Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

031
031

John Flanagan, kte­ré­ho mno­zí zna­jí díky jeho veleslav­né fan­ta­sy sérii „Hraničářův učeň“, se vra­cí na scé­nu! Nezavede nás nikam jinam, než prá­vě do jedi­neč­né­ho pro­stře­dí svě­ta hra­ni­čá­řů, kte­rým si zís­kal obli­bu po celém svě­tě. Chcete se dozvě­dět, co před­chá­ze­lo tomu, než se Halt a Crowley sta­li hrdi­ny? Chcete zjis­tit, jak to všech­no zača­lo? Pěkně od úpl­né­ho začát­ku? Pak bys­te si nemě­li nechat ujít Turnaj na Gorlanu, prv­ní díl nové série „První roky“, kte­rá je vlast­ně tako­vým del­ším pro­lo­gem k samot­né­mu Hraničářovu učni.

Děj nás vra­cí do minu­los­ti, kdy je sbor hra­ni­čá­řů utla­čo­ván nad­vlá­dou zrád­né­ho baro­na Morgaratha, kte­rý lač­ní po moci. Princ Duncan pod­le zvěs­tí ničí sever země, a tak se ho uprch­lík Halt a mla­dý hra­ni­čář Crowley roz­hod­nout najít a sjed­no­tit hra­ni­čá­ře, aby spo­leč­ně bojo­va­li za svou zemi. Povede se jim to, nebo zví­tě­zí kru­tý baron?

Kdo již díla Johna Flanagana zná, tak mi dá za prav­du, že má vskut­ku pou­ta­vý styl psa­ní, od kte­ré­ho se lze jen těž­ko odtrh­nout. Nejen, že píše s pořád­nou dáv­kou akce, dob­ro­druž­ství a napě­tí, ale hlav­ně jeho vtíp­ky, tref­né poznám­ky a neza­po­me­nu­tel­ný sar­kas­mus jsou hlav­ním důvo­dem, proč čte­ná­ři jeho kni­hy tak zbož­ňu­jí. Ani Turnaj na Gorlanu nebyl výjim­kou a já se moh­la rado­vat z hlá­šek, sar­kas­tic­kých pozná­mek a skvě­lé­ho smys­lu pro humor. Ale je to puto­vá­ní, akce, intri­ky a boje, co pří­bě­hu dodá­vá spád a čti­vost, o kte­rou není vůbec nou­ze. Stránky se čtou oprav­du samy i přes­to, že děj byl na mě poně­kud jed­no­du­chý a mnoh­dy vel­mi před­ví­da­tel­ný, což je vel­ká ško­da.

Zklamalo mě, že jsem si v prů­bě­hu čte­ní snad­no domys­le­la, co se sta­ne, jaký bude závěr a nemoh­la jsem se tudíž těšit z žád­né­ho šoku­jí­cí­ho odha­le­ní či ale­spoň men­ší­ho pře­kva­pe­ní. Přijde mi, že se autor v někte­rých pasá­žích sna­žil pří­běh až moc natáh­nout. To tomu ubí­ra­lo tako­vou tu jis­kru, kte­rou na jeho kni­hách o hra­ni­čá­řích obdi­vu­ji. I cel­ko­vá záplet­ka by pro svou pří­liš­nou jed­no­du­chost moh­la být lep­ší.

Ale na dru­hou stra­nu, jak jsem již psa­la – při čte­ní se poba­ví­te, zasmě­je­te a za chví­li nebu­de­te mít už co číst a ani si neu­vě­do­mí­te, že to uběh­lo tak rych­le. Flanagan je holt roze­ný vypra­věč po kaž­dé strán­ce, to se mu musí nechat. Zároveň se mi líbi­lo, že Turnaj na Gorlanu nám uká­zal sta­ré zná­mé hrdi­ny z tro­chu jiné­ho pohle­du v jejich mlad­ší ver­zi. Také jsem pozna­la spous­tu nových postav s roz­liš­ný­mi cha­rak­te­ry, což krás­ně oži­vi­lo celý pří­běh.

Turnaj na Gorlanu dopo­ru­ču­ji čte­ná­řům Hraničářova učně, kte­ří se chtě­jí vrá­tit ke své oblí­be­né sérii a dozvě­dět se něco víc. Ale ani noví čte­ná­ři nepo­hrd­nou tím­to dílem, pro­to­že vše je sro­zu­mi­tel­ně a postup­ně vysvět­le­no, tak­že se není tře­ba obá­vat toho, že bys­te něco nepo­cho­pi­li. Pokud tou­ží­te po dáv­ce napě­tí, fan­ta­sy, chce­te při­hlí­žet sou­bo­jům a smát se nad vti­py, pak je Turnaj na Gorlanu jas­nou vol­bou pro koho­ko­liv!


  • Autor:John Flanagan
  • Žánr:fan­ta­sy pro děti
  • Nakladatelstvi:Egmont
  • Datum vydá­ní:01.04.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,84639 s | počet dotazů: 217 | paměť: 55572 KB. | 16.05.2022 - 17:26:18