jen hud­ba, kte­rá může význam­ně posí­lit tělo.  Nebo i poško­dit, tře­ba v Číně za pomo­ci zvu­ku popra­vo­va­li. Odsouzenec byl při­vá­zán ke kůlu a nad ním se roze­zněl zvon.

Je to také kni­ha, kte­rá jako celek vytvá­ří doko­na­lé pocho­pe­ní kom­plex­nos­ti člo­vě­ka a toho, jak nám fun­gu­je zdra­ví. A co se děje, když nefun­gu­je.

Ke kon­ci už jsem si umě­la odvo­dit auto­ro­vy myš­len­ky, pro­to­že věř­te mi, není to žád­ná věda, sta­čí cit­li­vost a sel­ský rozum. Naše tělo nemá taj­ná zákou­tí, ono fun­gu­je tak pře­hled­ně, snad­no a logic­ky, že bude­te jen zírat.

O auto­ro­vi:

Ing. Josef Schrötter se v oblas­ti psy­cho­t­ro­ni­ky, alter­na­tiv­ní medi­cí­ny a léči­tel­ství pohy­bu­je desít­ky let. Patří mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky a zamě­řu­je se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­za­ci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­men­tů s pro­ká­za­ný­mi výsled­ky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Je auto­rem knih Cesty do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­lyPraktický Su-Jok.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, www.eminent.cz , 2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,18531 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61716 KB. | 27.09.2023 - 11:44:29