JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.

jogatky3

V dneš­ním hek­tic­kém svě­tě plné­ho stre­su se naše děti sna­ží co nej­lé­pe zori­en­to­vat, usi­lu­jí o špet­ku pocho­pe­ní a chtě­jí být svým oko­lím za kaž­dou cenu při­ja­ti, a pro­to se až nezdra­vě při­způ­so­bu­jí své­mu oko­lí a potla­ču­jí uvnitř sebe sama; a čas­to pak zapo­mí­na­jí na to, kým ve sku­teč­nos­ti jsou.

A prá­vě tato kni­ha „JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE“ by jim měla hra­vou for­mou pomo­ci na ces­tě do své­ho vlast­ní­ho nit­ra, najít sebe sama, své sku­teč­né JÁ. Kromě jiné­ho se i nau­čí ovlá­dat cel­kem devět roz­ma­ni­tých emo­cí, s kte­rý­mi se můžou ve svém běž­ném živo­tě potkat. Jsou jimi: strach, opo­je­ní krá­sou, vztek, odva­ha - sta­teč­nost, sebe­lí­tost - odpor,  pohnu­tí - sou­cit, radost - smích, a v nepo­sled­ní řadě i klid - mír.

Pro kaž­dé­ho z nás je nej­dů­le­ži­těj­ší, aby na prv­ním mís­tě poznal pře­váž­ně sám sebe, což mu jóga  napros­to doko­na­le umož­ňu­je. V samot­ném poje­tí jógy totiž zna­me­ná, že lid­ské tělo, mysl a duše spo­lu neu­stá­le komu­ni­ku­jí, což také to samé pla­tí o vnitř­ním a vněj­ším svě­tě, mezi indi­vi­du­ál­ním a spo­le­čen­ským, a dále čis­tě osob­ním a neo­sob­ním. Dalo by se říci, že člo­věk je jen malou sou­čás­tí toho­to vel­ké­ho a nesku­teč­né­ho cel­ku.

Kniha obsa­hu­je cel­kem devět pohád­ko­vých, vel­mi poe­tic­kých pří­bě­hů napsa­ných na moti­vy indic­ké­ho uče­ní o deví­ti základ­ní emo­cích, kte­ré vel­mi inten­ziv­ně zasa­hu­jí do naše­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Tyto emo­ce moc dob­ře zná­me, ale ne vždyc­ky víme, jak na ně správ­ně rea­go­vat a dále s nimi pra­co­vat. A prá­vě tato kni­ha by vás měla nau­čit zvlá­dat tyto emo­ce a sta­vy, vědo­mě je reflek­to­vat a dále s nimi efek­tiv­ně pra­co­vat.

Více na Kritiky.cz
Lesní duch Už by se nikdy neměli dělat remaky. Stačí původní filmy. Terminátor, Robocop atd.. V této d...
Zrodila se hvězda (A Star Is Born) – Recenze – 60% Režijní a scenáristický debut herce Bradleyho Coopera Zrodila se hvězda je předělávkou stejn...
Josef Šnejdárek - Co jsem prožil (1939) Josef Šnejdárek - svého času doslova "celebrita", dnes polozapomenutý voják, napsal na samém ...
Top 10/2017 Nejčtenější články měsíce října....
Země zítřka - Spojení tvůrce Simpsonových s tvůrcem Ztracených nedopadne to dobře! Špatná budoucnost nikoho neděsí! A to je špatné, velice špatné. S tím se musí něco uděl...

Prostřednictvím těch­to pohá­dek se může­te vydat na taju­pl­nou ces­tu, na kte­ré své emo­ce důklad­ně pro­zkou­má­te, pocho­pí­te, uzná­te je, a hlav­ně se pro­střed­nic­tvím nich uvol­ní­te, pokud je to samo­zřej­mě potře­ba.

Jednotlivé pohád­ky doko­na­le roz­ví­jí dět­skou před­sta­vi­vost a moti­vu­jí je tak, aby o nich dále více pře­mýš­le­li a domýš­le­li důsled­ky cho­vá­ní jed­not­li­vých pohád­ko­vých bytos­tí. Zcela urči­tě tu nejen děti, ale i rodi­če nalez­nou spous­tu pou­če­ní, ale i zábav­né inspi­ra­ce k pro­ve­de­ní jed­not­li­vých jógo­vých cvi­če­ní, pro­střed­nic­tvím nichž si doko­na­le pro­táh­ne­te tělo, uvol­ní­te roz­tě­ka­nou mysl a nalez­ne­te vyvá­že­nou har­mo­nii mezi obě­ma.

