Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele

Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Windows 10. Průvodce uživatele

W10
W10
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Léto roku 2015 při­nes­lo nový ope­rač­ní sys­tém – Windows 10. Navazuje na své­ho před­chůd­ce, Windows 8, kte­ré zna­me­na­ly pro uži­va­te­le tako­vou změ­nu, že dosta­ly nálep­ku uspě­cha­né­ho, nedo­ko­na­lé­ho a slo­ži­té­ho sys­té­mu, na něž ani od odbor­ní­ků neza­zní­va­ly zrov­na pozi­tiv­ní recen­ze. Windows 10 mají do jis­té míry napra­vit křiv­dy „napácha­né“ osmič­ka­mi. Fungují prak­tic­ky na jakém­ko­li hard­wa­ru a aktu­a­li­za­ce ze star­ších ver­zí je zdar­ma. A jak se nechal sly­šet Microsoft, Windows 10 mají být úpl­ně posled­ní­mi Windows, kte­ré tato kor­po­ra­ce stvo­ři­la.

Windows 10 zna­me­na­jí návrat k době před osmič­ka­mi – nabí­ze­jí úvod­ní obra­zov­ku stvo­ře­nou z dlaž­dic, ale také nabíd­ku Start (po jejímž návra­tu uži­va­te­lé Windows 8 vola­li). Uživatel si tak v pod­sta­tě sám může určit ces­tu k sou­bo­rům. Ačkoli nový sys­tém obsa­hu­je doce­la pře­hled­nou nápo­vě­du, vyšla v nakla­da­tel­ství Grada pří­ruč­ka pro uži­va­te­le. Rozhodně není jen pře­pi­sem toho, co najde­te v nápo­vě­dě k sys­té­mu. Jde o pro­pra­co­va­né sezná­me­ní s novým ope­rač­ním sys­té­mem tak, aby jej uži­va­tel zvlá­dl snad­no a rych­le ovlá­dat a záro­veň plně vyu­žil nové funk­ce, kte­ré Windows 10 nabí­ze­jí.

Sepsání prů­vod­ce mají „na svě­do­mí“ zku­še­ní peda­go­go­vé Josef a Rudolf Pecinovští.
Josef Pecinovský se dlou­ho­do­bě věno­val vede­ní kur­zů pro začí­na­jí­cí i pokro­či­lé uži­va­te­le počí­ta­če a v Gradě vyšly jeho pub­li­ka­ce věnu­jí­cí se zákla­dům prá­ce na počí­ta­či, ope­rač­ní­mu sys­té­mu Windows, kan­ce­lář­ské­mu balí­ku MS Office, apli­ka­cím pro stří­há­ní videí, ale i něko­lik titu­lů sci-fi, kte­ré napsal. Rudolf Pecinovský je odbor­ní­kem na výu­ku pro­gra­mo­vá­ní, auto­rem čty­ři­a­čty­ři­ce­ti učeb­nic, pře­lo­že­ných do pěti jazy­ků, auto­rem meto­di­ky Karel a nava­zu­jí­cí meto­di­ky pro pro­gra­mo­vý sys­tém Baltík. Programování vyu­ču­je hned na něko­li­ka vyso­kých ško­lách.

Knihou bude zkla­mán napros­tý začá­teč­ník. Informace o tom, jak zapnout a vypnout počí­tač, jak držet myš nebo jak napsat text roz­hod­ně neče­kej­te. Abyste moh­li pod­le pub­li­ka­ce účin­ně pra­co­vat, je tře­ba mít zaži­té základ­ní uži­va­tel­ské doved­nos­ti. Samozřejmě je při stu­diu kni­hy lep­ší mít rov­nou zapnu­tý počí­tač a popi­so­va­né úko­ny si odzkou­šet, kni­ha ale bude (zvláš­tě v Úvodu a kapi­to­le První kro­ky pří­nos­ná i pro ty, co poří­ze­ní nové­ho sys­té­mu tepr­ve zva­žu­jí. Najdete zde stříz­li­vě (nejde o rekla­mu na Windows 10) zhod­no­ce­né novin­ky, jež sys­tém nabí­zí i upo­zor­ně­ní, jež je tře­ba při pře­cho­du na nový sys­tém brát v potaz: Máte napří­klad dosta­teč­ně výkon­ný počí­tač? Jakou ver­zi Windows 10 zvo­lí­te? V nabíd­ce jsou Home, Pro, Enterprise, Education, Mobile, Mobile Enterprise a loT.

