Kritiky.cz > Recenze knih > Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele

Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele

W10

Léto roku 2015 při­nes­lo nový ope­rač­ní sys­tém – Windows 10. Navazuje na své­ho před­chůd­ce, Windows 8, kte­ré zna­me­na­ly pro uži­va­te­le tako­vou změ­nu, že dosta­ly nálep­ku uspě­cha­né­ho, nedo­ko­na­lé­ho a slo­ži­té­ho sys­té­mu, na něž ani od odbor­ní­ků neza­zní­va­ly zrov­na pozi­tiv­ní recen­ze. Windows 10 mají do jis­té míry napra­vit křiv­dy „napácha­né“ osmič­ka­mi. Fungují prak­tic­ky na jakém­ko­li hard­wa­ru a aktu­a­li­za­ce ze star­ších ver­zí je zdar­ma. A jak se nechal sly­šet Microsoft, Windows 10 mají být úpl­ně posled­ní­mi Windows, kte­ré tato kor­po­ra­ce stvo­ři­la.

Windows 10 zna­me­na­jí návrat k době před osmič­ka­mi – nabí­ze­jí úvod­ní obra­zov­ku stvo­ře­nou z dlaž­dic, ale také nabíd­ku Start (po jejímž návra­tu uži­va­te­lé Windows 8 vola­li). Uživatel si tak v pod­sta­tě sám může určit ces­tu k sou­bo­rům. Ačkoli nový sys­tém obsa­hu­je doce­la pře­hled­nou nápo­vě­du, vyšla v nakla­da­tel­ství Grada pří­ruč­ka pro uži­va­te­le. Rozhodně není jen pře­pi­sem toho, co najde­te v nápo­vě­dě k sys­té­mu. Jde o pro­pra­co­va­né sezná­me­ní s novým ope­rač­ním sys­té­mem tak, aby jej uži­va­tel zvlá­dl snad­no a rych­le ovlá­dat a záro­veň plně vyu­žil nové funk­ce, kte­ré Windows 10 nabí­ze­jí.

Sepsání prů­vod­ce mají „na svě­do­mí“ zku­še­ní peda­go­go­vé Josef a Rudolf Pecinovští.
Josef Pecinovský se dlou­ho­do­bě věno­val vede­ní kur­zů pro začí­na­jí­cí i pokro­či­lé uži­va­te­le počí­ta­če a v Gradě vyšly jeho pub­li­ka­ce věnu­jí­cí se zákla­dům prá­ce na počí­ta­či, ope­rač­ní­mu sys­té­mu Windows, kan­ce­lář­ské­mu balí­ku MS Office, apli­ka­cím pro stří­há­ní videí, ale i něko­lik titu­lů sci-fi, kte­ré napsal. Rudolf Pecinovský je odbor­ní­kem na výu­ku pro­gra­mo­vá­ní, auto­rem čty­ři­a­čty­ři­ce­ti učeb­nic, pře­lo­že­ných do pěti jazy­ků, auto­rem meto­di­ky Karel a nava­zu­jí­cí meto­di­ky pro pro­gra­mo­vý sys­tém Baltík. Programování vyu­ču­je hned na něko­li­ka vyso­kých ško­lách.

Knihou bude zkla­mán napros­tý začá­teč­ník. Informace o tom, jak zapnout a vypnout počí­tač, jak držet myš nebo jak napsat text roz­hod­ně neče­kej­te. Abyste moh­li pod­le pub­li­ka­ce účin­ně pra­co­vat, je tře­ba mít zaži­té základ­ní uži­va­tel­ské doved­nos­ti. Samozřejmě je při stu­diu kni­hy lep­ší mít rov­nou zapnu­tý počí­tač a popi­so­va­né úko­ny si odzkou­šet, kni­ha ale bude (zvláš­tě v Úvodu a kapi­to­le První kro­ky pří­nos­ná i pro ty, co poří­ze­ní nové­ho sys­té­mu tepr­ve zva­žu­jí. Najdete zde stříz­li­vě (nejde o rekla­mu na Windows 10) zhod­no­ce­né novin­ky, jež sys­tém nabí­zí i upo­zor­ně­ní, jež je tře­ba při pře­cho­du na nový sys­tém brát v potaz: Máte napří­klad dosta­teč­ně výkon­ný počí­tač? Jakou ver­zi Windows 10 zvo­lí­te? V nabíd­ce jsou Home, Pro, Enterprise, Education, Mobile, Mobile Enterprise a loT.

