Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Johnny Depp přijede do Prahy, aby vystoupil na pódiu s kytaristou Jeffem Beckem

Johnny Depp přijede do Prahy, aby vystoupil na pódiu s kytaristou Jeffem Beckem

Photo © Nitrate Film
Photo © Nitrate Film

Johnny Depp se v létě vrá­tí do Prahy, ale ne kvů­li natá­če­ní nové­ho fil­mu: holly­wo­od­ská hvězda vystou­pí příští měsíc na pódiu praž­ské­ho Fora Karlín s ang­lic­kým kyta­ris­tou Beckem.

Jen minu­lý týden poro­ta ve Spojených stá­tech při­zna­la Deppovi 15 mili­o­nů dola­rů v jeho žalo­bě za pomlu­vu pro­ti býva­lé man­žel­ce Amber Heardové. Depp a Beck, dlou­ho­le­tý pří­tel, údaj­ně po soud­ním vítěz­ství sla­vi­li v Birminghamu a v indic­ké restau­ra­ci si udě­la­li účet za 50 000 liber.

V dub­nu 2020 byla ozná­me­na hudeb­ní spo­lu­prá­ce mezi Beckem a Deppem, při­čemž Depp ang­lic­ké­ho kyta­ris­tu ozna­čil za „mého dra­hé­ho pří­te­le a bra­t­ra [...] a jed­no­ho z mých kyta­ro­vých hrdi­nů všech dob.“

Depp a Beck vyda­li v roce 2020 sin­gl Isolation. Podle nedáv­né­ho vyjá­d­ře­ní Becka je vydá­ní jejich spo­leč­né­ho alba „na spad­nu­tí“.

Beck se pro­sla­vil v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí se sku­pi­nou The Yardbirds poté, co byl vybrán jako náhra­da za Erica Claptona, a nahrál s ní hity jako Heart Like a Soul. Po nece­lých dvou letech The Yardbirds opus­til a vydal se na sólo­vou dráhu a dal­ší pro­jek­ty.

Depp je sice zná­měj­ší díky své herec­ké kari­é­ře, ale je také talen­to­va­ným hudeb­ní­kem; v roce 2015 zalo­žil s Alicem Cooperem a Joem Perrym super­sku­pi­nu Hollywood Vampires.

Během kon­ce soud­ní­ho pro­ce­su se Depp obje­vil na pódiu s Beckem během někte­rých kon­cer­tů ve Velké Británii. Dnes bylo ozná­me­no, že se k němu herec při­po­jí na jeho evrop­ském tur­né, v jehož rám­ci se 11. čer­ven­ce zasta­ví i v Praze.

Johnny Depp není v České repub­li­ce žád­ným nováč­kem.

Loni se herec zúčast­nil Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde zís­kal Křišťálový gló­bus za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Karlovarský fes­ti­val, stej­ně jako fes­ti­val ve špa­něl­ském San Sebastianu, byly za oce­ně­ní Deppa v sou­vis­los­ti s obvi­ně­ním ze zne­u­ží­vá­ní kri­ti­zo­vá­ny, ale jeho nedáv­né soud­ní vítěz­ství ho v očích mno­hých očis­ti­lo.

V červ­nu 2018 si Depp zahrál na pódiu se sku­pi­nou Hollywood Vampires na fes­ti­va­lu Prague Rocks v Letňanech, jehož hlav­ním hos­tem byl Ozzy Osbourne.

Depp v České repub­li­ce také natá­čel thriller Z pek­la z roku 2001. Herec v něm hrál detek­ti­va, kte­rý pát­rá po Jacku Rozparovači v uli­cích vik­to­ri­án­ské­ho Londýna, kte­ré byly ve sku­teč­nos­ti sou­čas­nou Prahou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48055 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56811 KB. | 06.07.2022 - 23:57:33