Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > JOHN MOORE

JOHN MOORE

Moore
Moore
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Moore se naro­dil v Irsku, kde také vyrůs­tal a stu­do­val. V dese­ti letech se začal zají­mat o foto­gra­fii, kte­rá se sta­la jeho celo­ži­vot­ním koníč­kem. Pracoval jako kame­ra­man zpra­vo­daj­ství a poté se jako asi­s­tent kame­ry podí­lel na celo­ve­čer­ních fil­mech pod tak­tov­kou fil­mo­vých veli­čin jako Neil Jordan nebo Jim Sheridan.

Novátorský pří­stup k režii reklam s vyu­ži­tím nej­mo­der­něj­ších spe­ci­ál­ních efek­tů Mooreovi vydo­byl svě­to­vé reno­mé. Mezi jeho nej­vý­raz­něj­ší spo­ty pat­ří rekla­my pro Adidas, Guinness a zejmé­na pro fir­mu SEGA. Krátce po uve­de­ní jeho spo­tu pro SEGA v roce 1999 na MTV Music Video Awards daly Twentieth Century Fox a Davis Entertainment Mooreovi pří­le­ži­tost, aby mohl nato­čit svůj celo­ve­čer­ní reži­sér­ský debut: Za nepřá­tel­skou linií, akč­ní thriller s Genem Hackmanem a Owenem Wilsonem v hlav­ních rolích. Po úspě­chu fil­mu zís­kal Moore smlou­vu s Foxem na vývoj a pro­duk­ci něko­li­ka pro­jek­tů a zalo­žil pro­dukč­ní spo­leč­nost Point Road. V roce 2004 reží­ro­val film Let Fénixe s Dennisem Quaidem a Giovannim Ribisim, násle­do­val rema­ke kla­si­ky ze 70. let Satan při­chá­zí, nato­če­ný pro Twentieth Century Fox, kte­rý do kin vstou­pil v červ­nu 2006 a zazna­me­nal svě­to­vý úspěch. Mooreův Max Payne s Markem Wahlbergem v titul­ní roli byl na pod­zim 2008 jed­nič­kou v trž­bách za prv­ní víkend.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,95268 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58205 KB. | 15.08.2022 - 07:52:35