Průvodce uži­va­te­le auto­ři roz­dě­li­li do cel­kem sed­mi kapi­tol. Po krát­kém úvo­du násle­du­je kapi­to­la První kro­ky, kte­rá je vlast­ně sezná­me­ním s novým sys­té­mem a shr­nu­tím toho, co by měl uži­va­tel znát, aby vůbec mohl s Windows 10 pra­co­vat. Druhá kapi­to­la pojed­ná­vá o pro­gra­mech – apli­ka­cích nové­ho sys­té­mu. Pracovní plo­še a hlav­ní­mu pane­lu je věno­vá­na dal­ší část kni­hy – ta sezna­mu­je čte­ná­ře s někte­rý­mi novin­ka­mi, napří­klad vir­tu­ál­ní­mi plo­cha­mi. Jak pra­co­vat s okny je název čtvr­té kapi­to­ly. Následuje sprá­va sou­bo­rů a slo­žek. V Nastavení sys­té­mu Windows 10 se dozví­te infor­ma­ce o nasta­ve­ních, kte­rá mohou být pro prá­ci běž­né­ho uži­va­te­le nej­u­ži­teč­něj­ší – roz­hod­ně neče­kej­te sezná­me­ní se vše­mi nasta­ve­ní­mi do hloub­ky. Poslední kapi­to­la je věno­vá­na apli­ka­cím, kte­ré se ve star­ších Windows sys­té­mech osvěd­či­ly nato­lik, že byly zahr­nu­ty i do desí­tek.

Publikace je veli­ce dob­ře zpra­co­va­ná gra­fic­ky – pře­hled­ně řaze­ný text dopl­ňu­jí poznám­ky v šedých rámeč­cích, upo­zor­ňu­jí­cí na „vychy­táv­ky“, odka­zu­jí­cí na jinou kapi­to­lu či část kni­hy nebo dopo­ru­če­ní.  Takřka kaž­dý (ale­spoň slo­ži­těj­ší) krok je zná­zor­něn na obráz­ku – to, co vidí­te v kni­ze, uvi­dí­te i na obra­zov­ce své­ho počí­ta­če.  Zásadní sou­slo­ví nebo pasá­že jsou zvý­raz­ně­ny, čímž pub­li­ka­ce při­po­mí­ná učeb­ni­ci. Šikovný je také rejstřík, díky němuž oka­mži­tě nalez­ne­te pasáž, jíž se chce­te věno­vat (což před­po­klá­dá, že se k pub­li­ka­ci bude­te vra­cet). Jeden vol­ný list na kon­ci kni­hy je určen pří­mo pro vaše poznám­ky.

Publikaci lze dopo­ru­čit i pro­to, že se kro­mě „tech­nic­kých“ zále­ži­tos­tí věnu­je i pro­blé­mům, jež uži­va­te­lé v dneš­ní době řeší – jde s dobou. Najdete v ní napří­klad návo­dy, jak naku­po­vat za pomo­ci apli­ka­ce Store, jak zabrá­nit dětem v pří­stu­pu k pode­zře­lým inter­ne­to­vým strán­kám, jak usnad­nit prá­ci s počí­ta­čem hen­di­ke­po­va­ným uži­va­te­lům nebo jak ochrá­nit počí­tač před nebez­peč­ným soft­warem.

Autoři navíc vza­li v potaz i fakt, že ne všich­ni čte­ná­ři jsou IT pra­cov­ní­ky nebo pro­gra­má­to­ry – návo­dy jsou vysvět­le­ny struč­ně, polo­pa­tic­ky a jed­no­du­še.


 • Autor: Pecinovský Josef, Pecinovský Rudolf
 • Formát / stran: 17×24 cm, 232 stran
 • Datum vydá­ní: 13.11.2015
 • Katalogové čís­lo: 66000
 • ISBN: 978-80-247-5700-1
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Internet pro seniory2. března 2017 Internet pro seniory Josefa Pecinovského (1946) znají čtenáři hlavně jako autora české literární fantastiky. Základ jeho tvorby tvoří pochmurné dystopické příběhy plné akce. Na české literární sci-fi a fantasy […]
 • Jan Keller - Nedomyšlená společnost24. prosince 2019 Jan Keller - Nedomyšlená společnost Nedomyšlená společnost je docela známá knížka, dočkala se celkem čtyř vydání a dobrého přijetí z řad čtenářů. Názor na text jež je v ní obsažen může být samozřejmě různý. Pan Keller je do […]
 • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […]
 • E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí16. listopadu 2019 E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí Knihy Poslední dny Pompejí patří mezi ty publikace, které jsou dostatečně známy, ale ne každý je skutečně četl. Já jsem na onu knihu narazil při jednom z nájezdů na antikvariáty a výměnou […]
 • John Fowles - Francouzova milenka4. ledna 2020 John Fowles - Francouzova milenka Francouzova milenka je asi nejslavnější knihou britského autora Johna Fowlese (o jehož skvělém Mágovi jsem tu již dříve psal). Autor tento román situoval do roku 1867, tedy do poměrně […]
 • Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím25. listopadu 2018 Desatero boháče aneb pravidla, která vám pomohou na cestě za bohatsvím Kdo by nechtěl být bohatý, nemuset přemýšlet nad každou korunou a žit svobodně dle svých představ? Právě nová příručka nabízí čtenáři návod, jak žít svobodně, s dostatkem peněz a hlavně […]
 • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […]
 • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
 • Jan Brothánek - Poslední rok v československém Bruntále (1938)17. prosince 2019 Jan Brothánek - Poslední rok v československém Bruntále (1938) Útlá knížka páně Brothánka (ano, to není překlep) byla napsána krátce po osudových událostech roku 1938. Pan Jan Brothánek plnil funkci posledního okresního hejtmana Okresního úřadu […]