Kritiky.cz > Recenze knih > Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha

Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha

srotr3 900

Potraviny, spe­ci­ál­ní potra­vi­ny, ener­gie. Tři malé obráz­ky, kte­ré v sym­bo­lech výbor­ně uka­zu­jí to, co najde­te v kni­ze. Autor pat­ří  mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky, léči­te­le a jeho zku­še­nos­ti číta­jí něko­lik desí­tek let. Navíc v této kni­ze, ke kte­ré při­stu­pu­je až s ency­klo­pe­dic­kou přes­nos­tí, skvě­le do ní zasa­dil veš­ke­ré obec­ně zná­mé infor­ma­ce, v pří­nos­né míře při­dal svo­je zku­še­nos­ti a všech­no je to roz­tří­dě­no tak přes­ně a pře­hled­ně, že jen sáh­ne­te, nalis­tu­je­te a vidí­te.

Mnoho infor­ma­cí, kte­ré ne všu­de najde­te

Jednou z věcí, kte­rá mne vel­mi zau­ja­la, je tře­ba i drob­ná infor­ma­ce u kaž­dé dopo­ru­čo­va­né bylin­ky nebo potra­vi­ny. Vhodnost pro jed­not­li­vé krev­ní sku­pi­ny. To mě tře­ba vůbec nena­padlo a ješ­tě jsem se s tím nikde nese­tka­la. Samozřejmě exis­tu­je stra­vo­vá­ní pod­le krev­ních sku­pin, kte­ré tu Josef Schrötter také zmi­ňu­je. Dozvíte se tu tře­ba, že vzác­ná sku­pi­na AB je prý náchyl­něj­ší k rako­vi­ně žalud­ku. Jejich trá­ve­ní je cit­li­věj­ší a vůbec by tře­ba nemě­li jíst maso.

Potěší recep­ty na voňa­vé medo­vé čaje, kap­ky, liké­ry, ba i na ovo­ce v alko­ho­lu – tohle sahá­ní do kapsá­ře našich babi­ček a jejich léči­tel­ské­ho umě­ní pros­tě milu­ju v kaž­dé kni­ze a tady to dvoj­ná­sob potě­ší.

Jinak je to totiž pub­li­ka­ce poja­tá ryze muž­sky. Žádné zby­teč­né vytáč­ky a omáč­ky, jde­me rov­nou k věci. Informace jsou jas­né, struč­né, přes­to však čti­vé, sym­pa­tic­ké a opti­mis­tic­ké. Co chví­li jsem měla chuť jeho recep­ty vyzkou­šet, vyzkou­šet si jeho dia­gnos­tic­ké meto­dy nebo se o sebe jakým­ko­liv lep­ším způ­so­bem začít sta­rat. Najít v té péči o tělo radost a potě­še­ní.

Každý v sobě máme vnitř­ní­ho dok­to­ra

To je asi moud­ro, kte­ré si z této kni­hy vez­me kaž­dý. Autor říká, že kaž­dý v sobě máme vnitř­ní­ho léka­ře, máme sílu se vylé­čit sami a k tomu může­me pou­žít sílu pří­ro­dy, nebo i svou vlast­ní ener­gii. Jak ji pro­cí­tit, kumu­lo­vat a nasmě­ro­vat těmi správ­ný­mi smě­ry? Najdete to v této kni­ze. Osobně si mys­lím, že dob­rým začát­kem je tře­ba jóga, jóga prs­tů, aku­punk­tu­ra, akupre­su­ra nebo cit­li­vé vní­má­ní ener­ge­tic­kých záři­čů, kame­nů nebo barev, vůní… Najednou jsem si u této kni­hy uvě­do­mi­la, jak roz­ma­ni­té jsou naše smys­ly a jak čas­to je nepo­u­ží­vá­me!!! Je to vůbec mož­né!

Víte, jak tře­ba půso­bí oran­žo­vá barva na člo­vě­ka?

„Navozuje opti­mis­mus, pozi­tiv­ně půso­bí na mezi­lid­ské vzta­hy, půso­bí pro­ti depre­sím, pro­du­ku­je radost, je to pří­z­ni­vá barva při jater­ních a gyne­ko­lo­gic­kých pro­blé­mech, je vhod­ná také pro led­vi­ny, pomá­há při zácpě a kře­čích. Pomáhá při aler­gii, led­vi­no­vých potí­žích, půso­bí na posi­lo­vá­ní sval­stva, zmír­ňu­je psy­chic­ké napě­tí, pod­po­ru­je krev­ní oběh.“

Najednou mi došlo, že se v nás oprav­du může skrý­vat obrov­ská léči­vá a samo­lé­či­vá síla a že tělo oprav­du jenom volá o pomoc, pokud jsme nemoc­ní. Něco někde zakrý­vá­me, potla­ču­je­me a nechce­me s tím jít do pří­mé kon­fron­ta­ce. Takové emo­ce nebo nahro­ma­dě­né stre­sy se potom zhmot­ní na fyzic­ké rovi­ně a není divu.