Pohádkovými pří­běhy vás budou pro­vá­zet nej­růz­něj­ší lidé, zví­řa­ta, rost­li­ny, boho­vé, skřít­ci či mra­ky, jež vám rádi pře­da­jí svá malá ale i vel­ká posel­ství, pro­střed­nic­tvím nichž vám při­po­me­nou, co je a není důle­ži­té, a jak co nej­lé­pe pocho­pit sami sebe.

„Už jenom pro­to, že chceme-li se někým stát, je nut­né vidět, kým v daný moment jsme.“

Devět pohád­ko­vých pří­bě­hů, a kaž­dý z nich se sklá­dá z pohád­ky, kte­rá v sobě ukrý­vá jakési dané posel­ství, jež by si pak všich­ni čte­ná­ři měli nést ve svých vlast­ních srd­cích a pro­střed­nic­tvím něho se řídit ve svém kaž­do­den­ním živo­tě.

Za kaž­dým z jed­not­li­vých pří­bě­hů pak násle­du­jí dvě jógo­vá cvi­če­ní, kdy jed­no je urče­né pro děti, a dru­hé zvlášť pro rodi­če. Z kaž­dé z této kate­go­rie tj. děti nebo rodi­če, se nese drob­ná, ale vel­mi zásad­ní rada, pou­če­ní či posel­ství.

jogatky4

Poselství ke stra­chu:

Strach je sou­čás­tí živo­ta. Je při­ro­ze­né, že se bojí­me o své děti a sna­ží­me se je chrá­nit. Někdy si ale neu­vě­do­mu­je­me, zda na ně s původ­ně dob­rým úmys­lem nepře­ná­ší­me vlast­ní stra­chy, jimiž tře­ba ni nero­zu­mí­me.

Bát se je nor­mál­ní, ale ne vždyc­ky smys­lu­pl­né. Svůj strach je dob­ré nepo­tla­čo­vat, ale ani mu zce­la nepro­pad­nout.

Poselství k opo­je­ní krá­sou:

I když se nám zrov­na něco neda­ří nebo jsme smut­ní, může­me při tro­še vůle a pozor­nos­ti najít něco, co nás svo­jí krá­sou poma­lu vrá­tit k rados­ti ze živo­ta nebo poci­tu vděč­nos­ti. Krásu lze najít i v úpl­ných malič­kos­tech.

Krása může mít nespo­čet podob a je potře­ba pocho­pit, že to, co se líbí nám, nemu­sí být vždy krás­né i pro ostat­ní. Vzájemné odliš­nos­ti nás učí respek­tu a tole­ran­ci, a pokud se na ně doká­že­me dívat ze správ­né­ho úhlu, mohou nám roz­ší­řit roz­hled. schop­nost vní­mat krá­su může být také jed­ním ze způ­so­bu, jak se stá­le rado­vat ze živo­ta.

Poselství ke vzte­ku:

Mít vztek je lid­ské. Když už vztek máme, je dob­ré nesna­žit se ho potla­čit ani bez­hla­vě vybuch­nout a pak toho lito­vat.

Poselství k odva­ze, sta­teč­nos­ti:

Možná posta­čí, když se za všech okol­nos­tí bude­te sna­žit dělat jen to nej­lep­ší, co v dané chví­li dove­de­te, když se bude­te sna­žit žít v sou­la­du se svým nej­lep­ším já.

Je tře­ba stá­le se učit tomu, jak dob­ře pou­ží­vat a cvi­čit bys­trou mysl a jak šlech­tit sta­teč­né srd­ce, jak pěs­to­vat smy­sl pro povin­nost, ctnost, vytr­va­lost a cel­ko­vou obrat­nost.

Poselství k údi­vu:

Údiv pat­ří mezi nej­dů­le­ži­těj­ší vlast­nos­ti, díky kte­rým se může­me o svě­tě i sami o sobě něco dozvě­dět a něco uži­teč­né­ho se také nau­čit. Údiv a úžas jsou pros­tě parád­ní! Bohužel se neda­jí ovliv­nit vůlí.

K tomu, aby nás moh­lo něco nové­ho pře­kva­pit, je někdy potře­ba opus­tit sta­rý způ­sob, kte­rým se na věci kolem sebe dívá­me. Nový svět je těž­ké obje­vit se sta­rou mapou.

Zkuste si pro­to vší­mat momen­tů, kdy žasne­te nad odchyl­kou od svo­jí osob­ní před­sta­vy o pova­ze věcí.

Poselství k sebe­lí­tos­ti, odpo­ru:

Někdy se v urči­té situ­a­ci může­me cítit méně­cen­ní a nedo­sta­teč­ní. Tehdy je potře­ba si uvě­do­mit, že může jít jen o chvil­ko­vý pocit, jaký­si čer­ný mrak, kte­rý zastí­ní jinak jas­nou oblo­hu naší mys­li a skr­ze kte­rý vidí­me vše čer­ně.

