Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti

Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti

jjoga1 e1552721018820

Jóga res­to­ra­tiv­ní je jeden z úžas­ných způ­sobů, jak pří­jem­ně rela­xo­vat, osvě­žit mysl a výbor­ně redu­ko­vat stres. Na této józe je dob­ré, že je veli­ce las­ka­vá a při­jme prak­tic­ky koho­ko­liv, což už napo­ví­dá její samot­ný název „RESTORE“ – ozdra­vit, obno­vit, zno­vu nasto­lit rov­no­váhu.

Věnovat se jí můžou úpl­ně všich­ni, pro­to­že nezá­le­ží na žád­ném těles­ném typu, síle ani vůli. Každodenní cvi­če­ní úžas­ným způ­so­bem ome­zu­je vznik stre­su a úna­vy, kte­ré jsou důsled­kem rych­lé­ho a napja­té­ho způ­so­bu živo­ta; pomá­há při rekon­va­lescen­ci po nemo­ci, zra­ně­ní či slab­ší emoč­ní depre­si a úzkos­ti. Z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka co sku­teč­ně bolí, není tělo, ale naše mysl.

Život s jógou umož­ní vrá­tit se k „chví­lím ticha“, odha­lí rych­lý a účin­ný způ­sob, jak čelit kaž­do­den­ní­mu sho­nu a stre­su, jak rela­xo­vat a čer­pat novou sílu na dal­ší nároč­ný den.

joga1

Zkuste se na chvi­lič­ku zasta­vit a ve všem najít rov­no­váhu! Zůstaňte krás­ní jak zven­ku, tak i zevnitř! Mějte rádi své tělo i duši! Žijte svůj život napl­no a nepři­prav­te se zby­teč­ně o všech­no to pří­jem­né, co vám nabí­zí… Stačí se oprav­du jen zasta­vit a naslou­chat své­mu vlast­ní­mu tělu! Jen vy sami pozná­te, kolik čeho potře­bu­je­te! Nemusíte se den co den cítit una­ve­ní a vyčer­pa­ní, sta­čí si jen dopřát onu správ­nou dáv­ku cvi­če­ní a rela­xa­ce, a výsle­dek na sebe nene­chá dlou­ho čekat.

Většina pozic res­to­ra­tiv­ní jógy se podo­bá kla­sic­ké, i když opro­ti ní je dale­ko poma­lej­ší. V jed­not­li­vých pozi­cích se setr­vá­vá i něko­lik minut. Restorativní jóga nepra­cu­je pou­ze s povr­cho­vý­mi sva­ly, ale jed­ná se pře­de­vším o inten­ziv­ní půso­be­ní ener­gie uvnitř těla v hlu­bo­kém sval­stvu, klou­bech, páte­ři a kos­tech. Při ní dochá­zí k pří­jem­né­mu a nebo­la­vé­mu pro­ta­že­ní poji­vo­vé tká­ně jem­ným tla­kem, kte­rý způ­so­bu­je zajiš­tě­ní elas­ti­ci­ty, zlep­še­ní funk­ce ner­vo­vé a imu­nit­ní sou­sta­vy a krev­ní­ho obě­hu, a celé tělo tím doko­na­le zre­la­xu­je.

jjoga2

Jógou své tělo nejen posi­lu­je­te, ale záro­veň se stá­vá oheb­něj­ší. Jóga uvol­ňu­je a posky­tu­je pro­stor tam, kde jste se dří­ve nemoh­li hnout, uklid­ňu­je roz­tě­ka­nou mysl a díky ní se lépe sou­stře­dí­te. Pokud zklid­ní­te mysl, najde­te svůj  střed a bude­te se cítit mno­hem šťast­něj­ší.

Praktikovat ji může­te večer po prá­ci. V tuto dobu krás­ně uvol­ní, pro­čis­tí mysl a doko­na­le tělo při­pra­ví na klid­ný spá­nek. Nikdy se nebu­de­te cítit jak sprás­ka­ný pes, nebu­de­te malát­ní ani bola­ví, ale nao­pak pří­jem­ně nabi­ti tou správ­nou ener­gií.

jjoga3

Začněte dnes tam, kde jste, a s tím, co máte, a nech­te na cvi­če­ní, ať vás samo změ­ní. Čím čas­tě­ji se do něj pus­tí­te, tím snaz­ší bude pro vás zdra­vé roz­ho­do­vá­ní i v běž­ném živo­tě. Začněte svůj život vní­mat ze šir­ší per­spek­ti­vy, a mož­ná si koneč­ně uvě­do­mí­te, že chce­te být sku­teč­ně šťast­ní.

Naučí vás pro­plou­vat živo­tem po prou­du, niko­liv pro­ti prou­du, a brát všech­ny život­ní oka­mži­ky tako­vé, jaké jsou. Jen tak se vám bude lépe žít a vysta­čí­te si pou­ze s tím, co máte. Buďte sami sebou, odváž­ní, spon­tán­ní ale i hluč­ní, a nech­te všech­ny tyto strán­ky své­ho já, ať se vzá­jem­ně dopl­ňu­jí, jen tak dojde­te své­mu kli­du, skrom­nos­ti, ale i trpě­li­vos­ti. Směřujte k rov­no­vá­ze!

