Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Johanna Basfordová: Tajná zahrada

Johanna Basfordová: Tajná zahrada

TajnaZahrada
TajnaZahrada

Proti stre­su, úzkos­ti a depre­si se dá jed­no­du­še bojo­vat pas­tel­ka­mi, vodov­ka­mi nebo fixy. Antistresové oma­lo­ván­ky fun­gu­jí lépe než alko­hol nebo anti­de­pre­si­va a navíc nene­chá­va­jí zdra­vot­ní násled­ky. Nevěříte? Tak si vzpo­meň­te, jak jste jako děti vybar­vo­va­li před­kres­le­né obráz­ky s pohád­ko­vý­mi posta­vič­ka­mi nebo zví­řa­ty, jak vás to bavi­lo, jak jste se sou­stře­di­li, zaba­vi­li a uklid­ni­li. Něco z dítě­te zůstá­vá v kaž­dém člo­vě­ku, tak proč by to nemohl být pocit uvol­ně­ní a rados­ti z dob­ře vyma­lo­va­né­ho moti­vu? Jak je obec­ně zná­mé, poci­ty člo­vě­ka ovliv­ňu­jí bar­vy. Proč by tedy poci­ty, zvláš­tě ty nega­tiv­ní, nebyl scho­pen vstře­bat prá­vě papír?

V západ­ních zemích, hlav­ně v Anglii, Francii a v Americe, při­šli antistre­so­vým oma­lo­ván­kám na chuť začát­kem milé­nia. Nečekejte jed­no­du­ché obráz­ky typu cha­loup­ka nebo slu­níč­ko, námě­ty berou výtvar­ní­ci, jež oma­lo­ván­ky vytvá­ře­jí, hlav­ně z pří­ro­dy. Výsledkem jsou slo­ži­té a pro­myš­le­né deko­ry, během jejichž vybar­vo­vá­ní zaru­če­ně ale­spoň na chví­li zapo­me­ne­te na všech­ny pro­blémy a svo­ji mysl sou­stře­dí­te v jeden oka­mžik na jed­no mís­to.

V České repub­li­ce byla zatím nabíd­ka antistre­so­vých oma­lo­vá­nek poměr­ně malá. První čes­ká pub­li­ka­ce toho­to typu vyšla v Gradě v létě – sesta­vi­ly je Jolana Daňková a Lenka Tréglová. Před Vánoci vychá­zí dal­ší por­ce před­loh – Grada vydá­vá Tajnou zahra­du Johanny Basfordové.

Basfordová, je skot­ská ilu­strá­tor­ka, jejíž nej­ob­lí­be­něj­ší tech­ni­kou je pero­kres­ba. Ráda vytvá­ří fan­ta­zij­ní svě­ty plné rost­lin, stro­mů a drob­ných živo­či­chů. Inspiruje se při­tom pří­ro­dou v oko­lí své­ho ven­kov­ské­ho domo­va. V Gradě není nezná­mou autor­kou – v létě jí vyšel sou­bor antistre­so­vých oma­lo­vá­nek s názvem Ztracený oce­án a na pod­zim Čarovný les. Všechny tři pub­li­ka­ce Johanny Basfordové mají stej­ný ruko­pis a pro­ve­de­ní.  Čtvercový vět­ší for­mát, šitá vaz­ba a sil­ný (170 gra­mo­vý) papír dělá z kní­žek poten­ci­o­nál­ní pěk­ný dárek.

Tajná zahra­da obsa­hu­je 89 stran antistre­so­vých oma­lo­vá­nek růz­né úrov­ně. U někte­rých autor­ka spo­lé­há na kre­a­ti­vi­tu „vybar­vo­va­če“ – nechá­vá mu pro­stor k dokres­lo­vá­ní zví­řat nebo rost­lin. Užití barev je pří­mo na nála­dě maji­te­le oma­lo­vá­nek. K vybar­ve­ní slou­ží i obál­ka, kte­rá je v pří­pa­dě Tajné zahra­dy ladě­na do čer­ve­na. Postřeh „vybar­vo­va­če“ pro­vě­ří také hle­dá­ní hou­se­nek, můr, klí­čů nebo vzka­zů v láhvi, kte­ré autor­ka do změ­ti vět­vi­ček a lís­teč­ků důmy­sl­ně ukry­la.

„V kni­ze najde­te magic­kou černo-bílou zemi plnou fan­tas­tic­kých kvě­tin a zvlášt­ních rost­lin. Jsou zde obráz­ky k vybar­vo­vá­ní, blu­diš­tě k řeše­ní, vzo­ry k dokon­čo­vá­ní a spous­ta míst, na kte­rá může­te dopl­nit své vlast­ní kres­by. Používejte fixy nebo pas­tel­ky pro zápla­vu barev a čer­né pero s jem­ným hro­tem pro dotvo­ře­ní vlast­ních kre­seb a detai­lů. Na strán­kách je mno­ho napůl skry­tých děsi­vých bytos­tí a zvlášt­ních malých stvo­ře­ní. Hledejte mezi kvě­ty a najde­te čme­lá­ky, motý­ly a ptá­ky, kte­ří se tam scho­vá­va­jí. Hodně štěs­tí!,“ vyzý­vá čte­ná­ře Johanna Basfordová. Ta v závě­ru kni­hy za pomo­ci Klíče k taj­né zahra­dě pro­zra­dí, kde přes­ně se ony děsi­vé bytos­ti a zvlášt­ní malá stvo­ře­ní v před­lo­ze skrý­va­jí.


  • Název: Tajná zahra­da - pas­tel­kou pro­ti stre­su
  • Objednací kód: NA252366
  • Autor: Johanna Basfordová
  • Titul je zařa­zen do žánrů:
  • ISBN: 978-80-247-5614-1
  • EAN: 9788024756141

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,72577 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56633 KB. | 29.06.2022 - 21:16:38