Je ale důle­ži­té neza­po­mí­nat na vlast­ní hod­no­tu, sílu oso­bi­tos­ti a také zod­po­věd­nos­ti. Sebelítost není moc uži­teč­ná, pro­to­že způ­so­bu­je, že se ve vlast­ní bez­na­dě­jí topí­me, mís­to toho, abychom se sna­ži­li dostat na břeh.

Poselství k pohnu­tí, k sou­ci­tu:

Na ces­tě k pokla­du ukry­té­mu uvnitř vlast­ní­ho srd­ce může­me nezříd­ka nara­zit na mno­ho zkou­šek, kte­ré pro­vě­řu­jí zejmé­na naši vnitř­ní prav­di­vost, upřím­nost, odva­hu a schop­nost s někým sou­cí­tit. Důležitá je i ocho­ta pomoct, když je to potře­ba, aniž bychom za to auto­ma­tic­ky oče­ká­va­li odmě­nu nebo uzná­ní. Součástí této dob­ro­druž­né ces­ty je i zís­kat schop­nost vypo­řá­dat se se smut­kem nebo lítos­tí....

Více na Kritiky.cz
Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní Hledáte příjemné čtení s humorem a zajímavou zápletkou? Máte rádi tajemství a romány pl...
Novinkový mix: Batmanovský vesmír, Tom Holland zachráncem či animované pokračování ...
Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti...
Sean Penn Sean Justin Penn (* 17. srpen 1960, Santa Monica, Kalifornie) je americký herec a režisér, držit...
Biografie Cate Blanchett Catherine Elise Blanchett se narodila 14. května 1969 v Jessie McPherson nemocnici v Melbourne jako...

Poselství k rados­ti, ke smí­chu:

Smích je pro­je­vem sym­pa­tií, rados­ti, trap­nos­ti, ale také eufo­rie, nejis­to­ty. Smějeme se, když chce­me něko­ho nebo sami sebe o něčem pře­svěd­čit. Ne kaž­dý dospě­lý se doká­že zasmát sám sobě, svým omy­lům a pře­šla­pům, tře­ba ve výcho­vě.

Občas se stá­vá, že děti rea­gu­jí smí­chem na něco, co nám rodi­čům v danou chví­li legrač­ní nepři­pa­dá. Reagujeme podráž­dě­ně, ura­že­ně nebo naštva­ně, jako bychom při tom doce­la zapo­mí­na­li na to, že sami dělá­vá­me totéž i v dospě­los­ti.

Poselství kli­du a míru:

Mysl doká­že být skvě­lým slu­hou, ale také vel­mi zrád­ným pánem.

Přejímáme různá pře­svěd­če­ní, oba­vy a názo­ry na vše mož­né. Zahlcujeme sami sebe infor­ma­ce­mi, aniž bychom si při­pouš­tě­li potře­bu data uvnitř naše­ho hla­vo­vé­ho com­pu­te­ru někdy utří­dit ane­bo pra­vi­del­ně pře­pí­nat na úspor­ný režim.

Určitě jste už někdy zaži­li nepří­jem­nos­ti, kte­ré doká­že způ­so­bit stav nekli­du, rodí­cí se kde­si uvnitř našich hlav. Celková spo­ko­je­nost a lid se vždy zaklá­da­jí na vnitř­ním sta­vu naší  mys­li.

jogatky2

V závě­ru kníž­ky se nachá­zí tema­tic­ký, struč­ný slov­ní­ček cizích poj­mů pro rodi­če, kde jsou jed­not­li­vé pojmy, kte­ré mohou být pro malé čte­ná­ře a jogí­ny nezná­mé, jsou vel­mi jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně vysvět­le­ny a popsá­ny.

Knížka je skvě­lým pomoc­ní­kem při uče­ní rodi­čů, jak pomo­ci svým dětem, a jak jim pone­chat dosta­tek pro­sto­ru pro vlast­ní zkou­má­ní. Ostatně to co je krás­né a dob­ré, je vlast­ně poměr­ně rela­tiv­ní.

Navíc „Jógátky“ pomá­ha­jí oboum vyrov­nat se svý­mi stra­chy za pomo­ci cvi­če­ní, kte­ré lze prak­ti­ko­vat prak­tic­ky všu­de a kde­ko­liv, kde nás ony emo­ce, poci­ty a sta­vy zasko­čí... kni­hu dopo­ru­ču­je­me.

 

Jógátky - Cesta na horu srd­ce

Napsala: Barbora Hu

Ilustrovala Nanako Ishida

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment

Vydání prv­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 125

ISBN: 978-80-253-3760-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […]
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […]