Kritiky.cz > Recenze knih > John Steinbeck - Měsíc zapadá

John Steinbeck - Měsíc zapadá

Tak jsem se dostal k čet­bě Vánočního dár­ku, neb jsem byl celý rok hod­ný, tak­že bylo co čís­ti.

Steinbecka jis­tě zná kaž­dý člo­věk, kte­rý o sobě může pro­hlá­sit, že rád čte (kni­hy). Jeho „Hrozny hně­vu“ a „O myších a lidech“ pat­ří (prá­vem) mezi svě­to­vou kla­si­ku, nicmé­ně dal­ší díla toho­to ame­ric­ké­ho uměl­ce již tak zná­ma nejsou.

Tak to naprav­me.

Kniha „Měsíc zapa­dá“ byla napsá­na v roce 1942 a je to na ní tro­chu zná­ti. Celý pří­běh se v pod­sta­tě točí oko­lo měs­teč­ka, kte­ré je vel­mi rych­le obsa­ze­no oku­pan­ty, jenž zde zří­dí (s význam­nou dopo­mo­cí jed­no­ho do té doby oblí­be­né­ho obča­na měs­teč­ka) své sta­no­viš­tě, neboť u měs­teč­ka se nachá­zí důle­ži­tý důl, takže...není co řešit. Velitel oku­pan­tů se jme­nu­je Lanser a je to - naroz­díl od svých kole­gů - zku­še­ný voják, kte­rý ví, že nási­lí plo­dí jen dal­ší násil, nicmé­ně také je to posluš­ný pří­sluš­ník armá­dy a tyto dvě slož­ky se v této posta­vě během pří­bě­hu tro­chu tlu­čou... Kniha nemá vylo­že­ně hlav­ní posta­vu. V pod­sta­tě nám před­sta­vu­je celý důstoj­nic­ký sbor oku­pan­tů a někte­ré význam­né posta­vy oby­va­tel měs­teč­ka, např. sta­ros­tu Ordena, jenž v závě­ru skvě­le citu­je Sókrata „..jestli­že se domní­vá­te, že zabí­je­ním lidí zabrá­ní­te, aby vám někdo vyčí­tal, že zlo­čin­ně žije­te, mýlí­te se...“.

Na kni­ze mě vel­mi uchvá­til popis nála­dy ve měs­teč­ku. Zprvu je obe­zřet­ný, oby­va­te­lé se bojí oku­pan­tů, ale role se brzy vymě­ní. Sami oku­pan­ti zjis­tí, že role se v pod­sta­tě v prů­bě­hu času vymě­ni­ly. Oni jsou na „cizím hřiš­ti“, obklo­pe­ni nepřá­tel­sky smýš­le­jí­cí­mi lid­mi, kte­ří mohou kdy­ko­li ude­řit.. Velmi zají­ma­vá byla také jed­na z myš­le­nek, kte­ré Steinbeck vsu­nul do úst své posta­vě sta­ros­ty Ordena, totiž že, oku­pan­té jsou lidé zvyklí jed­nat pod tota­lit­ním reži­mem, poslou­chat něja­ké­ho vůd­ce, kdež­to jeho lidé jsou lidé svo­bod­ní, kte­ří vůd­ce nepo­tře­bu­jí. Právě pro­to tedy oku­pan­té nemo­hou uspět se svý­mi repre­se­mi, pokud zabi­jí něja­ké­ho údaj­né­ho vůd­ce odpo­ru pro­ti nim, tak na jeho mís­tě povsta­nou dal­ší a dal­ší. To je vlast­nost všech svo­bod­ných lidí.

Inu, kni­ha je poměr­ně krát­ká, ale výstiž­ná. Asi jste pocho­pi­li, že se mi líbi­la :-).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
  • Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky6. ledna 2020 Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky Jako malá holka si pamatuji, když moje babička používala různá přísloví, pranostiky a lidová moudra. Moc ráda na to vzpomínám. Byla to krásná doba. Nebyly žádné převratné technologie jako […]
  • China Miéville - Město a město14. prosince 2019 China Miéville - Město a město China Miéville, slavný britský autor, představitel New Weird, zajímavého to směru, který přináší nový, svěží vzduch do zatuchlého světa fantasy. Koneckonců ne nadarmo se říkalo, že dějově […]
  • Dmitry Glukhovsky - Soumrak9. listopadu 2019 Dmitry Glukhovsky - Soumrak Glukhovsky, známý autor populárního a oceňovaného postapokalyptického románu Metro 2033, který se dokonce dočkal i neméně slavné videoherní adaptace, přichází "na svět" s další knihou. […]
  • Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus22. října 2019 Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus Jen málo českých společenských vědců dosáhne celosvětového významu a popularity. Gellner mezi tu malou skupinku určitě patří (a ponechme, prosím, stranou jeho komplikované […]
  • E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí16. listopadu 2019 E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí Knihy Poslední dny Pompejí patří mezi ty publikace, které jsou dostatečně známy, ale ne každý je skutečně četl. Já jsem na onu knihu narazil při jednom z nájezdů na antikvariáty a výměnou […]
  • Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus23. prosince 2016 Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ve vytahaném svetru? Jestli ano, konečně se vám poštěstilo a komiksy vyšly v jedné knize a jsou […]
  • Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků9. prosince 2019 Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků V souvislosti s loňským výročím 100 let od vzniku Československa se nás zmocnila jakási nostalgie – že tehdy byl svět jednodušší, přehlednější a lidé se k sobě chovali lépe – prostě […]
  • Spider-Man - Čtení s maskou13. prosince 2019 Spider-Man - Čtení s maskou Pavoučí muž se jako literární postava objevil poprvé v komiksu v roce 1962. O rok později už mu byl věnován vlastní komiks a jeho popularita začala strmě stoupat. Spider-Man to dotáhl […]
  • Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob1. dubna 2016 Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob Clinton Ober se mnoho let zabýval kabelovými a počítačovými systémy v USA. Po vážném onemocnění objevil uzemnění jako léčebnou metodu. Zaměřuje se na propagaci vědeckého výzkumu i na […]