Kritiky.cz > Recenze knih > Jóga pro seniory vám protáhne tělo bez ohledu na věk

Jóga pro seniory vám protáhne tělo bez ohledu na věk

DSC 0946

Zdravý pohyb, pro­ta­že­ní i rela­xa­ce jsou důle­ži­té v kaž­dém věku. Když už má ale člo­věk něja­ké ty roky, cvi­če­ní se stá­vá s kaž­dým dnem obtíž­něj­ším. A co tepr­ve, když jste nikdy v živo­tě nijak výraz­ně necvi­či­li a v poz­děj­ších letech bys­te rádi zača­li? Že to není nemož­né, doka­zu­je kni­ha Věry Vojtěchové a MUDr. Ivany Ballingové s názvem Jóga pro seni­o­ry.

V prv­ní čás­ti této prak­tic­ké pub­li­ka­ce se nej­pr­ve čte­nář dozví vše pod­stat­né o józe. Dočtete se nejen o his­to­rii toho­to cvi­če­ní, ale také napří­klad jak moc je jóga pro­spěš­ná pro naše zdra­ví, že doká­že zba­vit špat­né nála­dy či depre­se a samo­zřej­mě nechy­bí ani pou­če­ní o zása­dách bez­peč­né­ho cvi­če­ní. Rozhodně se tedy není tře­ba bát, že by si člo­věk svým pohy­bem nějak ublí­žil. Vše je oprav­du sro­zu­mi­tel­ně popsa­né, tak­že postup, jak správ­ně cvi­čit, pocho­pí i úpl­ný začá­teč­ník.

Kniha na svých takřka sto sedm­de­sá­ti strán­kách před­sta­vu­je zejmé­na jed­no­du­ché cvi­ky, kte­ré jsou vhod­né pro lidi, jejichž tělo už není vli­vem při­bý­va­jí­cích let tak pruž­né a oheb­né. Nemusíte tedy mít strach, že by vám kni­ha dopo­ru­čo­va­la nau­čit se tře­ba stoj na hla­vě. Základem jsou klid­né a zejmé­na pro­ta­ho­va­cí cvi­ky, kte­ré však mají až pře­kva­pi­vě bla­ho­dár­ný vliv jak na naši fyzič­ku, tak i na naši psy­chi­ku. Postupně se tak dozví­me, jak cvi­čit na žid­li, na pod­lož­ce, ve sto­ji a dokon­ce i v poste­li.

Snadnému poro­zu­mě­ní jed­not­li­vých cvi­ků napo­má­ha­jí zejmé­na foto­gra­fie, kte­ré uka­zu­jí, jak má správ­ně pro­ve­de­ný cvik vypa­dat. Vzhledem k tomu, že tato kni­ha je pri­már­ně urče­na seni­o­rům, jsou její neo­ce­ni­tel­nou sou­čás­tí i rady léka­ře, kte­ré nalez­ne­te u kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho cvi­ku. Máte tak jis­to­tu, že daná pozi­ce vám vzhle­dem k vaše­mu kon­krét­ní­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu neu­blí­ží.

Jógu pro seni­o­ry bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la všem lidem, kte­ří chtě­jí zůstat aktiv­ní i v poz­děj­ším věku a nechtě­jí se spo­ko­jit jen s tím, že je všech­no bolí, a tudíž pro sebe nemo­hou nic udě­lat. I malé pro­ta­že­ní, rela­xa­ce či správ­né dýchá­ní kaž­dý den totiž má smy­sl a doká­že léčit.


Žánr:
Sport, Zdraví
Vydáno:2018, Computer Press (CPress)
ISBN:9788026420835


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]
  • Malá Ema - čtení pro prvňáčky2. září 2019 Malá Ema - čtení pro prvňáčky Hledáte pro svého prvňáčka báječné čtení? Máte rádi ilustrace Markéty Vydrové? Zuzana Barilová je autorkou knihy Malá Ema, kterou vydala Grada pod značkou Bambook v edici čtení pro […]