Průvodce uži­va­te­le auto­ři roz­dě­li­li do cel­kem sed­mi kapi­tol. Po krát­kém úvo­du násle­du­je kapi­to­la První kro­ky, kte­rá je vlast­ně sezná­me­ním s novým sys­té­mem a shr­nu­tím toho, co by měl uži­va­tel znát, aby vůbec mohl s Windows 10 pra­co­vat. Druhá kapi­to­la pojed­ná­vá o pro­gra­mech – apli­ka­cích nové­ho sys­té­mu. Pracovní plo­še a hlav­ní­mu pane­lu je věno­vá­na dal­ší část kni­hy – ta sezna­mu­je čte­ná­ře s někte­rý­mi novin­ka­mi, napří­klad vir­tu­ál­ní­mi plo­cha­mi. Jak pra­co­vat s okny je název čtvr­té kapi­to­ly. Následuje sprá­va sou­bo­rů a slo­žek. V Nastavení sys­té­mu Windows 10 se dozví­te infor­ma­ce o nasta­ve­ních, kte­rá mohou být pro prá­ci běž­né­ho uži­va­te­le nej­u­ži­teč­něj­ší – roz­hod­ně neče­kej­te sezná­me­ní se vše­mi nasta­ve­ní­mi do hloub­ky. Poslední kapi­to­la je věno­vá­na apli­ka­cím, kte­ré se ve star­ších Windows sys­té­mech osvěd­či­ly nato­lik, že byly zahr­nu­ty i do desí­tek.

Publikace je veli­ce dob­ře zpra­co­va­ná gra­fic­ky – pře­hled­ně řaze­ný text dopl­ňu­jí poznám­ky v šedých rámeč­cích, upo­zor­ňu­jí­cí na „vychy­táv­ky“, odka­zu­jí­cí na jinou kapi­to­lu či část kni­hy nebo dopo­ru­če­ní.  Takřka kaž­dý (ale­spoň slo­ži­těj­ší) krok je zná­zor­něn na obráz­ku – to, co vidí­te v kni­ze, uvi­dí­te i na obra­zov­ce své­ho počí­ta­če.  Zásadní sou­slo­ví nebo pasá­že jsou zvý­raz­ně­ny, čímž pub­li­ka­ce při­po­mí­ná učeb­ni­ci. Šikovný je také rejstřík, díky němuž oka­mži­tě nalez­ne­te pasáž, jíž se chce­te věno­vat (což před­po­klá­dá, že se k pub­li­ka­ci bude­te vra­cet). Jeden vol­ný list na kon­ci kni­hy je určen pří­mo pro vaše poznám­ky.

Publikaci lze dopo­ru­čit i pro­to, že se kro­mě „tech­nic­kých“ zále­ži­tos­tí věnu­je i pro­blé­mům, jež uži­va­te­lé v dneš­ní době řeší – jde s dobou. Najdete v ní napří­klad návo­dy, jak naku­po­vat za pomo­ci apli­ka­ce Store, jak zabrá­nit dětem v pří­stu­pu k pode­zře­lým inter­ne­to­vým strán­kám, jak usnad­nit prá­ci s počí­ta­čem hen­di­ke­po­va­ným uži­va­te­lům nebo jak ochrá­nit počí­tač před nebez­peč­ným soft­warem.

Autoři navíc vza­li v potaz i fakt, že ne všich­ni čte­ná­ři jsou IT pra­cov­ní­ky nebo pro­gra­má­to­ry – návo­dy jsou vysvět­le­ny struč­ně, polo­pa­tic­ky a jed­no­du­še.


  • Autor: Pecinovský Josef, Pecinovský Rudolf
  • Formát / stran: 17×24 cm, 232 stran
  • Datum vydá­ní: 13.11.2015
  • Katalogové čís­lo: 66000
  • ISBN: 978-80-247-5700-1
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61443 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58181 KB. | 15.08.2022 - 23:51:45