Je to dle mého názo­ru vel­mi dob­ře infor­mač­ně zpra­co­va­ná kni­ha. Najdete v ní všech­no, nač si vzpo­me­ne­te.  Nalistujete, pře­čte­te… Obrovská záso­bár­na prak­tic­kých a snad­no dostup­ných rad a léčiv z naší kuchy­ně nebo snad­no dostup­ných. Někdy je to tře­ba jen hud­ba, kte­rá může význam­ně posí­lit tělo.  Nebo i poško­dit, tře­ba v Číně za pomo­ci zvu­ku popra­vo­va­li. Odsouzenec byl při­vá­zán ke kůlu a nad ním se roze­zněl zvon.

Je to také kni­ha, kte­rá jako celek vytvá­ří doko­na­lé pocho­pe­ní kom­plex­nos­ti člo­vě­ka a toho, jak nám fun­gu­je zdra­ví. A co se děje, když nefun­gu­je.

Ke kon­ci už jsem si umě­la odvo­dit auto­ro­vy myš­len­ky, pro­to­že věř­te mi, není to žád­ná věda, sta­čí cit­li­vost a sel­ský rozum. Naše tělo nemá taj­ná zákou­tí, ono fun­gu­je tak pře­hled­ně, snad­no a logic­ky, že bude­te jen zírat.

O auto­ro­vi:

Ing. Josef Schrötter se v oblas­ti psy­cho­t­ro­ni­ky, alter­na­tiv­ní medi­cí­ny a léči­tel­ství pohy­bu­je desít­ky let. Patří mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky a zamě­řu­je se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­za­ci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­men­tů s pro­ká­za­ný­mi výsled­ky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Je auto­rem knih Cesty do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­lyPraktický Su-Jok.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, www.eminent.cz , 2015

  • Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film6. září 2018 Predátor - před 31 lety vznikl dokonalý akční film V 80. letech šlo do kin mnoho slavných filmů, ze kterých filmové společnosti v desátých letech 21. století těží. Jedním ze slavných filmů éry akčních filmů je Predátor, který po Vetřelci […] Posted in Filmové recenze
  • Sniper Elite7. února 2020 Sniper Elite Hra sice nezaujme nějak dobrou grafikou, ale za to dobrou příběhovou kampaní. Na začátku hry se objevíte Berlíně. V domě, který leží v troskách a plamenech. Všude okolo vás je střelba a […] Posted in Recenze her
  • Vlk a tma - 60 %26. listopadu 2017 Vlk a tma - 60 % Vlk vystupuje v pohádkách jako záporný hrdina a pokud je nějaké prostředí nebezpečné, pak je tam pološero nebo tma, ve které se může urývat nebezpeční. S obavami do temných prostor […] Posted in Recenze knih
  • Tři králové (TV seriál) 199810. června 2013 Tři králové (TV seriál) 1998 Současná (respektive polistopadová) seriálové produkce české, potažmo československé televize (televizí) bývá často a s oblibou terčem velké kritiky. Nakolik je ona kritika oprávněná, […] Posted in TV Recenze
  • Nenechte se zaskočit hladem8. května 2020 Nenechte se zaskočit hladem Již nějakou dobu žijete zdravě, stravujete se s minimem jednoduchých cukrů, jste na sebe pyšní. Pak vás ale překvapí delší doba v práci, protáhne se vám procházka s dětmi, nebo se […] Posted in Zdraví
  • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž o 1. díl Harry Pottera a dalších knih ze světa Harry Pottera13. srpna 2017 Soutěž o 1. díl Harry Pottera a dalších knih ze světa Harry Pottera Vyhlašujeme vítěze soutěže. Otázky Kdy přesně slaví Harry Potter 20. leté výročí? Jak se jmenuje škola kouzelnického umění, kterou Harry Potter navštěvuje? Kdo byl režisérem […] Posted in Soutěže
  • John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu23. února 2017 John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu John Flanagan, kterého mnozí znají díky jeho veleslavné fantasy sérii „Hraničářův učeň“, se vrací na scénu! Nezavede nás nikam jinam, než právě do jedinečného prostředí světa hraničářů, […] Posted in Recenze knih
  • Robinsonův ostrov - 6. 2. 20177. února 2017 Robinsonův ostrov - 6. 2. 2017 Šestý díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/UeOI6GtwAbI Posted in Reality show
  • Kill Bill 223. dubna 2004 Kill Bill 2 Tak jsme se konečně dočkali posunuté premiéry Kill Bill 2. Pokusil jsem se recenzi napsat s chladnou hlavou, ale obávám se, že mi to moc nešlo. Když se totiž sečtou jednička a dvojka, […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com