Jorgen Brekke: Říše milosti

Rise

Tato kni­ha je jed­na z těch, kte­rou nechce­te odlo­žit, dokud se nedo­zví­te víc, a tak čte­te, dokud nejste na úpl­ném kon­ci. Jedná se o pro­pra­co­va­ný kri­mi­nál­ní román plný mno­ha záhad, kte­rý je navíc protka­ný pochmur­ným dějem z šest­nác­té­ho sto­le­tí. Říše milos­ti si tak roz­hod­ně svůj sta­tus best­selle­ru zaslou­ží.

Čtenář během čet­by sle­du­je hned něko­lik dějo­vých linií. Současně se zde ode­hrá­vá pří­pad bru­tál­ní vraž­dy v Richmondu ve Virginii kon­cem léta roku 2010 a zlo­čin spácha­ný stej­ným způ­so­bem – sta­že­ním obě­ti z kůže, ke kte­ré­mu dochá­zí v Trondheimu jen měsíc po té. Sledujeme tak dvě různá vyšet­řo­vá­ní dvě­ma růz­ný­mi detek­ti­vy. Zároveň se zdá, že se vším něja­kým záhad­ným způ­so­bem sou­vi­sí vel­mi sta­ré a cen­né kni­hy. Do toho však vstu­pu­je ješ­tě nemé­ně pou­ta­vé vyprá­vě­ní z prv­ní polo­vi­ny šest­nác­té­ho sto­le­tí, ve kte­rém hra­je význam­nou roli tajem­ný mnich s kva­lit­ní­mi noži a výro­ba per­ga­me­nu z kůží. Dozvídáme se zde i o prv­ních pitvách a nepře­ko­na­tel­né tou­ze člo­vě­ka po odha­le­ní vnitř­ní­ho uspo­řá­dá­ní lid­ské­ho těla.

Dá se samo­zřej­mě tušit, že vyšet­řo­vá­ní dvou nápad­ně podob­ných vražd se v urči­tém bodu vyprá­vě­ní pro­tne a oba vyšet­řo­va­te­lé, Američanka Felicia Stoneová a nor­ský inspek­tor Odd Singsaker tak doře­ší veš­ke­ré záha­dy spo­leč­ně. Paradoxně nej­pal­či­věj­ší otáz­kou při čet­bě Říše milos­ti není, kdo je vrah, ale spíš jakým způ­so­bem všech­no se vším sou­vi­sí. Kromě základ­ních dějo­vých linií se totiž ode­hrá­vá i množ­ství zdán­li­vě nepod­stat­ných udá­los­tí, o kte­rých však víme, že musí mít v závě­ru kni­hy něja­ký jas­ný význam.

Text jako tako­vý je roz­dě­le­ný na čty­ři čás­ti, při­čemž kaž­dá z nich je vtip­ně uve­de­na takřka totož­ným citá­tem od růz­ných lidí žijí­cích v roz­me­zí něko­li­ka sta­le­tí, což pou­ka­zu­je na fakt, že prak­tic­ky žád­ná vel­ká myš­len­ka není původ­ní. Tomuto kon­krét­ní­mu citá­tu je pak věno­vá­na i část samot­né­ho pří­bě­hu. Text je pře­hled­ný a čte­nář nemá ten­den­ci se v něm ztrá­cet zejmé­na díky uve­de­ní mís­ta a roku u kaž­dé kapi­to­ly, ve kte­ré se toto ukot­ve­ní mění, což je u tak­to pro­ple­te­né­ho vyprá­vě­ní zce­la nezbyt­né.

Tento kri­mi­nál­ní román roz­hod­ně nepo­strá­dá napě­tí ani dosta­tek záhad a donu­tí vás pře­mýš­let o svém pří­bě­hu i ve chví­lích, kdy zrov­na kni­hu odlo­ží­te na noč­ní sto­lek.


 • Autor:Jorgen Brekke
 • Žánr:detek­tiv­ka, belet­rie
 • Nakladatelstvi:XYZ
 • Datum vydá­ní:14.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku?24. září 2018 Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku? I přesto, že se momentálně nacházíme v období ekonomické konjunktury (Jak dlouho ještě?) a všude čteme o tom, že zaměstnanec je král, který si na trhu práce diktuje podmínky, existuje […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]