Nemáte-li čas na jógu, zkus­te radě­ji „medi­ta­ci“. Je to napros­to jed­no­du­ché cvi­če­ní, kte­ré vás bude kaž­dý den stát jen pět minut vaše­ho času. Tato medi­tač­ní cvi­če­ní pomá­ha­jí vytvá­řet pro­stor mezi vámi a vněj­ší­mi okol­nost­mi. Navíc medi­ta­ce při­ta­hu­je klid, sou­stře­dě­ní se a život­ní moud­rost. Klíčem k úspě­chu je „důsled­nost“!

jjoga4

A jak začít? Najděte si klid­né mís­to, kde vás nebu­de nikdo rušit a nic roz­pty­lo­vat. Zadek si pod­lož­te malým pol­štářkem nebo slo­že­nou dekou, a poho­dl­ně se usaď­te. Nastavte si čas na pět minut, pro­to­že vědo­mí, že máte nasta­ve­ný časo­vý rámec, vám pomů­že doko­na­le zklid­nit mysl. Svoje dla­ně nech­te polo­že­né na kole­nou. Prodlužte páteř a rame­na stáh­ně­te dolů, zavře­te svo­je oči.

Zaměřte se na při­ro­ze­ný ryt­mus své­ho dechu. Všimněte si, jak se vám při­tom lehce roz­ta­hu­je a sta­hu­je bři­cho. Vnímejte, jak vám nosem prou­dí čer­s­tvý vzduch, a jak se tělo lehce mění s kaž­dým vaším náde­chem a výde­chem. Svojí pozor­nost začně­te věno­vat tomu krát­ké­mu pro­sto­ru mezi náde­chem a výde­chem, a mezi výde­chem a náde­chem.

jjoga5

Dýchejte, buď­te pří­tomní. Nechte své myš­len­ky při­chá­zet a odchá­zet, a nijak je nehod­noť­te. Jakmile vypr­ší vašich pět minut, spoj­te ruce před sebou a s vděč­nos­tí pomys­le­te na všech­ny a na všech­no, co máte, a za co může­te být ve svém živo­tě vděč­ní. V duchu si řek­ně­te: „Děkuji, děku­ji, děku­ji.“ Pousmějte se a ote­vře­te oči.

Na toto cvi­če­ní si vyhraď­te čas kaž­dý den a postup­ně může­te tuto dobu pro­dlu­žo­vat. Darujte si tyto chví­le kli­du a rela­xa­ce! Věřte, že jen tak váš život dosta­ne ten správ­ný směr a vy bude­te přes­ně tam, kde chce­te být. Cvičte jógu, medi­tuj­te, správ­ně se stra­vuj­te, buď­te sami k sobě vlíd­ní a….

… VAŠE TĚLO, MYSL I DUŠE VÁM ZA TO PODĚKUJÍ!!!

 

Zdroj: Jóga nejen pro hol­ky od Rachel Brathen

Zdroj Foto:1 3 4 5 6

 

 

 

  • Máta, bylinka věčného mládí11. září 2019 Máta, bylinka věčného mládí Máta v létě chladí, osvěžuje a v zimě naopak tělu doplňuje potřebnou dávku energie. Pokrmům dodává svěží nádech a najdeme ji prakticky ve všem, co milujeme. Ať už je to Mojito nebo čaj, […] Posted in Zdraví
  • Příčiny bolesti žaludku po jídle7. května 2020 Příčiny bolesti žaludku po jídle Každá bolest je vždy nepříjemná a bolestivá. Jedinou touhou v tomto stavu je něco udělat, aby se mučení zastavilo. Významné nepohodlí způsobuje bolest žaludku, zejména pokud se objeví po […] Posted in Zdraví
  • 5 tipů, jak zvládnout boj s vysokými letními teplotami díky přírodním pomocníkům12. června 2020 5 tipů, jak zvládnout boj s vysokými letními teplotami díky přírodním pomocníkům Léto máme za dveřmi a teploměr jistě brzy zase začne lámat rekordy. Pro lidský organismus to rozhodně není dobrá zpráva. I zdravé jedince dlouhotrvající vysoké teploty značně vyčerpávají, […] Posted in Zdraví
  • Bylinkový čaj proti kašli28. února 2020 Bylinkový čaj proti kašli Při silném kašli je vhodné použít podběl pro jeho odhleňující a protizánětlivé účinné látky. A jak si připravíme bylinkový čaj proti kašli? Smícháme stejné množství květu a listu […] Posted in Zdraví
  • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […] Posted in Zdraví
  • Závislost na pivu8. června 2020 Závislost na pivu Pivo je velmi oblíbený alkoholický nápoj. Několik lahví může zmírnit stres po pracovním dni. Ale brzy se stane zvykem a člověk se nemůže uvolnit, aniž by vypil svou oblíbenou tekutinu. V […] Posted in Zdraví
  • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […] Posted in Zdraví
  • První pomoc - žaludek15. května 2020 První pomoc - žaludek Přicházím za Vámi se sérií článků, jak si rychle a jednoduše pomoci při různých zdravotních potížích, které nám ukazuje naše tělo. Podle tradiční čínské medicíny se symptomy ukazují […] Posted in Zdraví
  • Příčiny bolesti hlavy14. října 2019 Příčiny bolesti hlavy Jen málokdo neměl bolesti hlavy. Můžete to tolerovat, i když pocit není příjemný. Užíváním jedné nebo dvou tablet se bolesti hlavy lze zbavit. Ale když je bolest hlavy s pískáním v uších - […] Posted in Zdraví
  • Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu11. října 2019 Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu Závislost na alkoholu je častější u mužů, ale ženy jsou také náchylné k této nemoci. Nemoc se vyvíjí stejně u obou pohlaví a léčebné metody se shodují. Liší se pouze důvody k pití […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...