Josef Dvořák se vrací k večerníčkům. Namluvil příběhy Honzy a beránka na motivy Josefa Lady

Honza a beranek 2

Kdo by neznal Maxipsa Fíka, Včelí med­víd­ky nebo Králíky z klo­bou­ku? Všem hrdi­nům pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas Josef Dvořák. Novým večer­níč­kem, v němž her­ce malí divá­ci usly­ší bude Honza a berá­nek. Sedm krát­kých pohá­dek před spa­ním v sobě pro­po­ju­je dva feno­mé­ny čes­ké tvor­by pro děti. Výtvarný pro­jev Josefa Lady a kla­sic­kou posta­vu čes­ké­ho Honzy. První díl uvi­dí divá­ci Déčka a ČT2 ve stře­du 9. pro­sin­ce v tra­dič­ním čas, od 18.45 hodin.

Honza pase ovce boha­té­ho sed­lá­ka na strá­ni za vsí a sní o tom, jaký je svět za vel­kým kop­cem. A když se ve stá­dě naro­dí čer­ný berá­nek, nej­zvě­da­věj­ší a nej­či­lej­ší ze všech, důvod k výle­tu se najde. Sedlákovi je totiž čer­ný berá­nek trnem v oku, pro­to­že prý nosí smůlu, a chce se ho co nejdří­ve zba­vit. Honzovi s berán­kem tak nezbý­vá nic jiné­ho, než se vydat do svě­ta na zku­še­nou.

Když jsme oslo­vi­li růz­né auto­ry s výzvou, jak by pro večer­ní­ček zpra­co­va­li pří­běhy pohád­ko­vé­ho Honzy, vyhrál Michal Čunderle prá­vě pro­to, že Honzovi svě­řil berán­ka a vytvo­řil z nich úžas­nou dvo­ji­ci,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Barbara JohnsonováHonza s čer­ným berán­kem spo­leč­ně pro­ží­va­jí nej­růz­něj­ší pohád­ko­vá dob­ro­druž­ství, ať už s has­tr­ma­nem nebo s čaro­děj­ni­cí, na pou­ti či na tajem­ném hrád­ku. „Seriál je výji­meč­ný nad­ča­so­vou ori­gi­na­li­tou výtvar­né­ho ruko­pi­su Josefa Lady. Vůbec popr­vé ladov­ský večer­ní­ček namlou­vá legen­dár­ní herec Josef Dvořák, a dokon­ce v něm i zpí­vá,“ pro­zra­zu­je dra­ma­turg Miloš Zvěřina.

„Jako dítě ško­lou povin­né jsem se do obráz­ků Josefa Lady zami­lo­val. Začalo to kníž­kou Bubáci a has­tr­ma­ni. A nyní díky Honzovi a berán­ko­vi jsem měl mož­nost namlou­vat večer­ní­ček, kte­rý Lada vymys­lel,“ popi­su­je Josef Dvořák svůj vztah k čes­ké­mu malí­ři, do jehož rod­ných Hrusic jsou pří­běhy zasa­ze­ny.

Dobrodružství Honzy a berán­ka je jed­ním z mno­ha dár­ků České tele­vi­ze k pět­a­pa­de­sá­tým naro­ze­ni­nám Večerníčka, kte­ré letos kres­le­ný chla­pe­ček v papí­ro­vé čepi­ci a stej­no­jmen­ný pod­ve­čer­ní pořad s pohád­ko­vým pří­bě­hem sla­ví. Ve sku­pi­ně divá­ků od čtyř do dva­nác­ti let je sta­bil­ně nej­sle­do­va­něj­ším dět­ským pořa­dem vlast­ní výro­by v Česku. Mezi letoš­ní nej­sle­do­va­něj­ší titu­ly pat­ři­li Krysáci, Pat a Mat nás baví a Bob a Bobek, krá­lí­ci z klo­bou­ku.

scé­nář: Michal Čunderle // režie: Pavel Kubant // dra­ma­tur­gie: Miloš Zvěřina // výkon­ná pro­du­cent­ka: Veronika Trčková // kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Barbara Johnsonová // Večerníček namlu­vil: Josef Dvořák

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,20671 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46950 KB. | 23.01.2021 - 11:47:01